< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операційна стратегія

Операційна стратегія - це більш вузька стратегія для основних структурних одиниць, таких як завод, відділ (внутрішньо функціонального напрямку), торгове регіональне представництво. Заходи, характерні для цього рівня стратегії - вирішення вузькоспеціальних питань і проблем, пов'язаних з досягненням цілей окремого підрозділу. Звичайно операційні стратегії доповнюють і завершують загальний бізнес-план роботи компанії. Відповідальність за розробку операційних стратегій лягає на менеджерів середньої ланки. Але їхні рішення повинні бути розглянуті і прийняті вищестоящим керівництвом. Менеджерам, що беруть участь у розробці стратегії корпорації, варто виявляти уважність до стратегій усіх рівнів, у тому числі до операційних стратегій. Операційні стратегії визначають, як керувати ключовими організаційними ланками і як забезпечити виконання стратегічно важливих оперативних завдань (купівля матеріалів, управління запасами, ремонт, транспортування, рекламні кампанії, використання відповідного каналу розподілу й ін.).

Постановка завдань

Після розгляду всіх стратегічних альтернатив керівництво звертається до конкретної стратегії. Вибір повинен бути зосереджений на такій стратегічній альтернативі, що максимально підвищить довгострокову ефективність організації.

Етап планування стратегії завершується постановкою завдань, що слугує сполучною ланкою між етапами планування і реалізації стратегії. Постановка завдань являє собою кількісну конкретизацію цілей підприємства із зазначенням способів і термінів їх досягнення для кожного рівня: корпоративного, ділового, функціонального й операційного. Завдання традиційно прийнято формулювати одночасно з вибором місії і формулюванням цілей. Однак конкретизація цілей після вибору і комплексної оцінки стратегічного плану приводить до необхідності уточнення постановки завдань, що в остаточному підсумку дозволяє не допустити протиставлення завдань не тільки сильним і слабким сторонам, можливостям і загрозам (визначених у ході аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища), але і розробленим стратегіям. Більш ємне уявлення обговорюваного питання зводиться до того, що між місією, цілями і завданнями встановлюються однозначні взаємозв'язки: місія - загальний стратегічний орієнтир напрямку розвитку організації; цілі - якісне вираження; завдання - кількісне вираження; реалізація - досягнення обраного орієнтира. Дана послідовна конкретизація обраного напрямку розвитку організації в різних формах дозволяє підвищити ефективність оцінки і контролю відносно його досягнення.

Таким чином, у даній главі розглянуто центральний етап процесу розробки стратегічної поведінки організації - планування, що містить вибір корпоративної стратегії (визначення напрямків розвитку підприємства в цілому, формування збалансованого бізнес-портфеля), прийняття ділових стратегій (пошук способів досягнення конкурентних позицій бізнес-галузей відповідно до обраних базових напрямків), побудова функціональних стратегій (деталізація стратегій розвитку підприємства в цілому і конкретної бізнес-одиниці на рівні окремих відділів і служб) і постановку завдань відносно найважливіших функцій (кількісне вираження корпоративної, ділових і функціональних стратегій розвитку підприємства). На цьому етапі приймаються важливі стратегічні рішення щодо вкладення коштів у перспективні напрямки розвитку підприємства.

Контрольні питання

 • 1. Які основні тези (особливості, передумови), що стосуються стратегії, повинні бути зрозумілі для всіх менеджерів фірми?
 • 2. Наведіть чотири способи розробки стратегії.
 • 3. Які Ви знаєте типові (базові) стратегії?
 • 4. З яких основних етапів складається процес розробки корпоративної стратегії?
 • 5. Які п'ять зовнішніх і п'ять внутрішніх факторів необхідно ретельно проаналізувати й оцінити, щоб розібратися з реалізованою фірмою стратегією?
 • 6. Перелічіть основні ключові фактори, які необхідно враховувати при виборі корпоративної стратегії.
 • 7. Які підходи використовуються для оцінки обраної стратегії?
 • 8. Що таке ділова стратегія?
 • 9. Дайте характеристику кожної з п'яти базових конкурентних стратегій.
 • 10. Які Ви знаєте функціональні стратегії?
 • 11. При розробці стратегії реалізується ряд етапів. Який етап є сполучним між етапом планування і реалізації стратегії?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >