< Попер   ЗМІСТ

Програми підтримки сільського господарства держав, які нещодавно набули права членства в СОТ

У державах, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу (Болгарія, Румунія, Словаччина), діє комплексна програма розвитку сільського господарства та сільських територій "САПАРД" (Special accession programme for agriculture and rural development), яка являє собою заходи фінансової підтримки аграрного сектору економіки на допомогу країнам-кандидатам з Центральної та Східної Європи у підготовці до вступу до ЄС.

Метою цієї програми є структурна перебудова сільського господарства країни-вступника та поступова реалізація на її території спільної аграрної політики ЄС. Програма "САПАРД" існує з червня 1999 р. як складова програми розвитку сільського господарства держав ЄС "Agenda 2000". Реалізація програми "САПАРД" в Болгарії та Румуни розрахована на період до 2013 року.

У рамках "САПАРД" відбувається фінансування таких інвестиційних проектів як: підтримка сільського господарства в сфері виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; створення конкурентоспроможної харчової промисловості, вирішення пріоритетних завдань щодо розвитку сільської інфраструктури; субсидування діяльності фермерських господарств, охорона сільськогосподарських угідь, розвиток рибної промисловості, запровадження європейських стандартів якості сільськогосподарської продукції.

Залучення інвестицій до аграрного сектора здійснюється також з метою модернізації існуючих ринкових структур, створення ефективних оптових сільськогосподарських ринків та дієвої системи агромаркетингу. Програма -"САПАРД" також передбачає стимулювання діяльності фермерів у сфері здійснення охорони навколишнього природного середовища: реалізацію пілотних проектів проведення агроекологічних заходів, які передбачають збереження ландшафту, ефективне використання пасовищ, органічне рослинництво, реалізацію програм сільського зеленого туризму.

Програмою "САПАРД" регулюються умови та порядок надання субсидій фермерам, індивідуальним підприємцям та аграрним підприємствам на розвиток окремих галузей сільського господарства і визначається перелік комплексних агроекологічних заходів, які підпадають під дію компенсаційних виплат: селекційні процеси у тваринництві, органічне землеробство тощо. Фінансова допомога у вигляді компенсаційних виплат за виконання одного або декількох агроекологічних заходів фермерам здійснюються у такому розподілу: 75% фінансової допомоги - за рахунок бюджету ЄС, а 25% - із державного бюджету держави, яка набула членства у ЄС. Максимальний розмір компенсаційних виплат за реалізацію одного агроекологічного проекту складає 10000 евро на рік, при цьому фінансова допомога надається строком на 5 років з дати підписання відповідного контракту.

Так, у межах цієї програми урядом Румунії було розроблено пакет заходів, під реалізацію яких здійснюється фінансова підтримка, зокрема це заходи: № 112, № 123, №312. Захід № 112 "Становлення молодих фермерів" передбачає з метою підвищення конкурентоспроможності сільського господарства заохочення молодих фермерів та їх підтримку щодо виконання вимог охорони навколишнього природного середовища, захист тварин, удосконалення виробничих процесів, підвищення доходів фермерів. Загальний обсяг субсидування плану № 112 у Румунії складає 337 млн євро, з яких 20% - внесок уряду, а 80% - з бюджету ЄС та діє план до 2013 р. Під дію цієї програми підпадають фермери віком до 40 років, які уклали відповідні контракти на виконання елементів заходу № 112.

Захід № 123 "Підвищення доданої вартості на сільськогосподарську продукцію" має на меті досягнення таких результатів: запровадження і розвиток нових технологій та процесів для забезпечення конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, підвищення продуктивності та зростання доходів аграрних підприємств, ефективність аграрного бізнесу, модернізація обладнання та технологічної обробки у сільському господарстві. Загальний обсяг субсидування плану № 123 у Румунії складає 1,07 млрд євро, з яких 20% - внесок уряду, а 80% - з бюджету ЄС та діє план до 2013 р. Реалізація плану № 123 передбачає залучення інвестицій у такі галузі сільського господарства, як: переробка та збут сільськогосподарської продукції, у тому числі сировини. Під дію цього заходу підпадають малі та середні аграрні підприємства, у тому числі переробні. Особливе значення мають технічні вимоги, що повинні бути реалізовані за заходом № 123: удосконалення та оптимізація виробництва, модернізація процесів сортування та пакування сільськогосподарської продукції, підвищення якості продукції, запровадження новітніх технологій у процесах виробництва та переробки, вдосконалення внутрішнього контролю за якістю сировини, напівфабрикатів та основної продукції з метою підвищення рівня забезпечення продовольчої безпеки. Економічні вимоги спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів виробництва, підвищення рентабельності аграрних підприємств. З позиції охорони навколишнього природного середовища та безпеки харчових продуктів виставляються такі вимоги: дотримання правил охорони навколишнього природного середовища, підвищення якості продукції щодо дотримання міжнародних стандартів ISO 22000:2005 у виробничих процесах.

Захід № 312 "Підтримка створення та розвитку малих аграрних підприємств" запроваджується з метою підвищення доходів сільського населення та диверсифікації економіки сільської місцевості. Відповідно до цього плану передбачається: сприяння здійсненню несільськогосподарської діяльності у сільських районах, підтримка та заохочення діяльності промислів та підсобних господарств. Загальний обсяг фінансування плану № 312 у Румунії складає 383 млн євро, з яких 20% - внесок уряду, а 80% - з бюджету ЄС та діє план до 2013 р.

У Румунії на виконання програми "САПАРД" було створене державне агентство "САП АРД", яке надає технічну та фінансову допомогу фермерам та аграрним підприємствам, у тому числі асоціації виробників сільськогосподарської продукції Румунії. Національна програма розвитку сільського господарства і розвитку сільських районів була затверджена Європейською комісією № 372/2000 від 12 грудня 2000 р. і являє собою документ, який забезпечує виконання актів аграрного законодавства на території Румунії. Фінансова допомога за програмою "САПАРД" здійснюється у два етапи: з 2000 по 2006 рік - як початковий і 2007-2013 роки - як основний. До пріоритетних заходів програми "САПАРД" належать: створення вільного доступу до ринків сільськогосподарської продукції, покращення сільської інфраструктури, розвиток конкурентоспроможності аграрних підприємств. Інвестування у сільське господарство Румунії передбачає здійснення фінансування у такі галузі, як: внутрішній контроль за якістю сировини, модернізація технологій переробки м'яса, обробка, переробка та утилізація відходів аграрного виробництва, проведення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, модернізація обладнання та устаткування первинної обробки та зберігання зерна, вдосконалення технологій щодо зберігання, маркування та пакування цукру тощо.

Запровадження у Болгарії програми "САПАРД" в обов'язковому порядку передбачає поетапну реалізацію внутрішньої державної політики підтримки розвитку аграрного сектору у вигляді програмного документа - Національного стратегічного плану розвитку сільського господарства та сільських територій на 2007-2013 роки, який містить інформацію щодо екологічної та соціально-економічної ситуації, яка склалася на відповідних територіях, викладається бюджетна програма та комплексна стратегія розвитку сільських районів, особливо тих, що перебувають у занепаді і особливо потребують залучення інвестицій, зазначаються "проблемні" галузі аграрного виробництва, які не можуть самостійно функціонувати без державної підтримки. Національний план розвитку передбачає інвестування з метою вдосконалення технологічних процесів виробництва, гігієни та якості сільськогосподарської продукції, підтримання таких галузей як: виноробство, виноградарство, виробництво молочної продукції, рибництво. Важливим елементом національного плану розвитку сільських територій є екологічна спрямованість аграрного виробництва та покращення умов життя та добробуту сільського населення. Не допускається здійснення інвестування у придбання техніки, обладнання та устаткування, що були у вжитку для підприємств переробної промисловості та фермерів. Залучення інвестицій до аграрного сектору здійснюється також з метою модернізації існуючих ринкових структур, створення ефективних оптових сільськогосподарських ринків та дієвої системи агромаркетингу.

Програма "САПАРД" також передбачає стимулювання діяльності фермерів у сфері здійснення охорони навколишнього природного середовища: реалізацію пілотних проектів проведення агроекологічних заходів, які передбачають збереження ландшафту, ефективне використання пасовищ, органічне рослинництво, реалізацію програм сільського зеленого туризму. Окрім національного стратегічного плану розвитку сільського господарства та сільських територій на 2007-2013 роки у Болгарії на виконання програми "САПАРД" діє національний стратегічний план розвитку рибного господарства та аквакультури на 2007- 2013 роки, у якому визначено шляхи розвитку таких галузей як промислове рибальство та рибництво, проведено аналіз ризиків у відповідній сфері, до яких належать: критичне зменшення прісноводних рибних ресурсів, забруднення водойм, нерегульованість вилову, посилення конкуренції на європейському рибному ринку. Завданням розвитку рибного господарства Болгарії є: збереження рибної галузі, раціональне використання водних ресурсів, розвиток та підтримка аквакультури, надання фінансової допомоги господарствам, які спеціалізуються на розведенні риби, крабів та молюсків.

На виконання програми "САПАРД" у Болгарії діють Правила надання фінансової підтримки розвитку сільського господарства та охорони навколишнього природного середовища, затверджені наказом Міністерства сільського та лісового господарства республіки Болгарія від 17 жовтня 2006 р. № 113. Правилами регулюються умови та порядок надання субсидій фермерам, індивідуальним підприємцям та аграрним підприємствам на розвиток окремих галузей сільського господарства і визначається перелік комплексних агроекологічних заходів, які підпадають під дію компенсаційних виплат: селекційні процеси у тваринництві, органічне землеробство тощо. Фінансова допомога у вигляді компенсаційних виплат за виконання одного або декількох агроекологічних заходів фермерам здійснюються у такому розподілі: 75% фінансової допомоги - за рахунок бюджету ЄС, а 25% - із державного бюджету республіки Болгарія. Максимальний розмір компенсаційних виплат, які виділяються на реалізацію одного агроекологічного проекту, складає 10 тис. євро на рік, при цьому фінансова допомога надається строком на 5 років з дати підписання відповідного контракту.

Окрім зазначеного, наказами Міністерства сільського та лісового господарства республіки Болгарія "Про умови та порядок надання фінансової допомоги щодо вдосконалення переробки та збуту продукції сільського господарства та риболовства" від 18 травня 2001 р. № 16, "Про надання субсидій на розвиток села, збереження культурної спадщини та традицій" від 27 серпня 2003 р. № 38 визначено порядок надання субсидій фермерам та іншим аграрним товаровиробникам у таких галузях як переробка та реалізація рибної продукції, розвиток сільської інфраструктури тощо.

Європейський фонд сільськогосподарського та сільського розвитку здійснює моніторинг реалізації програми "САПАРД" а також з 2007 р. було створено Агентство з розвитку сільських районів та риболовства (АРОЯР), яке також реалізує проекти програми "САПАРД".

Таким чином, програма "САПАРД" має стратегічне значення для розвитку сільського господарства таких країн, як Болгарія, Румунія, Словаччина, які нещодавно набули членства в ЄС, якою передбачається підтримка малого та середнього аграрного бізнесу шляхом реалізації інвестиційних проектів у різних галузях аграрного виробництва і передбачається розвиток сільської інфраструктури з метою реалізації у сільському господарстві Болгарії, Румунії та Словаччини аграрної політики ЄС. Так, загалом виконання програми "САПАРД", наприклад у Румунії, передбачає реалізацію 4713 проектів на загальну суму 1,49 млрд євро.

Слід констатувати, що завданням спільної аграрної політики держав ЄС є: забезпечення зростання обсягів сільськогосподарського виробництва, стабільних ринків сільськогосподарської продукції, встановлення паритетних цін на сільськогосподарську продукцію, забезпечення показників якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Найважливішою складовою спільної аграрної політики є ефективний механізм ціноутворення, який полягає у встановлені мінімальних цін імпорту.

Положення Рішення Ради ЄС № 2006/144 "Про стратегічні принципи ЄС в інтересах розвитку сільських районів" від 20 лютого 2006 р. регламентують перспективи розвитку сільських районів на період з 2007 по 2013 рр., оскільки функціонування сільського господарства та продовольчого сектору є важливою складовою економіки ЄС, який дає не менше 4,4% ВВП.

Політика ЄС щодо розвитку сільських районів передбачає: залучення інвестицій, екологічну спрямованість аграрного виробництва, підвищення конкурентоспроможності, створення нових робочих місць, вдосконалення системи управління земельними ресурсами з метою збереження ландшафтів та навколишнього природного середовища, модернізацію засобів ведення сільського господарства, професійну підготовку та перепідготовку фермерів, створення нових сільськогосподарських ринків, економічне зростання суміжних галузей, таких як переробна промисловість, сприяння інноваційної діяльності у сільській місцевості, стимулювання динамічного аграрного підприємництва, особливо діяльності молодих фермерів, державну підтримку виробництва біопалива, боротьбу із змінами клімату, ведення органічного землеробства, покращення якості життя у сільській місцевості, стимулювання диверсифікації аграрної економіки з метою покращення економічного та соціального балансу, розвиток сільської інфраструктури, заохочення розвитку сільського зеленого туризму.

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 1782/2003 "Про встановлення єдиних правил для програм прямої підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики" від 29 вересня 2003 р. започатковує програми підтримки фермерів і вносить зміни в регламенти (ЄС) № 2019/93, (ЄС) № 1452/2001, (ЄС) № 1453/2001, (ЄС) № 1454/2001. Виплата прямої допомоги в повному обсязі повинна надаватися за дотримання правил щодо сільгоспугідь, сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарської діяльності. Такі правила повинні слугувати об'єднанню основних стандартів спільного ринку щодо екології, безпеки продуктів харчування, здоров'я й умов утримання тварин, а також щодо належного сільськогосподарського та екологічного стану угідь. У разі недотримання таких основних стандартів, держави-члени повинні припинити надання прямої допомоги повністю або частково на основі пропорційних, об'єктивних і диференційованих критеріїв.

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС № 178/2002 "Про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів" від 28 січня 2002 р. регламентує питання щодо створення надійного механізму забезпечення продовольчої безпеки у державах ЄС.

 
< Попер   ЗМІСТ