< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Групування продукції у статистиці підприємств

Вивчення структури виробництва та реалізації продукції у статистиці базується на її групуванні за низкою ознак, зокрема, за ступенем готовності, видами економічної діяльності, в яких вона створена, місцем в економічному кругообігу, основним призначенням (рис. 9.2).

Основними ознаками, за якими здійснюють статистичну оцінку та аналіз структури виробництва продукції на макрорівні, є вид економічної діяльності, в процесі якої виготовлена продукція, та її матеріально-речовий склад. Розподіл продукції за цими ознаками забезпечує Центральна статистична класифікація продукції видами економічної діяльності (СКП). Об'єктами класифікації в Центральній статистичній класифікації є види продукції, створені внаслідок економічної діяльності.

Як уже зазначалося (див. підрозділ 4.2), Центральна статистична класифікація складається з Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) та Статистичної класифікації продукції (СКП). В основу побудови КВЕД і СКП покладена відповідність "діяльність-продукція", за якої кожному виду економічної діяльності відповідає лише та продукція (товари, роботи, послуги), яка може бути її результатом.

Центральна статистична класифікація продукції додатково слугує основою для створення галузевих номенклатур продукції, порівняння внутрішніх і зовнішніх потоків товарів за рахунок гармонізації з Українським класифікатором товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, створення інформаційних систем забезпечення торговельної діяльності.

Для статистичного вивчення структури виробництва і реалізації продукції в межах певної галузі чи виду діяльності, відповідно до СКП, розроблені відповідні галузеві класифікатори та номенклатури, зокрема, Номенклатура продукції промисловості (НПП), Номенклатура продукції будівництва (НПБ), Державний класифікатор будівель і споруд (ДК БС). Перелічені групування мають силу державних стандартів і є обов'язковими при складанні звітності підприємств про виробництво відповідних видів продукції (робіт, послуг) у натуральному вимірі.

Основні статистичні групування продукції

Рис. 9.2. Основні статистичні групування продукції

Розподіл промислової продукції за основним призначенням здійснюють згідно з загальноприйнятими у міжнародній статистичній практиці підходами на підставі відомостей про вартість реалізованої продукції у добувній і переробній промисловості на рівні три -, чотиризначних кодів КВЕД (табл. 9.2).

До групи "сировинна продукція" входять обсяги реалізованої продукції в добувній промисловості, обробленні деревини та виробництві виробів з деревини (крім меблів), виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення, целюлозно-паперовому виробництві, поліграфічній діяльності, тиражуванні записаних носіїв інформації, майже всіх видів діяльності металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, хімічної і нафтохімічної промисловості, а також обсяги окремих сировинних видів діяльності харчової і легкої промисловості та машинобудування.

Інвестиційна продукція є результатом діяльності суб'єктів господарювання у машинобудуванні (окрім сировинних видів діяльності), деяких видах діяльності з оброблення металу, зокрема, виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів, металевих резервуарів, радіаторів і котлів центрального опалення, парових котлів, інструментів.

Таблиця 9.2. Розподіл обсягу реалізованої продукції добувної та переробної промисловості України за основним призначенням % до загального обсягу реалізованої продукції

Сировинна продукція

Інвестиційна продукція

Товари широкого використання

Товари тривалого використання

2008 рік

67,4

15,1

16,3

1.2

2009 рік

64,2

12,0

22,5

1,3

2010 рік

66,9

12,0

19,8

1,2

Товари широкого використання - це результати майже всіх видів діяльності харчової та легкої промисловості, видавничої діяльності, виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів, парфумерних, косметичних і миючих засобів.

Товари тривалого використання є результатом видів діяльності з виробництва побутових приладів, апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення, фотографічного устаткування, годинників, спортивно-прогулянкових суден, мотоциклів і велосипедів, меблів, ювелірних виробів, музичних інструментів тощо.

Статистичне вивчення структури виробництва продукції за основним призначенням дає змогу оцінити напрям розвитку національної економіки (аграрно-сировинний, індустріальний, інноваційно-інвестиційний тощо), на основі цього спрогнозувати можливі наслідки такого розвитку, сформувати необхідні управлінські рішення.

За місцем у процесі економічного кругообігу розрізняють вироблену, товарну і реалізовану продукцію. Таке розмежування спрощує подальший економічний аналіз рівнів товарності продукції, ринкового попиту на неї, управління її збутом.

Товарною є вироблена продукція, призначена для реалізації на сторону, тобто вона менша від валової на вартість товарів і послуг, вироблених для власних потреб її виробників. Реалізованою є частина товарної продукції, відвантажена покупцям. Детальніше методика її розрахунку, у тому числі для різних видів діяльності, описана у підрозділі 9.3.

За ступенем готовності розрізняють готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво.

Готова продукція - це продукти, які не потребують подальшої обробки у межах даного підприємства, пройшли всі стадії технологічного процесу та призначені для відпуску на сторону або для споживчого використання на даному підприємстві.

Напівфабрикати - продукти, закінчені виробництвом в одних цехах підприємства і призначені для подальшої обробки в інших цехах підприємства. У деяких випадках напівфабрикати можуть продаватися на сторону (так звані товарні напівфабрикати).

Незавершене виробництво-незакінчена продукція, яка не пройшла всі стадії технологічної обробки у межах одного цеху підприємства.

На підприємстві відомості про виробництво і реалізацію продукції систематизують та аналізують за допомогою таких інструментів, як "номенклатура", "асортимент", "продуктова лінійка".

Номенклатура продукуй підприємства - це перелік у всіх видів продукції, яка виробляється на підприємстві. Цей перелік складається відповідно до чинних стандартних групувань продукції (робіт, послуг), які мають статус державних стандартів, наприклад, Номенклатури продукції промисловості, Номенклатури продукції будівництва.

На кожну позицію номенклатури може припадати декілька різновидів продукції, які різняться зовнішнім виглядом, споживчими та іншими характеристиками. У зв'язку з цим додатково виокремлюють поняття асортимент продукції - розширений (порівняно з номенклатурою) перелік найменувань продукції в межах кожної позиції номенклатури із зазначенням її обсягу в натуральних або вартісних одиницях вимірювання.

Приклад 9.1. У номенклатурі продукції підприємства, що спеціалізується на виробництві, переробці і реалізації рибо- та морепродуктів є такий вид, як "Готові або консервовані ракоподібні, молюски, інші водяні безхребетні та водорості" (код 15.20.16 у Номенклатурі продукції промисловості). У межах цього виду асортимент представлений такими різновидами продукції, як Салат з морської капусти "Курильський" (250 г, 400 г, 1000 г, 5000 г) та з Салат з морської капусти з морквою по-корейськи (250 г, 400 г, 1000 г, 5000 г).

Широта асортименту визначається кількістю товарних груп, представлених на підприємстві, а глибина асортименту - кількістю різновидів продукції всередині кожної з цих груп чи підгруп.

Для позначення переліку продукції, яку пропонує підприємство, використовуються також поняття "продуктова лінійка", "набір продуктів (робіт, послуг)", "модельний ряд". Під продуктовою лінійкою розуміють [72]:

  • а) набір продуктів одного цільового призначення, що різняться ціною і цінністю. Такі продукти можуть утворювати невпорядковані лінійки за категоріями уподобань споживачів. Наприклад, мобільні телефони одного цінового діапазону можуть бути призначені для школярів, для менеджерів, для аквалангістів, пенсіонерів;
  • б) набори продуктів для комплексного використання. Елементи лінійки - самостійні продукти, призначені для сумісного використання. Наприклад, на побутовому рівні це можуть бути набори "Все для борщу", "Усе для першокласника".

Вивчення структури продукції за призначенням, номенклатурою, місцем в економічному кругообігу, видами економічної діяльності та іншими ознаками є одним із напрямів факторного аналізу виробництва і реалізації продукції на мікро- та макрорівнях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >