< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти аудиторської діяльності

Правове становище аудитора (аудиторської фірми). Як зазначено в ч. 2 ст. 363 ГК та в ч. 4 ст. З Закону "Про аудиторську діяльність", аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на зайняття аудиторською діяльністю на території України (ч. 1 ст. 4 Закону).

Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець або у складі аудиторської фірми з дотримання вимог законодавства України.

Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав.

Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Аудиторська фірма - це юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Суб'єкти аудиторської діяльності вносяться до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, ведення якого за Законом "Про аудиторську діяльність" покладено на Аудиторську палату України.

Реєстр аудиторських фірм і аудиторів (далі - Реєстр) - це база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці.

Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою України.

Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому виданні Аудиторської палати України.

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру.

Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам видається свідоцтво відповідного зразка.

За включення до Реєстру справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України.

Як зазначається в ч. 1 ст. 10 Закону "Про аудиторську діяльність", сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) здійснюється Аудиторською палатою України.

Право на отримання сертифікату мають фізичні особи, які мають вишу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора. Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою.

Термін чинності сертифікату не може перевищувати п'яти років (ч. 5 ст. 10 Закону).

Порядок сертифікації аудиторів в Україні встановлений Положенням про сертифікацію аудиторів, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 31 травня 2007 р. № 178/6.

Після затвердження на засіданні АПУ протоколу Комісії з сертифікації та удосконалення професійних знань аудиторів АПУ з результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат АПУ здійснює видачу сертифікатів.

Сертифікат аудитора - це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України.

Згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність" та Статуту АПУ за неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора можуть бути застосовані АПУ стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката.

Неналежне виконання професійних обов'язків аудитором - це порушення аудитором вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та рішень АПУ.

Рішення АПУ про зупинення терміну чинності сертифіката або його анулювання набуває чинності з моменту його оприлюднення та може бути оскаржене в суді.

Анулювання сертифіката здійснюється шляхом відкликання сертифіката та оприлюднення рішення АПУ у фаховому виданні.

Анулювання сертифіката здійснюється на підставі рішення АПУ:

  • - з ініціативи аудитора (особистого повернення сертифіката, інших випадків);
  • - інших підстав, передбачених чинним законодавством України та Положенням про сертифікацію аудиторів.

Анульований сертифікат аудитор зобов'язаний у 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ або з моменту публікації у пресі повернути до Секретаріату АПУ.

Аудиторська палата України - самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб'єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів (ч. 1 ст. 365 ГК).

Повноваження Аудиторської палати України визначаються Законом України "Про аудиторську діяльність" (статті 12-15) та Статутом Аудиторської палати України, який приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів палати.

Відповідно до ч. З ст. 12 Закону "Про аудиторську діяльність" Аудиторська палата України:

  • - здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
  • - затверджує стандарти аудиту;
  • - затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
  • - веде Реєстр;
  • - здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиту;
  • - здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
  • - здійснює інші повноваження, передбачені законом та Статутом аудиторської палати.

Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган.

Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Вона є неприбутковою організацією.

Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому Законом "Про аудиторську діяльність"..

Аудиторська палата України формується на паритетних засадах у кількості 20 осіб шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.

Від державних органів делегують по одному представнику Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація України, Національний банк України, Державний комітет статистики України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління України.

До складу Аудиторської палати України від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Порядок делегування представників до Аудиторської палати визначається відповідно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом.

Термін повноважень членів Аудиторської палати України становить п'ять років.

Аудиторська палата України може створювати на території України регіональні відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України1.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >