< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗВІТНІСТЬ З АВТОПОСЛУГ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

 • - перелік фінансової та статистичної звітності АТП;
 • - характеристику показників статистичної звітності;
 • - документи первинного обліку, що є підставою для складання звіту за ф. № 51-авто;
 • - на які типи підприємств та умови господарювання поширюються вимоги щодо складання відомчої та статистичної звітності.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

 • - відрізняти показники фінансової та статистичної звітності з автопослуг;
 • - розрахувати показники пасажирообігу та вантажообігу;
 • - заповнити форми фінансової та статичної звітності з авто-послуг.

План

 • 10.1. Склад звітності.
 • 10.2. Специфічні показники статистичної та відомчої звітності.
 • 10.3. Специфічні показники фінансової звітності.

Склад звітності

Зовнішня звітність автотранспортних підприємств складається з тих самих видів звітності, як і в інших підприємствах: фінансової, податкової, статистичної, відомчої.

У попередніх розділах посібника розглянуто аспекти відображення окремих активів, зобов'язань і операцій у фінансовій та податковій звітності. В цілому, автотранспортні підприємства узагальнюють результати своєї діяльності в комплекті фінансових звітів: Баланс, ф. № 1; Звіт про фінансові результати, ф. № 2; Звіт про рух грошових коштів, ф. № 3; Звіт про власний капітал, ф. № 4; Примітки до фінансової звітності, ф. № 5. Для малих підприємств встановлено скорочену номенклатуру фінансових звітів: Баланс, ф. № 1-м та Звіт про фінансові результати, ф. № 2-м.

Баланс підприємства складають на підставі залишків синтетичних рахунків класів 1-6. Звіт про фінансові результати відображає доходи підприємства на підставі обігів рахунків класу 7, витрати діяльності - на підставі обігів рахунків класу 9. Розділ ІІ Звіту за ф. № 2 "Витрати за елементами" заповнюють за обігами рахунків класу 8. Звіт про рух грошових коштів заповнюють шляхом вибірки даних з різних рахунків обліку та на підставі даних балансу підприємства. Звіт про власний капітал заповнюють за даними рахунків класу 4 та звіряють з інформацією балансу на початок і кінець року. У примітках до фінансової звітності розшифровуються окремі показники балансу і звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності автотранспортні підприємства надають власникам (засновникам, акціонерам), статистичному органу, вищестоящому органу (якщо такий існує), трудовому колективу (за відповідним рішенням профспілкового комітету). Підприємства у формі акціонерних товариств надають також комплект річної фінансової звітності з аудиторським висновком до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, підприємства, які мають дочірні підприємства (холдингові компанії), складають і надають адресатам консолідовану фінансову звітність.

Специфічні показники статистичної та відомчої звітності

Більш специфічна для транспортної галузі відомча та статистична звітність. Відомча звітність завжди була додатковим тягарем для бухгалтерій АТП. Останнім часом, коли переважну більшість АТП України приватизовано, зникає як поняття та основний споживач відомчої звітності - вищестояща організація. Проте на практиці все ще трапляються окремі форми відомчої звітності. Наприклад, відмінена в 2002 р. статистична форма № 23-АВТ "Звіт про доходи і витрати на автомобільні перевезення" (місячна) застосовується як відомча форма з метою обрахування тарифів на перевезення (Додаток 8).

За допомогою її показників економісти (бухгалтери) галузі розраховують тарифи на автоперевезення, які можна регулювати. Важливість показників такої форми не викликає сумніву, оскільки в пасажирських перевезеннях застосовується тарифне регулювання вартості проїзду з боку держави. Більше того, тариф необхідний для отримання з бюджету дотацій на пільговий проїзд окремих категорій пасажирів. На вантажних перевезеннях вартість послуг, як правило, не регулюється затвердженим державними органами тарифом.

Щоб розрахувати тариф за формою № 23-АВТ, економісти набирають відповідні дані про суми витрат АТП за статтями та елементами. Використовується також інформація про доходи АТП. Узагальнення даних про доходи та витрати є важливим елементом аналізу результатів діяльності підприємств галузі (прибутку, збитку), для моніторингу тенденцій розвитку підприємств автотранспорту, прийняття рішень щодо функціонування підприємств. Виходить, що Держкомстат, відміняючи форму № 23-АВТ, зробив "ведмежу послугу" економічним службам облавтоуправлінь та АТП. Останні в умовах нелегітимності ф. № 23-АВТ вимушені добувати її з АТП методом "батога та пряника": якщо надасте нам таку форму - зробимо для вас розрахунок тарифу або дотацій з бюджету, якщо ні - автобус не буде допущений на маршрут без затверджених тарифів.

Стосовно складу статистичної звітності слід сказати, що наказом Держкомстату № 218 у 2003 р. було скасовано три раніше діючих форми звітності:

 • - № 2-тр (авто.в.) "Звіт про роботу вантажного автотранспорту";
 • - № 2-тр (авто.п.) "Звіт про роботу пасажирського транспорту";
 • - № 51-авто (пас) "Звіт про пасажирські перевезення маршрутними таксомоторами (таксобусами) суб'єктами малого бізнесу".

Замість них діють дві форми:

 • - № 2-тр "Звіт про роботу автотранспорту" (річна);
 • - № 51-авто "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" (місячна).

Розглянемо, що відображається в зазначених статформах.

У формі № 51-авто відображають за кожний місяць лише кількісні показники перевезень. Так, роботу вантажного транспорту вимірюють показником перевезених тонн вантажів. Роботу з виконання пасажирських перевезень вимірюють двома показниками - кількістю перевезених пасажирів та пасажирообігом (пасажиро-кілометрів). При цьому окремими рядками виділяють показники за маршрутними перевезеннями (перевезено пасажирів та пасажирообіг). У цій формі не наводиться жодного вартісного показника.

Документи первинного обліку, що є підставою для складання звіту за ф. № 51-авто:

 • А) для вантажних перевезень:
  • - дорожній лист вантажного автомобіля (типова форма № 1 (міжнародна));
  • - дорожній лист вантажного автомобіля (типова форма № 2 (діє в межах України));
  • - товарно-транспортна накладна (типова форма № 1-ТН);
  • - талон замовника в разі роботи автомобіля за погодинною формою оплати транспортних послуг (типова форма № 1-ТЗ);
  • - дорожній лист службового легкового автомобіля (типова форма № 3).
 • Б) Для пасажирських перевезень:
  • - форма № 20-АС.

Звітну форму № 51-авто показано в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним

транспортом (форма № 51-авто) за лютий 20ХХ р. по АТП 15678

Найменування показників

Код рядка

За місяць

За січень -лютий

Контрольна сума

А

Б

1

2

3

Перевезено вантажів - тис.тонн

01

Вантажооборот, тис. т.км

02

Перевезено пасажирів, тис.

03

18 4

44 4

у т.ч:

Маршрутні перевезення, тис.

04

16,4

36,4

Пасажирообіг - усього, тис.пас.-км

05

7234,9

1566,1

у т.ч:

Маршрутні перевезення

06

688,4

1455,7

Показники вантажообігу розраховують як добуток перевезених тонн вантажу на відповідний кілометраж. Наприклад, перевезено 1000 т на 700 км, отже, виконано 700 000 т.км). Показник пасажирообігу розраховується аналогічно. Наприклад, перевезено 2000 пасажирів на 500 км, отже, виконано 1000 000 пас.-км.

У формі № 2-тр підсумками за рік узагальнюють показники (за відповідними розділами) про кількість транспортних засобів. Тому ці форми звітності складають на підставі оперативних первинних даних АтП про виконані перевезення, не беручи інформації про вартість перевезень з бухгалтерських рахунків. На практиці обов'язок заповнення статистичних форм покладається, як правило, на працівників економічної служби. Хоча не виключено, що це можуть робити і бухгалтери.

Згідно з наказом Держкомстатистики України від 12.05.2003 р., за № 319 "Про затвердження форми державного статистичного з перевезення пасажирів" (надалі - Інструкції № 319) зазначені форми складають лише юридичні особи. Тобто фізичні особи-перевізники позбавлені такої необхідності.

На який транспорт поширюється звітність?

Відповідно до інструкції № 319 до форм статистики включають показники експлуатації власних та орендованих транспортних засобів (ТЗ). Що стосується зданих в оренду ТЗ, то слід мати на увазі, що передані в операційну оренду ТЗ продовжують вважатися власними в орендодавця. Тому показники їхньої роботи теж включають до названих форм. І навпаки, ТЗ, надані у фінансову оренду, не входять до показників статистичних форм орендодавця, оскільки, за правилами бухгалтерського обліку, об'єкт фінансової оренди ставиться на баланс орендаря з дати отримання об'єкта в оренду згідно з актом прийому-передавання. Отже, об'єкти фінансового лізингу підлягають відображенню в обліку і, відповідно, у фінансовій та статистичній звітності орендаря з дати отримання таких об'єктів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >