< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль в системі державного казначейства

 • 10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства.
 • 10.2. Права та обов'язки державного казначейства України.
 • 10.3. Контроль за використанням коштів державного бюджету.
 • 10.4. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби та Державної митної служби України.

Основні завдання та контрольні функції державного казначейства

Указом Президента України "Про Державне казначейство України", з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності в фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті України було створено Державне казначейство України при Міністерстві фінансів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 затверджено Положення про Державне казначейство України.

Державне казначейство України (далі - Казначейство) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінфіну і йому підпорядковується.

Казначейство є учасником системи електронних платежів Національного банку.

Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Положенням про Державне казначейство України.

Основні завдання Казначейства:

o забезпечення казначейського обслуговування державного та

місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського

рахунка, що передбачає:

 • - розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
 • - контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;
 • - в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
 • - ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів;
 • o управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;
 • o визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Казначейство відповідно до покладених на нього завдань:

 • o здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку;
 • o управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;
 • o відкриває, веде та закриває рахунки в органах Казначейства;
 • o провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування;
 • o повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень;
 • o нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства;
 • o здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;
 • o проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, м.м. Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
 • o веде базу даних про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
 • o подає розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього;
 • o веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством;
 • o здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті;
 • o у випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;
 • o забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходів до захисту інформації;
 • o у межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:
  • - здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
  • - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;
  • - відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
  • - витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
  • - дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються органами Казначейства;
  • - дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї в режимі реального часу;
  • - дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;
  • - здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;
 • o надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції;
 • o розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;
 • o виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані із роботою його територіальних органів;
 • o здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Казначейства;
 • o виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >