< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз інтенсивності динаміки

 • 8.1. Яка з відповідей виходить за межі вимог до побудови рядів динаміки?
 • - Вірогідність, точність, наукова обґрунтованість.
 • - Порівнянність за змістом.
 • - Порівнянність за територією.

* Порівнянність моментних і періодичних рядів.

 • 8.2. Яка з відповідей виходить за межі дискретних рядів динаміки?
 • - Моментні ряди.

* Інтервальні ряди.

 • - Неперервні ряди.
 • - Ряди середніх.
 • 8.3. До яких рядів динаміки належать показники, одержані через певні проміжки часу?
 • - Моментні.
 • - Інтервальні.

* Дискретні.

 • - Неперервні.
 • 8.4. До яких рядів динаміки належать показники, що характеризують розміри явищ за певні проміжки часу?
 • - Дискретні.
 • - Моментні.

* Інтервальні.

 • - Ряди середніх.
 • 8.5. До якого виду динаміки належать показники поголів'я худоби на початок кожного місяця року?

* Моментні.

 • - Інтервальні.
 • - Ряди середніх.
 • - Неперервні.
 • 8.6. З яким видом середньої розраховують середньорічну кількість худоби, якщо відома її чисельність на початок кожного місяця року?
 • - Арифметична.

* Хронологічна.

 • - Гармонійна.
 • - Геометрична.
 • 8.7. За яким видом середньої визначають середньорічний рівень виробництва продукції, якщо відомі щорічні обсяги її виробництва за 6 років?

* Арифметична.

 • - Хронологічна.
 • - Гармонійна.
 • - Геометрична.
 • 8.8. За допомогою яких статистичних характеристик визначають варіацію рядів динаміки навколо середньої?
 • - Розмах варіації.
 • - Середнє лінійне відхилення.

* Середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

 • - Дисперсія та коефіцієнт осциляції.
 • 8.9. Який аналітичний показник ряду динаміки характеризує абсолютну величину розміру змін явища?
 • - Коефіцієнт зростання.
 • - Темп приросту.
 • - Абсолютне значення 1% приросту.

* Абсолютний приріст.

Аналіз тенденцій розвитку та коливань

 • 9.1. За яким видом середніх розраховують середній коефіцієнт зростання?
 • - Арифметична.

* Геометрична.

 • - Квадратична.
 • - Хронологічна.
 • 9.2. Яка кількісна статистична характеристика ряду динаміки визначає тенденцію розвитку явища?
 • - Автоковаріація.
 • - Автокореляція.

* Тренд.

 • - Регресія.
 • 9.3. Який вид тенденції розвитку явища характеризує тенденцію змін зв'язку між окремими рівнями ряду?
 • - Тенденція середнього рівня.
 • - Тенденція дисперсії.

* Тенденція автокореляції.

 • - Тенденція в русі показників приросту.
 • 9.4. У чому полягає суть завдання щодо використання прийомів обробки рядів динаміки з метою виявлення головної тенденції розвитку явища?
 • - Встановлення характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища.
 • - Елімінування дії випадкових, другорядних причин, що визначають динаміку явища.

* Елімінування дії випадкових причин та встановлення характеру дії основних причин, що визначають динаміку явища.

 • - Побудова математичних функцій динаміки.
 • 9.5. В яких випадках використовують прийом змикання рядів динаміки?

* При непорівнянності рівнів рядів динаміки.

 • - При виявленні закономірності розвитку явища.
 • - При виявленні характеру головної тенденції динаміки.
 • - При виявлені типу загальної тенденції динаміки.
 • 9.6. Що розуміють під загальною тенденцією динаміки?
 • - Тенденція в русі показників динаміки.
 • - Тенденція до зростання рівня явища.
 • - Тенденція до зростання або зниження рівнів ряду.

* Тенденція до зростання, стабільності або зниження рівня даного явища.

 • 9.7. Яка з відповідей виходить за межі типів динаміки?
 • - Абсолютні прирости зростають.
 • - Абсолютні прирости стабільні.
 • - Темни зростання стабільні; темпи зростання збільшуються.

* Темпи зростання зменшуються.

9.8. Які з прийомів виявлення загальної тенденції розвитку і характеру динаміки слід використовувати, коли рівні ряду динамки значно варіюють?

* Згладжування шляхом укрупнення інтервалів, згладжування за допомогою ковзної середньої.

 • - Побудова графіків рядів динаміки.
 • - Змикання рядів динаміки.
 • - Визначення автокореляції у рядах динаміки.
 • 9.9. З метою встановлення тенденції розвитку явища дослідником виділено певний етап його розвитку й обрано тип аналітичної

функції у< = а°+ ^ + ^ . Який спосіб обробки рядів динаміки використано в даному разі?

 • - Вирівнювання шляхом укрупнення інтервалів.
 • - Вирівнювання способом ковзної середньої.

* Аналітичне вирівнювання.

 • - Побудова математичних функцій динаміки.
 • 9.10. Який тип аналітичної функції використовують для вирівнювання ряду динаміки у випадках, коли абсолютні прирости рівномірно збільшуються?
 • - Рівняння прямої.

* Рівняння параболи.

 • - Рівняння показової функції.
 • - Ряд Фур'є.
 • 9.11. Яку з наведених математичних функцій використовують для вирівнювання рядку динамки, якщо коефіцієнти зростання (ланцюгові) стабільні?
 • - У, = а0 + а4 -

* у, = а0а,

у, = a0 + (a, cos Kt + bK sin Kt2

 • 9.12. Яка з відповідей виходить за межі способів визначення сезонних коливань у рядах динаміки?
 • - Розраховується середня арифметична ряду, з якою порівнюється щомісячні рівні.
 • - Розраховуються індекси сезонності за способом,
 • - Розраховуються індекси сезонності за способом, вказаним у п. 1; потім знаходиться середня арифметична з індексів.
 • - Розраховується відношення фактичних щомісячних рівнів до ковзної середньої, розрахованої за 12 міс. На підставі цих співвідношень за ряд років розраховується середня арифметична для кожного місяця.

* Розраховується середня арифметична ряду. З нею порівнюються середні ковзні тримісячні рівні.

9.13. Що розуміють у кореляції рядів динаміки під поняттям "тренд"?

* Зміна, яка визначає загальний напрям розвитку, основну тенденцію рядів динаміки.

 • - Непараметричний критерій.
 • - Наявність автокореляції у рядах динаміки.
 • - Специфічна структура випадкової компоненти у ряді динаміки.
 • 9.14. Назвати критерій, який використовується для виявлення наявності автокореляції у відхиленнях від тренда.
 • - Критерій Пірсона.
 • - Критерій Стьюдента.
 • - Критерій Дурбіна.

* Критерій Дурбіна-Уотсона.

 • 9.15. Що означає термін "мультиколінеарність" в рядах динаміки?
 • - Наявність функціонального зв'язку.
 • - Ступінь тісноти.
 • - Криволінійний зв'язок.

* Наявність сильної кореляції між незалежними змінними.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >