< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облікова реєстрація об'єктів позабалансового обліку

Регістром аналітичного обліку позабалансових рахунків є меморіальний ордер 16 "Накопичувальна відомість позабалансового обліку" або у книгах позабалансового обліку.

У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття за об'єктами позабалансового обліку.

Позабалансовий облік необоротних активів та запасів

Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи" за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" відбувається у разі прийняття на облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані в оперативну оренду, зменшення - при їх поверненні орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних активів ведеться за видами таких активів за інвентарними номерами орендодавця.

Регістром аналітичного обліку таких необоротних активів є копія інвентарної картки об'єкта або витяг з інвентарної картки. На підставі документів про повернення об'єкта орендодавцю бухгалтерія орендаря списує його з позабалансового рахунку 01, вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку та зберігає її разом з актом приймання - передачі.

Кореспонденцію рахунків з обліку орендованих необоротних активів відображено в табл. 16.2.

Таблиця 16.2. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОРЕНДОВАНИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Прийнято в оренду необоротні матеріальні активи

01

2

Повернуто орендодавцю необоротні матеріальні активи

01

Активи на відповідальному зберіганні обліковуються на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні". Цей рахунок призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться в установі та не є в її власності. На цьому рахунку також обліковуються:

  • o спец обладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;
  • o товарно-матеріальні цінності, оплачені вищим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;
  • o усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

На цьому рахунку також ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників; одержаних від постачальників, але не сплачених товарно-матеріальних цінностей, заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ понад кількість, зазначену у видаткових документах постачальників; оплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від установи, тощо. Такі цінності (залишені на відповідальне зберігання) повинні зберігатися окремо від власних.

Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться за підприємствами - власниками, видами, сортами та місцями зберігання.

В дебеті рахунку відображають вартість цінностей, прийнятих на зберігання, а в кредиті вартість зазначених цінностей списують у зв'язку з їх відвантаженням або придбанням права власності на них після відповідної домовленості з постачальником.

Облік таких цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних документах тощо.

Кореспонденцію рахунків з обліку активів на відповідальному зберіганні відображено в табл. 16.3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >