< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз цінової політики металургійного підприємства

Цінова політика є одним із найважливіших елементів управління операційними доходами від реалізації металопродукції на експорт та на вітчизняному ринку, а також важелем економічного розвитку підприємства, у тому числі й інструментом його конкурентної боротьби на конкретних ринках металопродукції. Цінова політика підприємства визначається не тільки станом попиту та пропозицій на ринках. Вона, в першу чергу, залежить від власного потенціалу підприємства, тому спочатку проводиться ретроспективний та стратегічний аналіз його діяльності, розробляється стратегія розвитку підприємства, а на її основі визначається цінова політика, яка є предметом поточного аналізу. Аналіз існуючих підходів до цінової політики підприємства свідчить, що в теперішній час на вітчизняних підприємствах вона встановлюється з орієнтацією на компенсацію витрат та досягнення прибутку.

Типовими недоліками цінової політики вітчизняних металургійних підприємств є:

 • - слабке пристосування до зміни ринкової ситуації;
 • - надмірна орієнтація на витрати;
 • - обмеженість або відсутність диференціації цін у залежності від сегмента ринку збуту;
 • - відсутність зв'язку цін з іншими ринковими параметрами;
 • - недотримання індикативних цін на металопродукцію, що рекомендуються міжнародними торговими організаціями.

Для усунення цих недоліків необхідно аналізувати цінову політику підприємства, що дозволить здійснювати її своєчасне коригування та попереджати ініціацію антидемпінгових процесів.

Аналіз цінової політики металургійного підприємства містить:

 • - дослідження з використанням статистичних методів аналізу та експертних оцінок реакції попиту на різні ціни конкретної металопродукції;
 • - аналіз витрат, результати якого використовуються для оптимізації обсягів виробництва металопродукції з метою забезпечення раціональності подальшої цінової політики;
 • - вивчення цін конкурентів, пропозицій та якості їхньої продукції, відношення споживачів до неї;
 • - аналіз методів ціноутворення з метою вибору найбільш адекватних для конкретної ситуації та їхнього подальшого удосконалення;
 • - аналіз цінового стимулювання просунення металопродукції на ринках, яке не суперечить міжнародним правилам і нормам;
 • - розробку конкретних заходів щодо вдосконалення цінової політики підприємства.

Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної металопродукції

Міжнародна торгівля дає підприємству можливість розвитку і розширення виробництва, але разом з тим вимагає підвищення якості, технічного рівня й конкурентоспроможності його продукції.

Оцінка якості продукції на практиці здійснюється за допомогою системи показників, класифікація яких наведена на рисунку 8.3, а конкретні приклади для металургійної промисловості - в таблиці 13.4.

Таблиця 13.4

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ

Індивідуальні

Узагальнюючі

1. Хімічний склад, %

1. Частка експортної продукції в загальному обсязі виробництва, %

2. Частка основного елемента (заліза в руді, марганцю в сплаві та ін.),%

2. Частка експорту в розвинуті країни, %

3. Частка шкідливих домішок (сірки, фосфору в металопродукції конкретного виду),%

3. Частка наукоємної продукції в загальному обсязі експортної продукції, %

4. Термін служби, років

4. Частка продукції, що відповідає світовим стандартам, %

5. Геометричні характеристики та чистота поверхні прокату (труб, металевих виробів)

5. Частка сертифікованої продукції, в тому числі міжнародними організаціями

Аналіз якості металопродукції в ЗЕД містить:

 • - порівняльну оцінку фактично досягнутих індивідуальних показників якості конкретних видів металопродукції з вимогами до них у світових стандартах та стандартах інших країн, а також з конкурентами;
 • - розрахунки та оцінку динаміки узагальнюючих показників виробництва та ЗЕД;
 • - оцінку сортаменту металопродукції;
 • - аналіз приплат та знижок;
 • - виявлення причин та винуватців порушень якості продукції;
 • - оцінку втрат від порушень якості продукції;
 • - аналіз претензій і штрафів через порушення якості продукції;
 • - розробку заходів щодо підвищення якості металопродукції кожного виду.

Оцінка конкурентоспроможності експортної продукції здійснюється на основі інтегрального показника, який розраховується на підставі порівняння технічних та економічних параметрів конкретного виду металопродукції підприємства з аналогічними показниками у конкурентів і вимогами ринку. Аналіз проводиться на підставі попередньо сформованого інформаційного забезпечення щодо якості металопродукції, цін виробника та індикативних цін світового ринку. В процесі аналізу розраховують індивідуальні, групові та інтегральний показники. Для всебічної оцінки використовують також екологічні, ергономічні, естетичні та інші показники (див. рис.8.3).

Завершальним етапом аналізу конкурентоспроможності металопродукції є розробка заходів щодо її підвищення. Важливо також визначити додаткові витрати на поліпшення параметрів металопродукції (розмірні характеристики, упаковка та ін.) та порівняти їх із можливим зростанням виручки від реалізації на зовнішньому ринку, визначити прибуток та рентабельність удосконаленої за якістю металопродукції.

Аналітичні розділи бізнес-планів підприємств з іноземними інвестиціями

Аналітична підтримка бізнес-планів необхідна при розробці інвестиційних проектів з іноземним капіталом та їхньому впровадженні, оцінці фактичної ефективності бізнес-проекту та якості бізнес-планування. Аналітичні розділи бізнес-плану необхідні для обгрунтування управлінських рішень шляхом порівняльної оцінки альтернатив. Призначення аналітичної оцінки в бізнес-плануванні ЗЕД у металургії наведено в таблиці 13.5.

Таблиця 13.5

ПРИЗНАЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ОЦІНКИ В БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ

Для потенційних іноземних партнерів та інвесторів

Для управлінського персоналу металургійного підприємства

1

2

1. Оцінка можливості отримання прибутку від ЗЕД

1. Визначення зовнішньоекономічних проблем на підставі ситуаційного аналізу світових ринків

2. Визначення особливостей бізнес-проекту та його переваг

2. Порівняльний аналіз альтернативних варіантів вирішення проблем

3. Вибір іноземних ділових партнерів

3. Аналіз діяльності іноземних конкурентів, які є виробниками аналогічної металопродукції

4. Оцінка можливості створення спільних підприємств

4. Оцінка конкурентоспроможності спільного підприємства з іноземними інвестиціями та його фінансового стану

5. Оцінка якості менеджменту

5. Оцінка використання виробничих потужностей та ресурсів спільного підприємства з іноземними інвестиціями

6. Визначення перспектив розвитку бізнесу

6. Визначення перспектив розвитку бізнесу

7. Оцінка економічної ефективності бізнес-проектів

7. Оцінка можливості проникнення на ринок конкретної металопродукції

Суттєвим елементом прогнозування попиту є аналітична оцінка можливостей проникнення на зовнішній ринок конкретних видів металопродукції. Ця аналітична оцінка містить:

 • - аналіз рівня конкурентоздатності аналогічної металопродукції як вітчизняного, так і іноземного виробництва;
 • - виявлення та визначення кількісних і якісних характеристик то-варів-субститутів, тобто замінювачів;
 • - оцінку частини ринку, що передбачається освоїти;
 • - оцінку умов проникнення на ринок (якості металопродукції, упаковки, засобів маркетингу, збуту, можливості післяпродажного обслуговування) та ін.

Аналізуються також фактори ціноутворення, географічна структура можливих експортних ринків конкретної металопродукції. Важливе значення має вивчення реакції споживачів, особливо в країнах, де діє система ліцензування та контролю за імпортом. Аналізу підлягають фінансові показники (ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності) з використанням індексного, графічного, експертного методів, а також екстраполяції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >