< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік коштів, одержаних як плата за послуги

До спеціальних коштів бюджетних установ зараховують інші доходи, крім бюджетного фінансування, надходження яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами. Детальний перелік власних надходжень бюджетних установ і організацій затверджений постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659 "Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" (рис. 7.1).

Згідно з цим переліком власні надходження бюджетних установ поділяють на дві групи:

1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

Види власних надходжень бюджетних установ

Рис. 7.1. Види власних надходжень бюджетних установ

2) інші джерела власних надходжень бюджетних установ.

До першої групи належать надходження від надання послуг у відповідності з законами та нормативно-правовими актами України. Такі надходження мають постійний характер і обов'язково передбачаються у бюджеті та кошторисах бюджетних установ. До цієї групи належать:

 • а) плата за послуги, що надаються бюджетними установами відповідно до їх функціональних повноважень. Перелік таких платних послуг для окремих категорій бюджетних установ затверджено відповідними постановами уряду:
  • — кошти від надання послуг з організації і проведення свят, зустрічей, концертів, екскурсій, спортивних та показових виступів, атракціонів, змагань, за розробку сценаріїв, за послуги зв'язку, за кіно-, фото-, теле-, відео-, аудіопослуги, експлуатацію спортивного і культурного обладнання, спорядження, тренажерів тощо;
  • — вхідна плата за відвідання музеїв, виставок, картинних галерей, планетаріїв, надходження від продажу репродукцій художніх творів, копій музейних документів;
  • — надходження від користувачів бібліотек за пошкоджені та втрачені книги;
  • — плата за інформаційні та рекламні послуги, за переклади іноземної літератури, складання рефератів та бібліографічних довідок, за виготовлення фоторепродукцій книг, статей, випуск і розповсюдження буклетів, програм, малотиражних газет, плакатів, медалей і т. ін.;
  • — надходження за видачу ліцензій, дозволів, які згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, видачу сертифікатів якості, документів, квитків, паспортів, - посвідчень, довідок, контрольних карток обліку;
  • — кошти від організації та проведення лекцій, лекторіїв, курсів, семінарів, гуртків, секцій, за послуги консультаційних центрів, спеціалізованих груп, за надання консультацій, проведення тестування;
  • — кошти, які отримують науково-дослідні інститути від господарських організацій та осіб на утримання науково-консультаційних пунктів і груп підготовки до кандидатських екзаменів, а також вступних іспитів до аспірантури;
  • — кошти, що отримують медичні установи від окремих категорій громадян за проведення медичних оглядів, а також від організацій і установ за обов'язкові медичні огляди осіб, що в них працюють;
  • — плата одиноких громадян за їх обслуговування вдома у розмірах, визначених законодавством;
  • — кошти, одержані установами ветеринарної медицини за проведення терапевтичних, хірургічних, акушерсько-гінекологічних, протиепізоотичних, санітарно-гігієнічних заходів згідно зі спеціальним переліком, затвердженим КМУ 15.08.1992 р. № 478, за дезинфекцію, дератизацію, дегельмінтизацію, а також ветеринарно-санітарну експертизу продуктів тваринного і рослинного походження, що продаються на ринках, ярмарках;
 • б) надходження бюджетних установ від господарської та/або виробничої діяльності:
  • — кошти від надання транспортних послуг, ремонту транспортних засобів, користування стоянками, що належать установі або знаходяться на її території;
  • — надходження від виробничо-господарської діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств і господарств, що відповідають профілю роботи установи і передбачені положенням про таку установу та обліковуються на її балансі;
  • — кошти на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і послуг та спеціальних робіт (експерименти, аналізи, прогнози, експертизи, випробування, дослідження, спостереження тощо), робіт і послуг з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
  • — кошти, що надходять до фонду загальної обов'язкової освіти:
   • 1) від реалізації продукції пришкільних ділянок, садів, виноградників, городів;
   • 2) від заготівельних організацій за здане шкільними колективами насіння тощо;
   • 3) за роботи, виконані шкільними колективами;
  • — плата за суміші для годування і лікувальні суміші, виготовлені молочними кухнями;
  • — суми, які згідно з діючим законодавством отримують станції переливання крові за відпуск донорської крові та її компонентів і виготовлених з них препаратів;
  • — плата за протези (зубні, вушні, очні) і контактні лінзи, включаючи вартість робіт і матеріалів;
 • в) плата за оренду майна бюджетних установ;
 • г) надходження від реалізації майна бюджетних установ. До другої групи відносять кошти, одержані бюджетними

установами для виконання окремих доручень, благодійні внески, гранти, пожертви, подарунки. Такі надходження не мають постійного характеру і плануються лише у тих випадках, коли вони заздалегідь визначені відповідними урядовими рішеннями, укладеними договорами, календарними планами на виконання робіт і т. ін. До цієї групи належать:

 • а) благодійні внески, гранти і подарунки, у т. ч. від спонсорів та меценатів;
 • б) кошти, одержані бюджетними установами на виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій, фізичних осіб, інших бюджетних установ, у т. ч. інвестиції на спорудження житлових будинків.

Власні надходження бюджетних установ використовуються у відповідності із законом про державний бюджет або рішеннями відповідних органів про місцеві бюджети.

Для зберігання коштів, одержаних як плата за послуги, бюджетній установі відкривається окремий спеціальний реєстраційний рахунок в органі ДКУ. Платежі, що надійшли готівкою до каси установи, не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок. Витрачанню цих коштів передує контроль органів ДКУ на підставі платіжних документів, до яких додаються виправдні документи, у межах наявності коштів за певним кодом економічної класифікації видатків.

Для обліку операцій з коштами, одержаними як плата за послуги, планом рахунків передбачено такі субрахунки:

 • 313 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";
 • 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";
 • 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";
 • 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги";
 • 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";
 • 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів";
 • 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги".

У бухгалтерському обліку операції зі спеціальними коштами відображаються такими проведеннями (табл. 7.1).

Згідно з листом ДКУ від 02.08.2000 р. "Про направлення коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування" розпорядникам бюджетних коштів надано право використовувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду на видатки, що повинні фінансуватися за рахунок загального фонду бюджету, з подальшим їх відшкодуванням, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами МФУ та ДКУ. Таке рішення розпорядник бюджетних коштів приймає самостійно і оформляє наказом по установі, про що письмово повідомляє відповідний орган ДКУ за місцем знаходження. Частіше всього спеціальні кошти можуть залучатися для погашення

Таблиця 7.1. Основні господарські операції з обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Нарахована плата за утримання дітей в інтернатах при школах, за навчання у гуртках при школах, за навчання понад обсяги, передбачені програмами, за навчання у ліцеях та гімназіях

674

711

2. Нарахована плата за навчання у вищих навчальних закладах, за підготовку кадрів і підвищення кваліфікації у навчальних закладах професійно-технічної освіти

364

711

3. Надійшли спеціальні кошти за надані платні послуги

301,323

364,674

4. Внесені на спеціальний реєстраційний рахунок кошти, що надійшли в касу готівкою як плата за надані послуги

323

301

5. Нарахована зарплата з обов'язковими відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок спеціальних коштів

811

 • 661,
 • 651—654

6. Здійснені витрати за рахунок спеціальних коштів: сума без ПДВ

на суму ПДВ, включену до податкового кредиту на суму ПДВ, не включену до податкового креліггу

 • 811
 • 641
 • 811

364, 675 364, 675 364,675

7. Придбані матеріали і продукти харчування за спеціальні кошти:

сума без ПДВ

на суму ПДВ, включену до податкового кредиту

231—239 641

364, 675 364,675

8. Витрачені матеріали і продукти харчування, придбані за спеціальні кошти

811

231—239

9. Списані доходи за спеціальними коштами: використані у звітному році залишені на передбачені договорами видатки наступного року

 • 711
 • 711
 • 432
 • 716

10. Списані видатки, проведені у звітному році

432

811

заборгованості із зарплати з нарахуваннями, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, а також на покриття видатків на утримання установи (комунальні платежі, енергоносії тощо).

Порядок відображення в обліку операцій з покриття дефіциту бюджетних асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду та їх подальшого відшкодування подано у табл. 7.2.

Операції з руху коштів спеціального фонду на поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках відображають у "Меморіальному ордері N° 3 — Накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)" т. ф. № 382 (бюджет),

Таблиця 7.2. Господарські операції з покриття дефіциту загального фонду бюджету на виплату зарплати

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Нарахована зарплата за рахунок коштів загального фонду

801,802

661

2. Доходи спеціального фонду направляються на витрати за загальним фондом

711—713

715

3. Отримано в касу готівку на виплату зарплати за рахунок коштів спеціального фонду

301

 • 323,324,
 • 326

4. Виплачена з каси зарплата працівникам

661

301

5. Зменшено видатки загального фонду бюджету

811—813

801, 802

6. Відновлено кошти спеціального фонду за рахунок доходів загального фонду

715

711—713

7. Одночасно другий запис на перераховані суми з реєстраційних рахунків загального фонду на рахунки коштів спеціального фонду

 • 323,324,
 • 326

321

8. Відновлено видатки загального фонду бюджету

801,802

811—813

які відкривають окремо для кожного виду коштів спеціального фонду.

Доходи, одержані як плата за надані послуги, відображаються у Накопичувальній відомості нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ — меморіальному ордері № 14 т. ф. № 409 (бюджет) за кожним видом доходів зокрема, для чого можуть бути відкриті окремі меморіальні ордери за № 14—1, 14—2 і т. ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >