< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя та в межах договору страхування життя персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою.

Персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя здійснюється страховиком шляхом ведення одночасно паперового та електронного реєстрів за формою, встановленою страховиком самостійно.

Усі записи в реєстрах ведуть українською мовою у хронологічному порядку по мірі виникнення подій, які в них реєструються. Усі відомості повинні зберігатись у реєстрах протягом усього строку дії договорів страхування. Після закінчення строку дії договору страхування або його припинення відомості виводять до архівної частини електронної форми реєстру із забезпеченням можливості їх подальшого отримання.

Реєстр, який ведуть у паперовій формі, повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів у реєстрі повинна бути засвідчена підписом керівника та печаткою страховика.

Паперова форма реєстру повинна містити ті ж дані, що й електронна.

Відомості, занесені до паперової та електронної форми реєстрів, мають збігатися за змістом.

Електронна форма реєстру передбачає ведення протоколу дії у системі ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку (дані протоколу мають бути недоступні для зміни, доповнення та знищення). Страховик повинен забезпечити засобами програмного забезпечення неможливість будь-яких змін, доповнень щодо даних, зафіксованих у реєстрі після здійснення операцій.

Систему реєстру ведуть таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення будь-якої втраченої інформації.

Страховик повинен забезпечити облік усіх документів, на підставі яких уносяться зміни та доповнення до реєстрів.

Реєстр повинен містити: 1. Відомості про страхувальника:

а) щодо страхувальника — фізичної особи: прізвище, ім'я, по-батькові;

дата народження; адреса;

ідентифікаційний номер;

б) щодо страхувальника — юридичної особи: повна назва;

місцезнаходження; банківські реквізити; код за ЄДРПОУ

 • 2. Відомості про умови договору страхування:
  • — дата укладання та номер договору страхування;
  • — дата набрання чинності договором страхування та строк дії договору страхування;
  • — прізвище, ім'я, по-батькові застрахованої особи;
  • — дата народження застрахованої особи та її адреса;
  • — стать застрахованої особи;
  • — перелік страхових випадків;
  • — розмір та періодичність сплати страхових внесків;
  • — розмір страхової суми та/або страхових виплат (порядок та періодичність їх сплати), у тому числі відомості про сплату страхових внесків;
  • — прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та (або) назва вигодонабувача (вигодонабувачів), його Сіх) адреса;
  • — валюта страхування;
  • — розмір величини інвестиційного доходу згідно з договором страхування;
  • — страховий тариф;
  • — інформація про зміну та припинення договору страхування.
 • 3. Відомості про сформовані страхові резерви зі страхування життя за кожним договором страхування у розрізі валют. Страховики зобов'язані вносити до реєстрів інформацію про

укладання, зміну або припинення договорів страхування протягом п'яти календарних днів з дати їх укладання, зміни або припинення.

Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків

У разі реорганізації страховиків різних форм власності та організаційно-правових форм (акціонерних товариств, повних товариств, командитних товариств, товариств із додатковою відповідальністю) шляхом злиття (припинення діяльності двох або більше страховиків як юридичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна, прав та обов'язків до страховика — правонаступника, що створюється в результаті реорганізації), приєднання (припинення діяльності одного або більше страховиків як юридичних осіб та перехід за передавальним актом усього майна, прав та обов'язків до іншого страховика-правонаступника), поділу (припинення діяльності одного страховика як юридичної особи та перехід за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах усього майна, прав та обов'язків до страховиків-правонаступників, створених у результаті реорганізації), виділення (створення страховика або більше страховиків, до яких за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майно, права та обов'язки страховика — юридичної особи, що реорганізовується), перетворення (зміна організаційно-правової форми страховика, при якій до страховика, створеного в результаті реорганізації, за передавальним актом переходить усе майно, права та обов'язки страховика, що реорганізовується) виникає проблема забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування.

Реорганізація страховиків здійснюється за наступними принципами:

 • — неухильне дотримання чинного законодавства України;
 • — забезпечення безперервної роботи страховиків при здійсненні реорганізації;
 • — пріоритетність інтересів страхувальників;
 • — збереження таємниці страхування.

Перехід до страховиків-правонаступників майна, прав та обов'язків страховиків, що реорганізовуються, не потребує додаткового оформлення відносин зі страхувальниками за укладеними договорами.

За бажанням страхувальників договори страхування можуть бути переукладеними в порядку, встановленому чинним законодавством України.

З метою забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування учасники реорганізації зобов'язані вчинити дії щодо:

 • — повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про здійснення та шляхи реорганізації;
 • — повідомлення страхувальників про здійснення та шляхи реорганізації;
 • — отримання страховиками-правонаступниками ліцензій, необхідних для здійснення видів страхування відповідно до договорів страхування, які передаються від страховиків, що реорганізовуються;
 • — оформлення членства страховиків-правонаступників в об'єднаннях страховиків, обов'язковість якого встановлена законодавчими актами України та необхідна для виконання зобов'язань за договорами страхування, які передаються від страховиків, що реорганізовуються.

Учасники реорганізації зобов'язані після прийняття рішень про реорганізацію вищими органами всіх страховиків, що реорганізовуються, негайно повідомити Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про початок процесу реорганізації, його шляхи та про вчинені щодо реорганізації дії.

Протягом десяти робочих днів з дня надання повідомлення, яке направляється до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до нього має бути додана така інформація:

 • — засвідчені в установленому законодавством порядку копії протоколів засідань вищих органів страховиків, що реорганізовуються, про погодження шляхів та умов проведення реорганізації, визначення страховиків-правонаступників майна, прав та обов'язків страховиків, що реорганізовуються, та припинення діяльності страховиків, що реорганізовуються, як юридичних осіб (за винятком виділення);
 • — засвідчені в установленому законодавством порядку копії протоколів засідань вищих органів страховиків-правонаступників про погодження шляхів та умов проведення ршрганізацїї, прийняття майна, прав та обов'язків страховиків, що реорганізовуються;
 • — засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів учасників реорганізації;
 • — засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів страховиків-правонаступників у новій редакції в разі необхідності внесення змін до них згідно з чинним законодавством України;
 • — повідомлення про членство учасників реорганізації в об'єднаннях страховиків;
 • — повідомлення про укладені учасниками реорганізації та чинні договори страхування, із зазначенням загального розміру зобов'язань за такими договорами та кількості договорів за кожним з видів страхування.

З метою підтвердження достовірності інформації, наданої учасниками реорганізації, а також здійснення ефективного нагляду за дотриманням чинного законодавства України з питань здійснення страхової діяльності Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може прийняти рішення про проведення виїзної перевірки учасників реорганізації.

Учасники реорганізації зобов'язані не пізніше 20-ти робочих днів після прийняття рішень про реорганізацію вищими органами всіх страховиків, що реорганізовуються, повідомити про реорганізацію страхувальників шляхом публікації повідомлення в друкованих засобах масової інформації. У публікації має бути зазначено:

 • — шлях реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення);
 • — назву, місцезнаходження страховиків, що реорганізовуються, їх код за ЄДРПОУ та за Єдиним державним реєстром страховиків (перестраховиків) України;
 • — назву, місцезнаходження страховиків-правонаступників, їх код за ЄДРПОУ та за Єдиним державним реєстром страховиків (перестраховиків) України;
 • — про перехід до страховиків-правонаступників зобов'язань за договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються;
 • — про те, що процес реорганізації не потребує додаткового оформлення зі страховиками-правонаступниками відносин за укладеними договорами страхування, оскільки страхо-вики-правонаступники зобов'язуються виконувати зобов'язання за всіма договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються;
 • — строк звернення та адреса, за якою можна звернутися до учасників реорганізації в разі потреби.

Копії повідомлення, у тому числі в електронному вигляді, не пізніше п'яти робочих днів з дня здійснення публікацій надається страховиком, вищий орган якого останнім прийняв рішення про реорганізацію, до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та її територіальних управлінь за місцезнаходженням страховиків-учасників реорганізації.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може прийняти рішення про розміщення повідомлення, на відомчому веб-сайті Держфінпослуг.

У разі, якщо страхувальники не бажають отримувати послуг зі страхування від страховиків-правонаступників, до моменту підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) страхувальники мають право на припинення договорів страхування зі страховиками, що реорганізовуються, а після підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) — зі страховиками-правонаступниками.

Припинення договорів страхування здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Страховики, що реорганізовуються та припиняють свою діяльність як юридичні особи, зобов'язані вжити заходів щодо анулювання всіх наявних у них та чинних ліцензій на право здійснення видів страхування.

У разі необхідності здійснення видів страхування, якими займалися страховики, що реорганізовуються, та відсутності відповідних ліцензій, страховики-правонаступники зобов'язані отримати такі ліцензії до припинення діяльності страховиків, що реорганізовуються.

У разі неотримання відповідних ліцензій страховикам-право-наступникам заборонено укладати договори страхування щодо тих видів страхування, на які в них відсутні ліцензії, а також переукладати, продовжувати строк дії та отримувати страхові платежі за договорами страхування, прийнятими ними від страховиків, що реорганізувалися.

Виконання страховиками-правонаступниками зобов'язань за договорами страхування, прийнятими ними від страховиків, що реорганізувалися, здійснюється незалежно від отримання ліцензій після підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) до повного виконання зобов'язань за договорами страхування.

З метою забезпечення виконання страховиками-правонаступниками зобов'язань за договорами страхування, які приймаються від страховиків, що реорганізовуються, учасники реорганізації зобов'язані вжити заходів щодо оформлення членства страховиків-правонаступників у відповідних об'єднаннях страховиків, обов'язковість якого встановлена законодавчими актами України.

Оформлення членства страховиків-правонаступників в об'єднаннях страховиків здійснюється органами управління таких об'єднань відповідно до установчих документів цих об'єднань.

Страховики-правонаступники набувають статусів членів відповідних об'єднань страховиків з моменту підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів).

До підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) та завершення реорганізації учасники реорганізації зобов'язані подати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України такі документи:

 • — аудиторські висновки щодо фінансово-господарської діяльності страховиків, що реорганізовуються;
 • — баланси та розрахунки економічних нормативів на останню звітну дату учасників реорганізації;
 • — фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України акціонерів або учасників страховиків, які реорганізовуються, на останню звітну дату, якщо не повністю сплачені їхні частки в статутних капіталах (фондах) або якщо реорганізація супроводжується змінами розмірів статутних капіталів (фондів). Майно, права та обов'язки (зобов'язання) за договорами страхування, укладеними страховиками, що реорганізовуються, у повному обсязі або у відповідних частинах переходять до страховиків-правонаступників з дати підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів).

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) мають містити облікові дані щодо договорів страхування, які приймаються стра-ховиками-правонаступниками, та вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхових сум або страхових відшкодувань у формі, яка забезпечує отримання інформації, необхідної для врахування при формуванні страхових резервів.

З метою недопущення зміни зафіксованих у передавальних актах або роздільних актах (балансах) даних до дати їх підписання учасникам реорганізації необхідно здійснити заходи щодо:

 • — припинення дії всіх депозитних договорів та закриття депозитних рахунків;
 • — унесення залишків коштів у касі на поточний рахунок;
 • — блокування всіх поточних рахунків;
 • — повідомлення контрагентів про реквізити та поточні рахунки страховиків-правонаступників;
 • — перерахування в день підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) коштів з поточних рахунків страховиків, які реорганізовуються, на поточні рахунки страховиків-правонаступників.

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) складають не раніше, ніж через два місяці з дня публікації повідомлення про реорганізацію. Якщо страховики, що реорганізовуються, мають відокремлені підрозділи, то складаються консолідовані передавальні акти або роздільні акти (баланси).

Передавальні акти або роздільні акти (баланси) підписують керівник і головний бухгалтер та затверджують учасники (засновники) страховиків, що реорганізовуються, та страховиків-правонаступників. Підписи мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Страховики, що реорганізовуються, зобов'язані подати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України засвідчену в установленому законодавством порядку копію передавального акта або роздільного акта (баланса) протягом п'яти робочих днів з дати його підписання.

При реорганізації страховиків шляхом злиття створюється новий страховик, який відповідно до передавальних актів є правонаступником усього майна, прав та обов'язків страховиків, що злилися.

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховиків, що злилися, за їх заявами анулюються. Страховики, що злилися, виключаються з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Реорганізація шляхом злиття здійснюється з урахуванням особливостей щодо затвердження страховиком-правонаступни-ком згідно з чинним законодавством України нової назви та нових установчих документів, у яких має бути враховано, що страховик створюється шляхом злиття і приймає все майно, права та обов'язки (зобов'язання) страховиків, що зливаються.

При реорганізації страховика шляхом приєднання до страхо-вика-правонаступника за передавальним актом переходить усе майно, права та обов'язки (зобов'язання) страховика, що приєднується.

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховика, що приєднується, за його заявою анулюються. Страховик, що приєднується, виключається з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Реорганізація шляхом приєднання проводиться з урахуванням особливостей щодо:

 • — можливостей прийняття вищим органом страховика-право-наступника рішення про створення відокремленого підрозділу на базі страховика, що приєднується, та затвердження Положення про відокремлений підрозділ;
 • — унесення необхідних змін до установчих документів страхо-вика-правонаступника у зв'язку з приєднанням (щодо збільшення статутного капіталу (фонду), складу учасників стра-ховика-правонаступника тощо).

При реорганізації страховика шляхом поділу все його майно, права та обов'язки передаються за роздільним актом (балансом) страховикам-правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації.

Ліцензії на право здійснення видів страхування страховика, що реорганізовується шляхом поділу, за його заявою анулюються.

Страховик, що реорганізовується шляхом поділу, виключається з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Реєстрація страховиків-правонаступників, створених у результаті поділу, здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством України.

Реорганізація шляхом поділу має проводитися з урахуванням особливостей щодо:

 • — прийняття вищим органом страховика, що реорганізовується шляхом поділу, рішення про розподіл між страховиками-правонаступниками статутного капіталу (фонду) страховика, що реорганізовується шляхом поділу;
 • — затвердження кожним зі створених у результаті поділу страховиків-правонаступників назви та установчих документів, у яких має бути враховано, що страховик-правонаступник створюється шляхом поділу і приймає відповідну частину майна, прав та обов'язків (зобов'язань) страховика, що реорганізовується шляхом поділу.

При проведенні реорганізації страховика шляхом виділення частина майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується шляхом виділення, передається страховику-правонаступнику або страховикам-правонаступникам, що створюються в результаті виділення, у частинах, визначених у роздільному акті (балансі).

Вищий орган страховика, що реорганізовується шляхом виділення, може прийняти рішення про створення страховика-право-наступника або страховиків-правонаступників на базі свого відокремленого підрозділу або своїх відокремлених підрозділів.

Реорганізація шляхом виділення здійснюється з урахуванням особливостей щодо:

 • — прийняття вищим органом страховика, що реорганізовується шляхом виділення, рішення щодо визначення переліку майна, частини прав та обов'язків, які підлягають передачі страховику-правонаступнику або страховикам-правонаступникам, та щодо розподілу між учасниками реорганізації сум статутного капіталу (фонду) страховика, що реорганізовується шляхом виділення;
 • — унесення необхідних змін до установчих документів страховика, що реорганізовується шляхом виділення (щодо зменшення статутного капіталу (фонду), складу учасників страховика тощо);
 • — затвердження страховиком-правонаступником або страховиками-правонаступниками установчих документів, у яких має бути зазначено, що страховик-правонаступник створюється шляхом виділення і відповідно до роздільного акта (балансу) приймає частину майна, прав та обов'язків страховика, що реорганізовується шляхом виділення.

Реорганізація страховика шляхом перетворення може бути здійснена шляхом зміни його організаційно-правової форми.

При реорганізації страховика шляхом перетворення постає новий страховик-правонаступник. До страховика-правонаступ-ника переходять усе майно, права та обов'язки страховика, що реорганізовується шляхом перетворення.

Реорганізація шляхом перетворення супроводжується анулюванням ліцензій на право здійснення видів страхування, виданих страховику, що реорганізовується, унесенням відповідних змін до установчих документів страховика, що реорганізовується, та Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

Зміна профілю діяльності страховика шляхом його перетворення зі страховика, що здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, на страховика, що здійснює страхування життя (та навпаки), допускається за умови відсутності в страховика, що має намір змінити профіль діяльності, зобов'язань за укладеними ним договорами страхування.

Учасники реорганізації зобов'язані протягом десяти робочих днів з дати підписання передавальних актів або роздільних актів (балансів) звернутися до Держфінпослуг з письмовими заявами про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України.

У разі виявлення порушень законодавства України з питань здійснення страхової діяльності Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України на будь-якому етапі проведення реорганізації і до внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України може прийняти рішення про призупинення реорганізації до моменту усунення виявлених порушень або про припинення процесу реорганізації в разі неможливості їх усунення.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може прийняти рішення про відмову в унесенні змін до

Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України в разі:

 • — проведення реорганізації з порушенням вимог чинного законодавства України;
 • — встановлення, що відповідно до аудиторського висновку фінансовий стан страховика-правонаступника є незадовільним.

Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності органами державної влади й органами місцевого самоврядування у зв'язку з його реорганізацією здійснюється після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України.

Контрольні запитання

 • 1. Чи допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі проводили в безготівковій формі за умови дострокового припинення договору страхування?
 • 2. Чи має право Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України визначати додаткові вимоги до договорів страхування життя та договорів страхування майна громадян?
 • 3. З яких стадій складається процес укладання договору страху-вання?
 • 4. У якому порядку договір страхування визнає ться недійсним ?
 • 5. Чи зобов 'язані страховики, які здійснюють страхування життя, вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя?
 • 6. Чи зобов'язані страховики, які здійснюють страхування життя, в межах договору страхування життя вести персоніфікований (індивідуальний) облік за кожною застрахованою особою?
 • 7 Які обов'язки суб'єктів страхової угоди?
 • 8. Чи можна укласти договір страхування життя шляхом обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх надсилає?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >