< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічна безпека готельно-ресторанного бізнесу

Економічна безпека готельно-ресторанного бізнесу (ГРБ) - це стан захищеності життєво важливих інтересів будов від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерел небезпеки), сформований адміністрацією і колективом готелю чи відповідним службами ресторану шляхом реалізації системи заходів правового, економічного, організаційно­го, інженерно-технічного і соціально-психічного характеру.

У цьому визначенні слід особливо зазначити три моменти

 • o стан захищеності носить динамічний характер;
 • o загроза, що виходить зсередини, не менш небезпечна, ніж ззовні;
 • o система економічної безпеки ГРБ може зіштовхуватися, навіть взаємодіяти на правовій основі з державною системою забез­печення безпеки.

Результатом забезпечення економічної безпеки є стабільність (надійність) його функціонування, ефективність економічної діяль­ності (прибутковість), особиста безпека персоналу.

Забезпечення економічної безпеки готельно-ресторанного біз­несу складається з чотирьох основних напрямків:

 • o захист матеріальних і фінансових цінностей;
 • o захист персоналу;
 • o захист інтелектуальної власності (у тому числі комерцій­ної таємниці);

За оцінками експертів, витрати на створення системи безпеки ГРБ, його оптимальне функціонування можуть складати 25% всіх витрат на забезпечення функціонування системи закладів даного типу. Проблеми власної економічної безпеки виникають перед кож­ним типом закладу не лише в кризові періоди, але і при стабільному економічному середовищі.

У режимі сталого функціонування ресторан чи готель при ви­рішенні задач своєї економічної безпеки акцентує головну увагу на підтримці нормального ритму роботи, високого завантаження, на запобіганні матеріальному і/або фінансовому збитку, на дотриманні санітарно-гігієнічних норм, на недопущенні несанкціонованого дос­тупу до службової інформації і руйнування комп'ютерних баз да­них, на протидії недобросовісній конкуренції і кримінальним про­явам.

Ефективно працюючий готель чи ресторан, якщо він вчасно піддається необхідній модернізації, не є джерелом економічного неблагополуччя (економічної небезпеки) як для колективу працівників і його власника, так і для тих агентів ринку, що користуються його послугами, тобто споживачів.

У кризові періоди розвитку найбільшу небезпеку для готелю становить руйнування його кадрового потенціалу, зниження заван­таження тощо. Це не дозволяє забезпечити відтворення. Ресурси для цього готель може здобувати лише виходячи з результатів своєї дія­льності (точніше - амортизаційних відрахувань і прибутку), а також за рахунок позикових коштів. Обидва ці джерела інвестицій у кри­зовій ситуації в готелю, як правило, виявляються перекриті.

Неповне завантаження потужностей, а тому і неефективне їхнє використання, а тим більше руйнування створеного потенціалу ГРБ становлять загрозу економічним, матеріальним основам життєдія­льності колективу.

Криза призводить до утворення у даних типах закладів турис­тичної індустрії непосильної для них дебіторської та кредиторської заборгованості, відсутності коштів і можливостей для поповнення обігового капіталу. У результаті виробничий і науково-технічний потенціал ГРБ переходить у стан прогресуючої деградації, стрімко зменшується коло постійних клієнтів, висококваліфікований кадро­вий склад лишає заклад.

Припиняється відновлення активної частини основних фондів. Амортизація не покриває витрат на відновлення фондів, потоки фі­нансових ресурсів відриваються від реального виробництва, а інвес­тори через тривалий цикл повернення капіталу й економічної неста­більності незацікавлені в його високо ризиковому інвестуванні. Все це призводить до швидкого скорочення виробничого і технологіч­ного потенціалу, наявних потужностей.

З усіх можливих видів загроз економічній безпеці ГРБ катаст­рофічних (природних і техногенних), інформаційних, конкурент­них, кримінальних, пов'язаних з некомпетентністю власника у ви­робничо-фінансових і інституціональних питаннях, організаційних і ряду інших, особливо виділяються і розглядаються ті, що безпосе­редньо спрямовані на руйнування або ослаблення зазначеного поте­нціалу під впливом зовнішніх (екзогенних) факторів.

Підтримка необхідного потенціалу розвитку ГРБ в сучасних умовах повинна ґрунтуватися на комплексному вирішенні проблеми багатоначальності (кілька керівників) ресурсного забезпечення його життєдіяльності за рахунок різних джерел, у першу чергу, шляхом стабільного нарощування комерційного сектора, що буде сприяти мінімізації залежності від держбюджетного фінансування при мак­симальному збереженні наявного потенціалу.

При цьому необхідно враховувати можливості структурної трансформації для ефективного завантаження закладу харчування, поліпшення його фінансово-економічного стану і підвищення конкурентноздатності.

Постійне посилення факторів, що загрожують економічній безпеці готелю й обумовлюють його депресивний розвиток, пору­шує питання про створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку готелю з метою завчасного попередження загрозливої не­безпеки, і вживання необхідних заходів захисту і протидії.

Моніторинг повинний бути результатом взаємодії всіх заціка­влених служб готелю. При здійсненні моніторингу повинний діяти принцип безперервності спостереження за станом об'єкта монітори­нгу з урахуванням фактичного стану і тенденцій розвитку його по­тенціалу, а також загального розвитку економіки, політичної ситуа­ції та дії інших загальносистемних факторів.

Для проведення моніторингу необхідне відповідне методичне, організаційне, інформаційне, технічне забезпечення.

Основні цілі моніторингу повинні бути наступними:

 • - оцінка стану і динаміки розвитку виробництва послуг готе­лем;
 • - виявлення деструктивних тенденцій і процесів розвитку по­тенціалу цього виробництва;
 • - визначення причин, джерел, характеру, інтенсивності впливу загрозливих факторів на потенціал виробництва;
 • - прогнозування наслідків дії загрозливих факторів як на поте­нціал продуктивності, так і на сфери діяльності, забезпечувані про­дукцією і послугами цього потенціалу;
 • - системно-аналітичне вивчення сформованої ситуації і тенде­нцій її розвитку, розробка цільових заходів щодо відбиття загроз го­телю.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >