< Попер   ЗМІСТ

Розписка

Розписка - це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей.

Розписка має такі реквізити:

 • 1) прізвище, ім'я, по батькові та посада того, хто дає розписку;
 • 2) посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кому її дають;
 • 3) у чому конкретно дано розписку (обов'язково слід зазначити точне найменування матеріальних цінностей, предметів);
 • 4) дата й підпис того, хто отримує цінності.

Якщо передаються суми грошей, у розписці вказують адресу, номер і серію паспорта того, хто їх одержує. Грошові суми пишуться словами, а в дужках - цифрами: в сумі п ять тисяч шістсот двадцять (5620) гривень. Підпис особи, яка дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.

Розписка пишеться лише в одному примірнику. Жодні виправлення в ній неприпустимі.

Зразки розписок:

РОЗПИСКА

Я, старший викладач кафедри географії Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Мойсієнко К. А., отримав від завідувача складу Бережного Т. Ф. у тимчасове користування для членів археологічної експедиції: 1) двадцять (20) рюкзаків; 2) шість (6) наметів; 3) двадцять три (23) лопати; 4) п 'ять (5) емальованих відер. Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку.

Підстава: наказ ректора університету від 12.07.2006№ 325.

16.07.2006 (Підпис)

РОЗПИСКА

Мною, студентом педагогічно-індустріального факультету Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова І. С. Боровком, отримано від завідувачки бібліотеки М. Т. Тесленко у користування на час канікул 2 (два) підручники з креслення, 1 (один) підручник з математики й 1 (один) "Український правопис".

24 січня 2007р. (Підпис)

РОЗПИСКА

Я, Процент Тимофій Максимович, одержав від Сорокіна Анатолія Григоровича гроші в сумі сто (100) гривень. Зобов'язуюсь повернути всю суму 01.12.2007.

Домашня адреса: вул. Артема, 31, кв. 8, м. Київ, 04053. Паспорт серії СН№ 630085.

13.10.2007 (Підпис)

Написання частки не з різними частинами мови

Написання не разом чи окремо з різними частинами мови залежить від того, чим виступає не - часткою при певній частині мови чи префіксом у слові. Якщо не є заперечною часткою, вона з усіма частинами мови пишеться окремо, а якщо префіксом - разом.

Разом частка не пишеться:

 • 1) з іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками, якщо вони без неї не вживаються: негода, необхідність, ненависть, негайний, неволити, невтомно',
 • 2) з іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо з часткою не вони набувають нового, протилежного значення і їх можна замінити синонімічними (близькими за значенням) словами: швидкий - нешвидкий (повільний), доля- недоля (лихо), або коли вони утворюють одне поняття: невміння, незнайомий, несподіванка;
 • 3) у складі префікса недо-, який означає неповноту дії, стану чи ознаки в іменниках, прикметниках, дієсловах, прислівниках: недобачати, недоїдок, недоказаний, недоладно',
 • 4) з прикметниками і дієприкметниками, які виступають означеннями і не мають при собі пояснювальних слів: незагар-тований організм, непрочитана повість.

Окремо частка не пишеться:

 • 1) з дієсловами (дієприслівниками), числівниками, прийменниками,, сполучниками, деякими прислівниками і більшістю займенників: не зачіпати, не спитавши, не три, не п ятий, не тебе, не завтра;
 • 2) з іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками за наявності протиставлення: не глибокий, а мілкий; не воля, а рабство; не позичений, а власний',
 • 3) з дієприкметниками, що мають при собі залежні слова або виконують функцію присудка: не спростований ніким факт, проблеми не розв 'язані.

Вправа 211. Напишіть розписку: 1) про одержання устаткування для майстерні від заводу; 2) про одержання українських костюмів для вечора.

Вправа 212. Складіть розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки; самостійно визначте: 1) назви книжок; 2) їх кількість; 3) можливу вартість; 4) на яку суму.

Вправа 213. Напишіть не зі словами разом або окремо і поясніть їх правопис.

Не/вблаганний, не/густо, нс/в'янучии, не/краще, не/врожай, не/жить, не/мічний, не/знаний, не/забутий усіма вчинок, не/мовби, не/йти, не/досушити, не/зважаючи на, не/здужати, не/привітний, не/далеко, не/спроста, не/доречно, не/абиякий, не/білений, не/густо, не/доліт, не/дорого, а дешево, не/довиконати, не/охота, не/мій, не/дев'ятий, не/раз, не/досить, не/спритний, не/істотно, не/з'ясоване досі питання, не/там, не/переконливий, ніде не/знаний, не/активний.

Вправа 214. Перепишіть речення. Не зі словами напишіть разом або окремо й поясніть правопис.

1. Не/щасна, не/правдива людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі (Хар.). 2. Видатний учений довго й наполегливо йде до свого відкриття, йде не/повторними шляхами (3 газ.). 3. Рідна мова - не/зборна таїна, яка робить народ народом і увічнює найтонші порухи Його душі (Вих.). 4. Пробачте поетам дивацтва не/злі: Не/багато поетів живе на землі (Б. Ол.). 5. Вересневе сонце не/помітно зайшло за потріскані не/ густі хмари і зразу ж розіслало аж за ліс не/добілені полотна (Стельм.). 6. Ми на межі того часу, Коли не/знане стане знаним. Та не/збагненності кі асу Не/ поховає людство з нами (Дмит.). 7. Ні! Сили на землі не/ма І сили на землі не/буде, Щоб потягти нас до ярма (Рил.). 8. В майстерні вже не/ перший рік працює він зразково (Біл.). 9. Треба було перейти рівне, не/ заросле й не/закрите ні/чим місце, щоб опинитися в комишах (Коц.). 10. Чи не/від того, що ми свого часу призабули мамину пісню над колискою, наші діти так легко, з такою байдужістю одцуралися од народного мелосу

і стали епігонами, гірше того, популяризаторами чужого, не/рідко майже не/зрозумілого, а то й шкідливого музикування (Скурат.).

Вправа 215. Перекладіть українською мовою, поясніть потрібні орфограми.

Век не забыть; не без причины; невозмутимый; непоколебимый; неоткуда ждать известий; неутомимый; как не забыть; не в пример; не к добру; непреклонный; несмотря на дождь.

Вправа 216. Наведіть приклади слів, які без частки не не вживаються, складіть з ними речення.

Запитання і завдання для самоконтролю

/. Що таке розписка?

 • 2. Які дії вона підтверджує?
 • 3. Які основні реквізити містить розписка?
 • 4. Сформулюйте правила, за якими частка не з різними частинами мови пишеться окремо.
 • 5. Запишіть текст під диктовку, звірте написане з надрукованим, виправте помилки. Поясніть написання не з різними частинами мови.

Синонімічне багатство нашої мови є одним з невичерпних джерел урізноманітнення вислову. Проте не всі мовці як належить використовують цю лексичну особливість української мови. Досить часто перевагу віддають якомусь одному слову з синонімічного ряду, причому не найкращому. Причини тут різні: недостатній рівень володіння рідною мовою, вплив інших мов, невибагливість у доборі засобів мовного спілкування.

Становище погіршується тоді, коли людина активно користується двома близькоспорідненими мовами, які не цілком засвоїла. Відомо, що багато українців упродовж кількох десятиліть користувалися в побутовій сфері рідною мовою, а в офіційному спілкуванні "добровільно** переходили на російську, не знаючи жодної з мов у повному обсязі. Це спричинило перехід до пасивного запасу слів, віддалених щодо звучання від російських, і активізувало використання спільних з російською мовою компонентів синонімічного ряду. Та ще й невпинна боротьба зі "шкідництвом на мовному фронті**! Обстоювання оригінальних українських слів розцінювалося як один з найтиповіших проявів націоналізму. За таких умов з української вилучили зовсім або залишили в словниках з ярликами "застаріле** чи "діалектне" слова робітня (майстерня), книгозбірня (бібліотека), недбалість.

Отже, ігнорувати оригінальні елементи української лексики немає жодних підстав (О. Пономарів).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ