< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитор та аудиторська організація

Правове становище аудитора (аудиторської фірми). Як зазначено в ч. 2 ст. 363 ГК та в ч. 2 ст. 4 Закону "Про аудиторську діяльність", аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України (ч. 1 ст. 5 Закону).

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально, створити аудиторську фірму, об'єднатися з іншими аудиторами в спілку з дотриманням вимог законів України. Для здійснення аудиторської діяльності одноособово аудитор повинен на підставі чинного сертифікату отримати ліцензію.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини. Аудиторська фірма - це організація, яка займається виключно наданням аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному фонді не може перевищувати 30 відсотків. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б один аудитор.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор. Суб'єкти аудиторської діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, ведення якого за Законом "Про аудиторську діяльність" покладено на Аудиторську палату України.

Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності (Реєстр) - це офіційний загальнодержавний реєстр аудиторських фірм і аудиторів-суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстрували свою аудиторську діяльність згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність".

До Реєстру вносяться суб'єкти аудиторської діяльності:

 • а) аудиторські фірми, які зареєстрували свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і відповідають вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність", а саме:
  • - організація пройшла державну реєстрацію як аудиторська фірма;
  • - установчими документами передбачено виключно аудиторську діяльність;
  • - загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30%;
  • - директором фірми є сертифікований аудитор;
 • б) аудитори, зареєстровані як суб'єкти господарювання (фізичні особи-підприємці) і мають чинний сертифікат аудитора.

Про суб'єктів аудиторської діяльності до Реєстру заносяться такі

дані:

 • - ідентифікаційний код/номер суб'єкта аудиторської діяльності;
 • - дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або свідоцтва);
 • - назва аудиторської фірми (прізвище, ім'я, по батькові - для аудитора-суб'єкта підприємницької діяльності);
 • - адреса фактичного місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсу, електронної пошти;
 • - організаційно-правова форма;
 • - форма власності;
 • - інформація про державну реєстрацію;
 • - інформація про засновників (для аудиторів - прізвище, ім'я, по батькові, номери сертифікатів та дати їх отримання, ідентифікаційний номер, адреса; для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);
 • - прізвище, ім'я, по батькові керівника аудиторської фірми, номер та дата видачі сертифіката;
 • - кількість працівників, у тому числі сертифікованих аудиторів;
 • - наявність та місцезнаходження філій або представництв чи відділень, дочірніх підприємств.

Зведені дані Реєстру є відкритими для користувачів. Дата прийняття контрольно-реєстраційною комісією АПУ позитивного рішення про внесення до Реєстру є фактичною датою занесення суб'єкта аудиторської діяльності до Реєстру з одночасною видачею йому відповідного свідоцтва.

Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності в Україні видається терміном на п'ять років. Підписи голови спостережної ради та завідувача секретаріату АПУ на свідоцтві скріплюються печаткою Аудиторської палати України.

Як зазначається в ч. 1 ст. 12 Закону "Про аудиторську діяльність", сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності кандидатів) здійснюється Аудиторською палатою України.

Право на отримання сертифікату мають фізичні особи, які здобули вищу освіту, певні знання з питань аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. Наявність певних знань з питань аудиту визначається шляхом проведення відповідного іспиту (ч. 2 ст. 12 Закону).

Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту, мають право повторно складати його не раніше ніж через рік після прийняття рішення Аудиторською палатою України (ч. 3 ст. 12 Закону).

Термін чинності сертифікату не може перевищувати п'яти років (ч. 4 ст. 12 Закону). Для отримання сертифікату кандидат подає до АПУ в одному примірнику (або до Регіонального відділення АПУ в двох примірниках) такі документи:

 • - заяву за встановленою формою;
 • - копію диплома, завірену у встановленому порядку;
 • - копію трудової книжки, завірену у встановленому порядку;
 • - документ про оплату сертифікації.

Для отримання сертифіката кандидати повинні успішно скласти кваліфікаційний іспит двох рівнів

Іспити проводяться в два етапи: перший - письмове тестування (або тестування на ПЕОМ) за переліком запитань, затверджених АПУ; другий - письмове розв'язання ситуаційного завдання. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менш як 70% правильних відповідей за результатами тестування.

Перший етап іспитів можуть проводити Аудиторська палата України або її регіональні відділення, а другий етап - тільки кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу яких оцінені: в 60 і більше балів - здобули право на отримання сертифіката аудитора; в 40-59 балів - здобули право на повторне складання другого етапу кваліфікаційного іспиту на загальних умовах в термін до одного року; в 39 і менше балів - є такими, що не склали кваліфікаційний іспит, і мають право на повторне складання іспиту на загальних умовах не раніше як через рік.

За результатами складання іспитів Аудиторська палата України затверджує протоколи Комісії із сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України та Комісій з сертифікації аудиторів її регіональних відділень та приймає рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката.

Сертифікат - офіційний документ, який засвідчує право громадянина України на здійснення аудиту підприємств та господарських товариств (серія "А"), банків (серія "Б") на території України.

Бланк сертифікату є бланком суворої звітності, із зазначенням номера та серії.

Сертифікат містить такі реквізити:

 • - серію та номер сертифікату;
 • - прізвище, ім'я та по батькові аудитора;
 • - дату, номер рішення Аудиторської палати України про видачу сертифіката;
 • - дату, номер рішення Аудиторської палати України про продовження дії сертифіката;
 • - термін чинності сертифікату;

Сертифікат підписує голова Комісії із сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України та завідуючий Секретаріатом Аудиторської палати України.

На підставі повноважень, передбачених ст. 26 та 27 Закону України "Про аудиторську діяльність" за неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, зупинення дії сертифікату на строк до одного року або анулювання сертифікату.

Припинення чинності сертифікату на аудиторську діяльність здійснюється на підставі рішення Аудиторської палати України у випадках:

 • 1) встановлення неодноразових фактів низької якості аудиторських перевірок;
 • 2) систематичного чи грубого порушення чинного законодавства України, встановлених норм та стандартів аудиту.

Порядок припинення чинності сертифікату на аудиторську діяльність визначається Аудиторською палатою України.

Рішення Аудиторської палати України щодо припинення чинності сертифікату можуть бути оскаржені до суду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >