< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

Даний вид страхової послуги спрямований на захист третіх осіб, які користуються послугами авіаційного транспорту. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, збитки третім особам, заподіяні під час експлуатації повітряного судна.

Третіми особами вважаються фізичні та юридичні особи (їх майно), які не пов'язані зі страхувальником договірними зобов'язаннями (у т.ч. договором на перевезення), та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

Страхувальником за даним видом страхування виступає експлуатант повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах.

Страховим випадком вважається авіаційна подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю й здоров'ю фізичних осіб, а також майну фізичних та юридичних осіб.

Розмір страхової суми визначається в залежності від таких параметрів, як: максимальної злітної маси судна та географії виконання польотів. Страхова сума, встановлена за договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:

 • а) до 500 кг - 100 тис. грн;
 • б) від 501 до 1000 кг-200000 грн;
 • в) від 1001 до 2000 кг - 500 000 грн;
 • г) від 2001 до 6000 кг - 1 000000 грн; ґ) від 6001 до 25 000 кг - 5 000 000 грн;
 • д) від 25 001 до 50 000 кг - 25 000 000 грн;
 • е) від 50 001 до 100 000 кг - 50 000 000 грн; є) від 100001 до 500000 кг - 100000000 грн;
 • ж) понад 500001 кг - 150000000 грн.

Страхова сума для міжнародних польотів встановлюється у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у т. ч. для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території яких виконуються польоти повітряного судна, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці.

На законодавчому рівні визначений розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати 1 % страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

 • o заяву страхувальника про страхове відшкодування;
 • o страховий поліс (сертифікат);
 • o розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;
 • o письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;
 • o документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);
 • o документи реєстрації подій з повітряним судном.

Обов'язкове страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

Професійна діяльність на повітряному судні завжди супроводжується з ймовірністю настання різноманітних ризиків для членів екіпажу. Цим пояснюється необхідність надання їм обов'язкового страхового захисту на випадок настання страхової події.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу. Страхувальником за даним видом страхування є експлуатант повітряного судна.

Договір обов'язкового страхування укладається на користь членів екіпажу повітряного судна та інших представників авіаційного персоналу, які відомі суб'єктам страхового договору на момент укладання договору страхування. Відомості про застрахованих (прізвища й імена) застрахованих осіб вносяться до страхового поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сертифіката), який є його невід'ємною частиною й засвідчується підписами та печатками страховика і страхувальника.

Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю та здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність та тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).

Страхова сума встановлюється договором обов'язкового страхування і не повинна бути меншою, ніж 100 тис. грн за кожну застраховану особу.

Необхідною умовою отримання страхувальником страхової виплати є надання страховику оригіналів або нотаріально засвідчених копій документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

 • o заяву про страхову виплату;
 • o страховий поліс (сертифікат);
 • o розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;
 • o сертифікат льотної придатності;
 • o листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;
 • o свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).

У відповідності до чинного законодавства страховик зобов'язаний не пізніше, ніж через 10 днів після отримання необхідних документів за умови встановлення факту настання страхового випадку виплатити страхове відшкодування:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100% страхової суми;

 • o у разі встановлення застрахованій особі інвалідності:
 • - І групи - 100 % страхової суми;
 • - II групи - 80% страхової суми;
 • - III групи -60% страхової су ми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 %, але не більше 50% страхової суми.

Для цього виду обов'язкового страхування на законодавчому рівні визначено розмір максимального страхового тарифу на один рік, який не повинен перевищувати 2% страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

За умов встановлення факту настання страхової події, страховик зобов'язаний виплатити страхове відшкодування протягом десяти днів з моменту отримання від страхувальника зазначених вище документів. У разі відмови у виплаті страховик повинен обґрунтувати своє рішення у законодавчо встановленому порядку та повідомити письмово страхувальника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >