< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Допуск до торгів на фондовій біржі

Допуск до біржових торгів отримують члени фондової біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, з моменту внесення інформації про таких осіб до переліку учасників біржових торгів.

Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов'язання виконувати всі правила, положення і стандарти фондової біржі. Фондова біржа забезпечує облік учасників торгів та їх акредитованих уповноважених представників шляхом ведення її переліку.

Члени фондової біржі мають право:

- здійснювати торгівлю цінними паперами на фондовій біржі та її філіях відповідно до видів професійної діяльності, які визначені в ліцензії,

виданої ДКЦП та ФР;

 • - користуватися всіма видами послуг, що надаються фондовою біржею;
 • - в будь який час відкликати довіреність трейдера члена біржі, що зумовлює припинення його допуску до біржових торгів;
 • - ознайомлюватися з усіма нормативними документами фондової біржі, що безпосередньо впливають на права та обов'язки її членів;
 • - виносити на розгляд керівних органів фондової біржі питання щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативних документів цієї біржі.

Кожний член фондової біржі має рівні права як організатора торгівлі.

Члени фондової біржі зобов'язані:

 • - відповідати вимогам провадження професійної діяльності на фондовому ринку, визначених ДКЦП та ФР;
 • - в процесі торгівлі цінними паперами на фондовій біржі дотримуватися вимог чинного законодавства України (в тому числі антимонопольного законодавства України), нормативних актів ДКЦП та ФР;
 • - виконувати ці Правила та інші документи біржі, дотримуватися договору на проведення операцій на фондовій біржі;
 • - визнавати компетенцію відповідних органів фондової біржі та виконувати прийняті ними рішення;
 • - здійснювати торгівлю виключно через акредитованих на біржі трейде-рів;
 • - своєчасно в установлені терміни оформляти біржові угоди та здійснювати розрахунки за ними в порядку, визначеному Правилами та іншими нормативними документами фондової біржі;
 • - вести облік укладених та зареєстрованих на фондової біржі угод щодо цінних паперів;
 • - своєчасно та в повному обсязі сплачувати біржові збори і плату за послуги, згідно з прейскурантом;
 • - у випадку накладання відповідними органами фондової біржі штрафів за порушення її членом або його трейдерами нормативних документів цієї біржі здійснювати їх оплату у передбаченому порядку та розмірах;
 • - протягом одного робочого дня письмово інформувати фондову біржу про будь-які зміни в списку трейдерів члена цієї біржі;
 • - протягом трьох робочих днів письмово повідомляти фондову біржу про будь-які зміни у документах, що подавалися для набуття статусу члена біржі.

Трейдер - член фондової біржі, учасник біржових торгів, який укладає біржові договори за власний рахунок, або за дорученням клієнта.

Порядок допуску цінних паперів до торгівлі на біржі

Допуск цінних паперів до торгівлі на біржі здійснюється шляхом їх включення до біржового списку.

До біржового списку можуть бути включені:

 • - цінні папери, які допускаються до торгівлі на фондовій біржі в процесі їх обігу з проходженням процедури лістингу (лістингові цінні папери);
 • - цінні папери та інші фінансові інструменти, які допускаються до торгівлі на фондовій біржі в процесі їх обігу або відкритого (публічного) розміщення без проходження процедури лістингу (позалістингові цінні папери).

Лістинг - сукупність процедур з включення цінних паперів до біржового реєстру організатора торгівлі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі. Ініціатором лістингу на біржі цінних паперів може бути лише емітент цих цінних паперів (за винятком державних цінних паперів).

Біржовий список містить наступну інформацію:

 • - найменування емітента;
 • - код за ЄДРПОУ емітента;
 • - міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (у разі, якщо його наявність передбачена законодавством);
 • - вид цінного папера;
 • - номінальна вартість цінного папера;
 • - кількість цінних паперів;
 • - дані щодо державної реєстрації випуску цінного папера (у разі, якщо державна реєстрація випуску передбачена законодавством);
 • - позначення щодо віднесення цінного папера до категорії лістингових (з позначенням рівня лістингу) чи позалістингових цінних паперів;
 • - дата внесення (виключення) цінного папера до (з) списку.

Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до торгівлі на фондовій біржі з урахуванням особливостей їх торгівлі на території України, які визначаються ДКЦП та ФР згідно з законодавством України, відповідно до умов їх допуску, визначених Біржовою радою.

До торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів можуть бути допущені цінні папери, які відповідають наступним умовам (не стосується державних цінних паперів):

 • - випуск та проспект емісії цінних паперів зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;
 • - здійснена державна реєстрація звіту про результати розміщення цінних паперів;
 • - згідно з законодавством України не існує заборони щодо торгівлі цінними паперами на фондовій біржі;
 • - емітент та його цінні папери відповідають встановленим вимогам Біржова рада може встановлювати додаткові лістингові вимоги до цінних

паперів та їх емітента, що є необхідними для включення та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі.

Протягом всього періоду перебування цінних паперів у відповідному списку біржового реєстру зазначені цінні папери та їх емітент повинні відповідати визначеним лістинговим вимогам. Для підтримання лістингу цінних паперів фондова біржа здійснює постійну процедуру контролю за дотриманням вимог лістингу, що включає в себе:

 • - заходи щодо збору та обробки інформації про емітента та умови обігу цінних паперів, які включені до біржового реєстру;
 • - контроль за відповідністю цінних паперів та його емітента лістинговим вимогам.

Цінні папери можуть бути вилучені з біржового реєстру (делістинг) за вимогою емітента або за ініціативою фондової біржі, яка має бути належним чином обґрунтована. Рішення про виключення цінних паперів з біржового реєстру приймається Котирувальною комісією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >