< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники ділової активності підприємств

Узагальненим поняттям, що характеризує не лише ефективність, а й динаміку розвитку підприємств за ринкових умов є ділова активність.

Ділова активність - це комплексна характеристика, яка відображає зусилля підприємств, спрямовані на забезпечення динамічності розвитку і досягнення поставлених цілей у різних напрямах діяльності. Основними цілями оцінки та аналізу ділової активності підприємств є здійснення ефективних управлінських рішень з метою забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності за умов ринкового середовища.

На мікрорівні кількісна оцінка ділової активності здійснюється здебільшого за двома напрямами: а) аналіз динаміки загальних показників господарської діяльності: обсяг капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (обсяг активів), обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), прибуток; б) аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. Оцінюючи динаміку показників господарської діяльності, необхідно порівняти темпи їхньої зміни. Оптимальним є співвідношення (золоте правило економіки), що базується на їхньому взаємозв'язку:

де Vй1, І9", І411 - відповідно темпи зміни чистого прибутку, обсягу реалізації, суми активів (капіталу). Це співвідношення означає, що:

  • - прибуток зростає більш високими темпами, ніж обсяг реалізації продукції, а, відповідно, це свідчить про відносне зниження витрат виробництва та обігу;
  • - обсяг продажу зростає більш високими темпами, ніж активи (капітал) підприємства, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно;
  • - економічний потенціал (майно) підприємства зростає порівняно з попереднім періодом.

Аналіз загальних показників дає змогу дійти висновків щодо тенденцій розвитку суб'єктів господарювання: що вищі темпи зростання доходу від реалізації продукції і прибутку, то перспективніше інвестувати додатковий капітал в активи підприємства. Однак, якщо діяльність підприємства вимагає значного вкладення засобів (капіталу), що можуть окупитися, і принести вигоду лише у тривалій перспективі, то ймовірні відхилення від цього "золотого правила економіки" не слід розглядати як негативні.

Приклад 10.6. За даними балансу та звіту про фінансові результати ПрАТ "Троянда" у базовому та звітному роках перевіримо виконання умови "золотого правила економіки" в аналізі ділової активності підприємства. Показники-критерії такого аналізу наведено у табл. 10.8.

Таблиця 10.8. Перевірка "золотого правила економіки" для ПрАТ "Троянда"

Базовий рік

Звітний рік

Темп зростання,%

Середньорічна вартість активів, тис. грн

252365,5

263661,0

104,5

Дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн

393305,2

446808

113,6

Чистий прибуток, тис. грн

15796,6

21626,0

136,9

Як видно з табл. 10.8, за досліджуваний період підприємство ефективно використовувало фінансові ресурси, інвестовані у зростання своїх активів. їх приріст у звітному році на 4,5% забезпечив зростання виручки від реалізації продукції на 13,6%, а чистого прибутку - на 36,9%.

За відносно стабільних умов аналіз ділової активності підприємства досить часто ґрунтується на визначенні коефіцієнта стійкості економічного зростання та використанні моделі факторного аналізу взаємозв'язку між показниками, що визначають його величину. В обліково-аналітичній роботі коефіцієнт стійкості економічного зростання обчислюється за формулою

де V - чистий прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства; Д- дивіденди, виплачувані акціонерам; РПР - прибуток, спрямований на розвиток виробництва (реінвестований прибуток); Вк - власний капітал (капітал і резерв).

Аналізувати ділову активність підприємства з використанням коефіцієнта стійкості економічного зростання рекомендується за усередненими за декілька суміжних періодів даними. Це дає змогу оцінити, якими темпами в середньому збільшується власний капітал підприємства за рахунок прибутку від господарської діяльності (частини чистого прибутку, які спрямовують на виробничий розвиток). Однак за умов економічної кризи проведення такого аналізу, як і застосування методики аналізу ефективності використання ресурсів підприємства, є досить проблематичним.

Аналіз ефективності використання ресурсів у вивченні ділової активності підприємства оцінюють за допомогою коефіцієнтів оборотності матеріальних і фінансових ресурсів підприємств. Перелік таких коефіцієнтів і методику їх розрахунку подано у табл. 10.9.

Таблиця 10.9. Обчислення основних показників оборотності ресурсів у вивченні ділової активності підприємств

Обчислення основних показників оборотності ресурсів у вивченні ділової активності підприємств

Розглянуті вище кількісні показники ділової активності підприємства здебільшого використовують на мікрорівні. Водночас чинна в Україні база статистичної та фінансової звітності підприємств дає змогу здійснювати розрахунок таких показників на галузевому та інших макрорівнях.

Рівень ділової активності підприємства характеризує ступінь його адаптації до реальних умов ринку. Тому критеріями оцінки ділової активності слугують як кількісні, так і якісні (неформалізовані) ознаки та показники, зокрема, такі:

  • - широта внутрішніх і зовнішніх ринків збуту продукції;
  • - динаміка частки на ринку, освоєння нових ринків;
  • - кількість, розмір, частота та динаміка укладених угод;
  • - розширення продуктового портфелю;
  • - конкурентоспроможність і ділова репутація підприємства;
  • - наявність стабільних зв'язків з постачальниками і покупцями продукції, споживачами послуг.

Враховуючи те, що ділова активність підприємств виявляється у різних функціональних сферах діяльності: операційній (виробничій), фінансовій, інвестиційній, інноваційній, маркетинговій, можливою є методика аналізу ділової активності підприємств за групами показників, наведеними у табл. 10.10.

Таблиця 10.10. Складові оцінки ділової активності промислових підприємств та її інформаційне забезпечення

Складові оцінки ділової активності промислових підприємств та її інформаційне забезпечення

Як уже зазначалось, ключовими критеріями ділової активності на макрорівні є відповідні індекси - якісні оцінки динаміки, які розраховують як середні арифметичні зважені балансів оцінок економічного стану підприємств, рівня запасів і очікуваного економічного стану. Використання індексів ділової активності забезпечує відстеження циклічної динаміки економічних процесів і дає змогу спрогнозувати спади чи піднесення циклів, тобто передбачити зміни в діловій активності.

На сьогодні в світі розраховують понад 100 основних індексів, об'єднаних у три типи: фондові, зведені (інтегральні), рейтинги, які відображають кон'юнктуру та тенденції розвитку певних галузей і секторів економіки. Цілу низку комплексних показників ділової активності підприємств на макрорівні розраховують міжнародні організації.

В Україні органи державної статистики розраховують індекси ділової активності підприємств за результатами кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств. Такі обстеження проводяться щоквартально шляхом анкетування підприємств промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і торгівлі. Методологія та організація кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств висвітлені у наступному розділі посібника (підрозділ. 11.2).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >