< Попер   ЗМІСТ

Специфічні показники фінансової звітності

Специфічними для АТП показниками виступають ті, які характеризують рухомий склад підприємства, його забезпечення матеріальними ресурсами, обсяги наданих послуг та понесених при цьому витрат. Відповідно до цього в балансі (ф. № 1) звертається увага на такі статті.

Рядок 030 - залишкова вартість основних засобів. У цьому рядку відображають весь наявний на АТП парк авто техніки та інших необоротних (крім нематеріальних) активів. Загальна вартість (залишкова) основних засобів має збігатися з аналогічними даними статистичної звітності за формою № 11-03 "Наявність та рух основних засобів" на звітну дату. У зв'язку з повним зносом у цьому рядку можуть бути не відображені окремі об'єкти, рахуються в аналітичному обліку підприємства. Проте їхня вартість буде занотована в рядку 031 балансу за первісною вартістю і, відповідно, в рядку 032 на суму їхнього зносу. Інформаційною базою даних цих рядків є рахунки 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів".

Рядок 100 - виробничі запаси. У складі цього рядка відображаються запаси пального, мастильних матеріалів, запасних частин, агрегатів та інших матеріальних цінностей, потрібних для забезпечення виробничого процесу підприємства. Підприємство обирає один з методів обліку списання запасів, фіксує його в наказі про облікову політику і використовує протягом року. У балансі запаси відображають за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Рядок 120 - незавершене виробництво. За технологічними умовами в АТП немає незавершеного виробництва, тому цей рядок, як правило, не заповнюється.

Рядок 161 - первісна вартість дебіторської заборгованості. У цьому рядку відображають борги юридичних та фізичних осіб за надані і несплачені автопослуги. У пасажирських АТП у разі реалізації квитків за готівку безпосередньо населенню (пасажирам) суми дебіторської заборгованості, як правило не відображають.

Рядок 170 - дебіторська заборгованість щодо розрахунків з бюджетом. У цьому рядку відображають борги бюджету країни на корить АТП. Такі борги виникають, наприклад, за умови недоотримання коштів з бюджету на покриття планових збитків пасажирських перевізників (дотації). Або тут наводиться борг бюджету з відшкодування ПДВ на користь АТП. Підставою є дані з декларації з ПДВ за попередні періоди та занотована відповідна сума від'ємного значення пДв за субрахунком 6411 у вигляді дебетового сальдо.

Рядок 320 - додатковий вкладений капітал. У цьому рядку в "старих" АТП відображають суми індексацій основних засобів проведених у попередніх роках (починаючи з 1991 р.) за рішеннями Уряду України. В окремих АТП величини таких індексацій досить значні і знаходяться без руху роками. Рішення про долю таких "застиглих" статей балансу має прийняти вищий орган підприємства - загальні збори акціонерів, засновників, учасників.

Іншою важливою формою звітності виступає звіт про фінансові результати (ф. № 2). Специфіку діяльності АТП визначають окремі статті доходів і витрат. Зокрема, доходи від перевезень вантажів і пасажирів відображають за загальним правилом у рядку 010 "Дохід

(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)". А, наприклад, доходи від здавання автомобілів (автобусів) в операційну оренду відображають у рядку 060 "Інші операційні доходи". У той же час транспорт, переданий у фінансову оренду приносить дохід у формі фінансового доходу у вигляді одержаних відсотків (субрахунок 732), що відображається в рядку 120 форми № 2. З іншого боку, автотранспорт, отриманий на умовах фінансового лізингу, береться на баланс АТП (рахунок 10). За його користування АТП нараховує і сплачує відсотки орендодавцю, що відображають як витрати в рядку 140 форми № 2.

На суму ПДВ від наданих основних послуг, занотованих у рядку 010, заповнюють рядок 015. При цьому дані про ПДВ зазначають за методом нарахувань згідно з проведеннями: дебет субрахунка 703 і кредит субрахунків 6411, 643. У декларації з ПДВ, як відомо, податкове зобов'язання визначається за правилом "першої події", тому інформація звіту за формою № 2 та декларації з ПДВ можуть відрізнятися на суму ПДВ з отриманих і незакритих на кінець звітного періоду авансів від замовників.

Переважну суму витрат АТП становить собівартість реалізації послуг. Нагадаймо, що цей показник формується із сум прямих витрат діяльності АТП: матеріальні витрати, пряма оплата праці, відрахування на соціальні заходи від прямої оплати праці, амортизація, інші прямі витрати. Найкраще накопичувати такі витрати на рахунках класу 8. Якщо використовується клас 9, то доведеться робити вибірки даних для заповнення розділу ІІ форми № 2 "Елементи операційних витрат". У будь-якому випадку узагальнення витрат на рівні собівартості реалізації відбувається на рахунку 90. Його дані є підставою для заповнення рядка 040 форми № 2.

Фінансовий результат діяльності АТП за місяць, квартал, рік визначається на рахунку 79 і відображається в рядку 220 - прибуток або 225 - збиток звіту про фінансові результати. Наростаючий підсумок прибутку (збитку) за всі роки діяльності підприємства у формі № 2 не визначається, а переноситься до відповідного рядку балансу (р. 350).

 
< Попер   ЗМІСТ