< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансова звітність бюджетних установ

Баланс: його зміст, побудова та методика складання

Призначення балансу та його побудова

Економічні ресурси є матеріальною основою діяльності установи. Від раціональності їхнього використання залежить ефективність діяльності всіх структурних підрозділів бюджетної установи.

Керівництву установи необхідно мати вичерпну, достовірну інформацію про необоротні та оборотні активи, їхню наявність у господарстві, стан та розміщення, а також про джерела їхнього формування - власний капітал та зобов'язання. Таку інформацію, узагальнену та згруповану у відповідному порядку, отримують за допомогою бухгалтерського балансу.

У економічній літературі мають місце визначення балансу, які відображені в табл. 1.7

Таблиця 1.7. Визначення поняття "Баланс" науковцями

Визначення

Автор

1

2

Баланс - форма відображення рівноваги взаємопов'язаних величин, які знаходяться в постійній зміні. Баланс складається на визначену дату у вигляді матриці, поділеної на дві частини

Тлумачний словник бухгалтера

Бухгалтерський баланс являється способом групування та узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та їх джерел на визначену дату

М. І. Вейсман

Баланс відображає фінансове становище підприємства на певну дату, тому його іноді називають звітом про фінансове становище підприємства

С. Ф. Голов

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату

Н. М. Грабова

Бухгалтерський баланс бюджетної організації - це метод групування та відображення коштів бюджетної установи за видами або розміщенням і використанням та джерелами їх утворення в грошовій оцінці на визначену дату

Є. П. Дідков

Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал в синтезованому вигляді на певну дату

Р. Т. Джога

Бухгалтерський баланс - це спосіб узагальненого відображення та економічного групування засобів господарства за їхніми видами та джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило, на перше число місяця.

М. В. Кужельний

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб групування та відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів та джерел їх утворення на визначену дату

А. М. Кузьмінський

Баланс - це групування інформації на початок і кінець звітного періоду, тобто підсумок господарських операцій на певну звітну дату

В. О. Мец

Бухгалтерський баланс - це метод групування і відображення засобів господарства в двох розрізах за речовим складом, розміщенням та використанням та джерелами їх утворення - в грошовій оцінці на визначену дату

П. П. Немчінов

Бухгалтерський баланс - це спосіб відображення господарських засобів та джерел, які дозволяють одержати інформацію про стан цих об'єктів на визначений момент часу

В. Ф. Палій

Звітний баланс: звіт про фінансовий стан на заданий день, в якому детально описуються активи (чим володіє бізнес і що він використовує для ведення справ), пасиви (кошти фірми, отримані в борг у кредиторів з метою підтримки активів)

Рей Вандер Віл, В. Ф. Палій

Бухгалтерський баланс - це спосіб економічного групування і узагальненого відображення стану засобів підприємства за їх функціональною роллю в процесі відтворення і цільовим призначенням на певну дату в грошовій оцінці". "Актив" і "Пасив" - це не тільки бухгалтерські терміни, але й поняття, що мають економічний та юридичний зміст. В економічному розумінні пасив балансу - це сума вартостей, одержаних з різних джерел (від держави, банківських установ, різних організацій, осіб) для певної мети, а актив - це конкретні форми існування цих вартостей (матеріали, продукція, кошти) на звітну дату

О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх

Бухгалтерський баланс - це спосіб відображення господарських засобів та джерел, які дозволяють отримати інформацію про стан цих об'єктів на визначений момент часу

Я. В. Соколов

Бухгалтерський баланс - це прийнятий у системі бухгалтерського обліку спосіб відображення стану засобів підприємства і джерел їх утворення у грошовому вимірнику

В. В. Сопко

Розглядаючи баланс бюджетних установ, як однойменний результат реалізації означеного елементу методу бухгалтерського обліку, що формалізується у вигляді відповідного носія облікової інформації, доречно використовувати таке визначення: баланс являє собою звіт, який у загальному грошовому виразі дає уявлення про фінансовий стан установи зазначених суб'єктів господарювання на певну дату.

У загальному вигляді баланс бюджетних установ відображено на рис. 1.7.

У бухгалтерському балансі бюджетних установ як і у балансі суб'єктів підприємницької діяльності реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відбиваються у двох аспектах: за їхнім речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними й залученими.

Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає розмір певного економічного однорідного виду майна або його джерел. Статті бухгалтерського балансу, своєю чергою, об'єднуються в економічні однорідні групи майна та джерел його утворення - розділи.

Склад статей активу балансу характеризує належність бюджетних установ до галузей невиробничої сфери (необоротні активи, оборотні активи, витрати).

Склад статей пасиву балансу вказує, що бюджетні установи - це установи державної чи комунальної форми власності, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів (власний капітал, зобов'язання, доходи).

За складом статей і побудовою баланс бюджетних установи відрізняється від балансів суб'єктів підприємницької діяльності і має на меті не розкриття інформації для зовнішніх користувачів, а забезпечення контролю та аналізу використання бюджетних коштів.

Структура балансу бюджетної установи

Рис. 1.7 Структура балансу бюджетної установи

Активи й витрати бюджетних установ не оцінюються щодо їхньої здатності трансформуватися у грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не розміщуються за ознаками зростаючої ліквідності, як це прийнято в балансі суб'єктів підприємницької діяльності. Загальні підсумки активу і пасиву балансу повинні бути рівні між собою, тобто сума активів бюджетних установ повинна дорівнювати сумі капіталу та його зобов'язань. Це обов'язкова умова правильності складання бухгалтерського балансу.

Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображено у вартісному вимірнику одне і те саме майно бюджетних установ, тільки згруповане за різними ознаками: в активі - за складом і розміщенням, в пасиві - за джерелами утворення і цільовим призначенням.

Підсумок не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна бюджетних установ завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових записах або під час складання самого балансу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >