< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання для самостійної роботи до теми 5

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: механізм держави, апарат держави, орган держави, законодавча влада, виконав­ча влада, судова влада, місцеве самоврядування.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати принципи організації та функ­ціонування апарату держави.

Завдання 3. Скласти схему державних органів України.

Теми рефератів для презентації на семінарі

 • 1. Механізм держави: поняття, ознаки, структура.
 • 2. Принципи організації та функціонування апарату держави.
 • 3. Роль державного апарату в здійсненні функцій держави.
 • 4. Поняття, види та характеристика державних органів.
 • 5. Система державних органів України.
 • 6. Взаємодія органів держави та органів місцевого самовряду­вання.

Питання для самоконтролю

 • 1. Що слід розуміти під механізмом держави?
 • 2. Яка структура механізму держави?
 • 3. Які види органів держави Ви знаєте?
 • 4. Що таке апарат держави?
 • 5. Як співвідносяться між собою поняття "механізм держави" та "апарат держави"?
 • 6. Які основні принципи організації та функціонування апарату держави Ви знаєте?
 • 7. Як Ви розумієте поняття "поділ влади".

Література: 1, 411, 13, 14, 1619, 2123, 2538.

Завдання для самостійної роботи до теми 6

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правова дер­жава, принципи правової держави, держава соціальної демократії. Завдання 2. Скласти схему основних ознак правової держави. Завдання 3. Назвати та охарактеризувати принципи правової держа­ви, які закріплені Конституцією України.

Теми рефератів для презентації на семінарі

 • 1. Витоки та розвиток концепції правової держави.
 • 2. Поняття та принципи правової держави.
 • 3. Розподіл влади як принцип правової держави.
 • 4. Панування закону в правовій державі.
 • 5. Основні напрямки формування правової держави в Україні.
 • 6. Міжнародноправові механізми забезпечення прав і свобод людини.

Питання для самоконтролю

 • 1. Які принципи і основні ознаки правової держави Ви знаєте?
 • 2. Що означає принципи "верховенство права" і "верховенство закону"?
 • 3. В чому полягає взаємна відповідальність держави і особи?
 • 4. Які шляхи формування правової держави в Україні Ви бачите?

Література: 111,13,14, 1619, 2123, 2538.

Завдання для самостійної роботи до теми 7

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних

понять та категорій теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: право, об'єктивне право, суб'єктивне право, принципи права, функції права, зміст права.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати основні теорії праворозуміння.

Завдання 3. Скласти схему основних функцій права.

 • 1. Які основні ознаки права Ви знаєте?
 • 2. В чому полягає соціальне призначення права?
 • 3. Що таке сутність права?
 • 4. Які функції права Ви знаєте?
 • 5. Роль права у розвитку сучасного суспільства.

Теми рефератів для презентації на семінарі

1. 2. 3. 4.

Плюралізм праворозуміння. Сутність і соціальне призначення права. Ознаки та принципи права. Характеристика системи функцій права.

Питання для самоконтролю

Література: 538.

Завдання для самостійної роботи до теми 8,9

Завдання 1. Продовжити роботу над складанням словника основних понять та категорії теорії держави і права.

Розтлумачити зміст наступних понять та категорій: правотвор­чість, правотворчий процес, законодавчий процес, джерело (форма) права, правовий звичай, правовий прецедент, нормативноправовий договір, нормативноправовий акт, закон, підзаконний акт, соціальна норма, норми моралі, корпоративні норми, звичай, традиції, економіч­ні норми, політичні норми, релігійні норми, норма права, структура норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція.

Завдання 2. Назвати та охарактеризувати види нормативноправових актів.

Завдання 3. Скласти схему стадій законодавчого процесу в Україні. Теми рефератів для презентації на семінарі

 • 1. Поняття, принципи та види правотворчості.
 • 2. Стадії законодавчого процесу в Україні.
 • 3. Поняття джерела (форми) права та їх види.
 • 4. Нормативноправовий акт як основна форма права.
 • 5. Правовий звичай як джерело права в Україні.
 • 6. Види соціальних норм. Місце норми права у системі соціаль­них норм.
 • 7. Поняття, структура та види норми права.

Питання для самоконтролю

 • 1. Які стадії законодавчого процесу Ви знаєте?
 • 2. Хто має право законодавчої ініціативи в Україні?
 • 3. Що таке джерело (форма) права?
 • 4. Які види джерел права Ви знаєте?
 • 5. Що є основним джерелом права України?
 • 6. Які види підзаконних нормативноправових актів Ви знаєте?
 • 7. Які види соціальних норм Ви знаєте?
 • 8. Чим відрізняється норма права від норми моралі?
 • 9. З яких елементів складається структура норми права.

Література: 538.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >