< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чистий приведений (дисконтований) дохід (net present value, NPV)

Чистий приведений дохід — це сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового кроку, або перевищення інтегральних результатів над інтегральними затратами [8]:

де Rt — результат, що досягається на t-му кроці розрахунку, тобто обсяг грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості, за весь період експлуатації інвестиційного проекту (чистий прибуток + амортизаційні відрахування); 3t — затрати, здійснювані на тому ж кроці, а саме сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту;

Якщо інвестиційні затрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту" здійснюються в декілька етапів, розрахунок чистого приведеного доходу буде мати вигляд [8]:

де Rt— сума чистого грошового потоку за окремими інтервалами загального періоду експлуатації інвестиційного проекту; Зt — сума інвестиційних затрат за окремими інтервалами загального періоду реалізації інвестиційного проекту; r — дисконтна ставка, виражена десятковим дробом; n — кількість інтервалів у загальному розрахунковому періоді t.

Характеризуючи показник чистого приведеного доходу, потрібно зазначити, що його можна використовувати не тільки для порівняльної оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів, але як критерій цілісності їх реалізації.

Незалежний інвестиційний проект, для якого чистий приведений дохід є негативним або дорівнює 0, відхиляється, оскільки він не приносить підприємству додаткових доходів на вкладений капітал. Якщо ж показник чистого приведеного доходу позитивний, тоді незалежний інвестиційний проект дозволяє збільшити капітал підприємства і його ринкову вартість. Із системи пропонованих інвестиційних проектів приймається той, чий показник чистого приведеного доходу є найвищий.

Для визначення суми дисконтованих капіталовкладень застосовується формула [8];


Індекс дохідності

Індекс дохідності (ІД) являє собою відношення суми приведених ефектів до величини капітальних вкладень [81:

Між показником чистого приведеного доходу та індексу дохідності спостерігається пряма залежність. Проте, виконуючи порівняльну характеристику кількох інвестиційних проектів, доцільно розраховувати обидва показники з метою глибшого вивчення наявних проектів і добору найкращого.

Якщо інвестиційні затрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, здійснюються в декілька етапів, розрахунок індексу дохідності має такий вигляд [8]:

Показник "індекс дохідності" також може бути використаний не тільки для порівняння, але й в якості критерію при прийнятті інвестиційного рішення про можливості реалізації проекту. Якщо значення індексу дохідності менше 1 або рівне 1, інвестиційний проект буде відхилений

Індекс (коефіцієнт) рентабельності

У процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту індекс рентабельності може відігравати допоміжну роль, оскільки не може в повному обсязі оцінити весь зворотний інвестиційний потік за проектом (значу частину цього потоку становлять амортизаційні відрахування) і не враховує часової складової. Цей показник розраховують за формулою [22]:

Показник "індекс рентабельності" дозволяє виокремити в сукупному чистому грошовому потоці важливу його складову — обсяг інвестиційного прибутку. Окрім цього, цей показник дозволяє здійснити порівняльну оцінку рівня рентабельності інвестиційної та операційної діяльності (якщо інвестиційні ресурси сформовані за рахунок власних і залучених засобів, індекс рентабельності інвестицій порівнюється з коефіцієнтом рентабельності активів. Якщо ж інвестиційні ресурси сформовані виключно за рахунок власних інвестиційних засобів, то базою порівняння виступає коефіцієнт рентабельності власного капіталу). Результати порівняння дають можливість визначити: чи можливо підвищити загальний рівень ефективності операційної діяльності підприємства в майбутньому періоді, чи знизити його в процесі реалізації інвестиційного проекту [56].

Термін окупності

Термін окупності — це мінімальний тимчасовий інтервал (від початку здійснення проекту, за межами якого інтегральний ефект стає і у подальшому залишається незаперечним), тобто це період, з якого інтегральні затрати, пов'язані з проектом, покриваються інтегральними результатами від здійснення інвестиційного проекту. Результати і затрати можна обчислити з дисконтуванням і без нього. Рекомендується термін окупності визначити з урахуванням дисконтування.

При необхідності урахування інфляції формули повинні бути перетворені так, щоб з них була виключена інфляційна зміна цін. Тобто, щоб розміри критеріїв були приведені до розрахункового періоду. Це можна зробити за рахунок введення прогнозних індексів, що відповідають індексу загальної інфляції:

Відповідно дисконтований показник терміну окупності визначають за формулою:

Показник терміну окупності використовується традиційно для порівняльної оцінки ефективності проекту, але може використовуватись і як критерій оцінки. У цьому випадку інвестиційні проекти з більшим періодом окупності будуть відхилені інвестором. Основним недоліком показника є те, що він не враховує чисті грошові надходження, які формуються після періоду окупності інвестиційних затрат. Так, з інвестиційних проектів з більшим періодом експлуатації після періоду їх окупності може бути отримана більша сума чистого грошового надходження, ніж з інвестиційних проектів з коротким періодом експлуатації, при аналогічному і навіть більш швидкому періоді окупності останніх [8] (рис. 14.1).

формування чистого грошового надходження реального інвестиційного проекту протягом повного життєвого циклу

Рис. 14.1. Графік формування чистого грошового надходження реального інвестиційного проекту протягом повного життєвого циклу

Внутрішня ставка дохідності

Внутрішня ставка дохідності е найбільш складним показником оцінки ефективності інвестиційних проектів. Він характеризує рівень дохідності конкретного інвестиційного проекту з урахуванням дисконтної ставки* Внутрішню ставку дохідності можна характеризувати і як дисконтну ставку, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування буде рівний нулю, цей показник розраховується за формулою [8]:

Внутрішня ставка дохідності проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з необхідною для інвестора нормою доходу на вкладений капітал. Якщо ВСД дорівнює або більша необхідної для інвестора норми доходу на капітал, інвестиції у такий проект виправдані, у протилежному випадку — недоцільні.

Усі показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів знаходяться між собою у тісному взаємозв'язку і дають можливість оцінити ефективність з різних сторін. Тому при оцінці ефективності реальних інвестиційних проектів необхідно розглядати їх комплексно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >