< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Облік довгострокових і поточних зобов'язань

Визнання зобов'язань

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Погашення зобов'язання може здійснюватися шляхом:

 • o сплати кредиторові грошових коштів;
 • o відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у рахунок одержаного авансу від покупця або у порядку заліку заборгованості;
 • o переведення зобов'язань у корпоративні права, які належать кредитору (елементи капіталу) тощо.

Є дві необхідні умови відображення заборгованості як зобов'язань певної балансової категорії: можливість достовірної оцінки і вірогідність зменшення економічних вигод, витрачання активів підприємства у майбутньому.

Строк погашення зобов'язання - термін, протягом якого повинно бути погашено зобов'язання. З метою визнання, класифікації та оцінки у бухгалтерському обліку розрізняють:

 • o термін з моменту виникнення зобов'язання до моменту погашення;
 • o термін з дати складання фінансової звітності до дати погашення.

Обтяжливий контракт - контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.

Наприклад, фірма будує житловий будинок за договорами з майбутніми жильцями, які повністю передплатили вартість квартир. При значному підвищенні цін на будівельні матеріали протягом виконання такого контракту остаточне виконання його може стати обтяжливим для виконавця, оскільки передплата може не покрити витрат на завершення будівництва.

Сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалент, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства - номінальна сума боргу, в угодах часто називається основною частиною боргу.

Класифікація зобов'язань

Критерії

Види зобов'язань

За тривалістю терміну погашення заборгованості

 • - поточні зобов'язання;
 • - довгострокові зобов'язання

Залежно від визначеності терміну та оцінки зобов'язань

 • - зобов'язання з повністю визначеними умовами;
 • - забезпечення;
 • - непередбачені зобов'язання

За платністю

 • - із виплатою відсотків позичальнику - відсоткові, фінансові зобов'язання;
 • - безвідсоткові

За видами господарської діяльності

 • - пов'язані з комерційною діяльністю підприємства зобов'язання;
 • - непов'язані з комерційною діяльністю підприємства зобов'язання

За видами кредиторів

 • - зовнішні та внутрішні зобов'язання;
 • - заборгованість перед банками та інша (небанківська);
 • - заборгованість перед пов'язаними та непов'язаними сторонами

За умовами виникнення

 • - у зв'язку з одержанням товарів, робіт та послуг (аванси отримані);
 • - у зв'язку з нарахуванням витрат;
 • - у зв'язку з випуском цінних паперів (векселі, облігації)

За виконанням умов погашення

 • - прострочені зобов'язання;
 • - непрострочені зобов'язання;
 • - відстрочені зобов'язання

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Вексель - це безумовне письмове зобов'язання сплатити певну суму протягом визначеного періоду чи в установлений термін на користь пред'явника векселя.

Облігація - цінний борговий папір із визначеним терміном дії, власник якого має право на щорічне отримання відсотків та повернення номінальної вартості облігації емітентом у визначені терміни його погашення.

Доходи майбутніх періодів - це доходи, які отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах. У поточному періоді такі доходи визнаються як особливий вид зобов'язань.

Для обліку зобов'язань у Плані рахунків передбачені рахунки:

 • o класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань";
 • o класу 5 "Довгострокові зобов'язання";
 • o класу 6 "Поточні зобов'язання";

Для обліку окремих видів зобов'язань використовуються позабалансові рахунки:

 • o 03 "Контрактні зобов'язання";
 • o 04 "Непередбачені активи й зобов'язання";
 • o 05 "Гарантії та забезпечення надані".

Поточні зобов'язання відображаються у балансі за сумою погашення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >