< Попер   ЗМІСТ

Список рекомендованої літератури

Основна література

 • 1. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.]; за ред. А.М. Мороз. - 3-є вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 608 с.
 • 2. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: Навч. посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2007. - 523 с.
 • 3. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав'янська, О.Г. Коренєва. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 796 с.

Додаткова література

 • 4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 599 с.
 • 5. Банковские риски: учеб. пособие / под ред. О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. - М. : КноРус, 2007. - 232 с.
 • 6. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 400 с.
 • 7. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : монографія / З.М. Васильченко. - М. : Кондор, 2004. - 528 с.
 • 8. Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посібник / О.В. Васю-ренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 318 с.
 • 9. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 463 с.
 • 10. Вовчак О. Д. Банківська справа: Навч. посібник / О. Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. - Львів : Новий світ-2000, 2008. - 560 с.
 • 11. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. 1. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.
 • 12. Деньги, кредит, банки : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазова. - М. : Высш. образование, 2008. - 620 с.
 • 13. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: монографія / А.О. Єпіфанов. - Суми : Університетська книга, 2007. - 417 с.
 • 14. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. - 6-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2008. - 476 с.
 • 15. Загородній А.Г. Банківська справа: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 508 с.
 • 16. Іпотечне кредитування: Навч. посібник / За ред О.С. Любуня, - К.: ЦНЛ, 2005. - 392 с.
 • 17. Капран В.І. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2006. - 208 с.
 • 18. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч.-метод. посібник / В.В. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
 • 19. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент / П.П. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 304 с.
 • 20. Косова Т.Д. Банківські операції: навч. посіб. / Т.Д. Косова, О.Р. Циганов. - К. : Центр навч. л-ри, 2008. - 372 с.
 • 21. Кредитування та ризики: Навч. посібник/ Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирник К.А. - К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 480 с.
 • 22. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник / Лагутін В.Д. - К.: ЦНЛ, 2004. - 215 с.
 • 23. Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник / А.В. Нікітін, Т.Г. Іванова, І.Г. Брітченко, О.М. Момот. - К. : КНЕУ, 2010. - 474 с.
 • 24. Медвідь Л.Г. Облік у банках: навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. - Львів : Магнолія-2006 , 2010. - 360 с.
 • 25. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.
 • 26. Михайлів З.В., Гаталяк З.П., Горбаль Н.І. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посібник, - Львів: 2004. - 244с.
 • 27. Мишкин Фредерик. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков: пер. с англ / Фредерик Мишкин. - 7-е изд. - М. : Изд. дом "Вильямс", 2008. - 880 с.
 • 28. Організація контролю в банку: навч. посібник / уклад. І.В. Белова. - Суми : Університетська книга, 2009. - 302 с.
 • 29. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками: Навч. посіб. / О.В. Геєць, В.М. Домрачев, С. Л. Лондор. - К.: Видавництво Європ. Університету, 2004. - 237 с.
 • 30. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум. - К.: Алеута, 2005. - 158 с.
 • 31. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид., доп. І перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 468 с.
 • 32. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. С англ. со 2-го изд. - М.: "Дело ЛТД", 1995. - 768 с.
 • 33. Синки-мл. Джозеф Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: и в индустрии финансовых услуг : пер. с англ. / Джозеф Ф. Синки-мл. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1018 с.
 • 34. Скоморович І.Г. Банківські операції навч. посібник / І.Г. Скомо-рович. - Львів : Магнолія-2006 , 2010. - 482 с.
 • 35. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 288 с.
 • 36. Тиркало Р.І. Банківські операції з цінними паперами. - Тернопіль: 2004. - 211 с.
 • 37. Трикозенко О.Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку: монографія / О.Г. Трикозенко, І.Г. Брітченко. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 229 с.
 • 38. Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика: Монографія /Брітченко І.Г., Пантелеймоненко А.О., Прасолова С.П., Нікітін А.В. та ін.; під наук. ред. Проф. Брітченка І.Г. - Полтава РВВ ПУЕТ, 2010 р. - 152 с.
 • 39. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л.О. Примос-тка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.; За аг. Ред. д-ра екон. Наук, проф. Л.О. Примостки. - К.: КНЕУ, 2007. - 600 с.
 • 40. Череп А.В.Банківські операції: Навч. посібник / А.В. Череп, О.Ф. Андросова. - К. : Кондор, 2008. - 410 с.
 • 41. Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: монографія / О.О. Чуб. - К. : КНЕУ, 2009. - 340 с.
 • 42. Офіційні дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]. - Режим доступу: fg.org.ua
 • 43. Офіційний статистичні матеріали Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: bank.gov.ua
 
< Попер   ЗМІСТ