< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Професійне самовиховання майбутнього педагога

Зразок програми самовиховання студентами основних педагогічних умінь

Основні групи

педагогічних умінь

Конкретні педагогічні уміння

Складові уміння

Шляхи та засоби самовиховання

1

2

3

4

Пізнавальні

 • 1. Легко орієнтуватися у змісті навчання та виховання.
 • 2. Розпізнавати внутрішній стан учнів.
 • 3. Здійснювати контроль за своїм психічним станом

Здібності:

 • а) виділяти головне;
 • б) "читати по обличчях";
 • в) здійснювати самоконтроль. Риси:
 • а) педагогічна спостережливість;
 • б) педагогічна кмітливість

Накопичувати досвід педагогічного аналізу. Навчатися логічному обробленню текстів, складанню схем, планів та. ін.

Тренуватися в проникненні в душевний стан іншої людини, у самоконтролі

Конструктивні

 • 1. Формулювати цілі та завдання педагогічного процесу.
 • 2. Планувати системи робіт.
 • 3. Відбирати оптимальний зміст.
 • 4. Складати плани конкретних справ

Здібності: загал ьноінтелекту-альні.

Риси: організованість, схильність до порядку та точності

Тренуватися в оперуванні педагогічними термінами, складанні планів.

Дотримуватися

точності

в усьому

Комунікативні

 • 1. Стимулювати діяльність.
 • 2. Налагоджувати відносини

Риси: емоційність, здатність до самонавіювання, терпіння. . Риси: товариськість, добрози-чливість, щирість та ін.

Тренуватися у спілкуванні, поважному ставленні до людей. Підвищувати рівень своїх мо-рально-естетич-зих рис

Закінчення таблиці

1

2

3

4

Інформаційні

 • 1. Володіти словом, мовою.
 • 2. Володіти мімікою

та жестами.

3. Уміти користуватися наочними посібниками та ТЗН

Здібності: мовне чуття, голосові дані, емоційність, виразність

Тренуватися в усних виступах. Навчитися управляти своєю мімікою; користуватися

тзн

Організаційні

 • 1. Організаторське чуття.
 • 2. Уміння визначати конкретну роботу.
 • 3. Здійснювати контроль та самоконтроль.
 • 4. Викликати інтерес до справи.
 • 5. Об'єктивно оцінювати результати роботи

Здібності: схильність до організаторської діяльності, сприймання та розуміння інших, розпорядливість, вимогливість та ін. Риси: цілеспрямованість, діловитість, дисциплінованість

Тренуватися у варіюванні інтонацією, керівництві діями інших, самоінст-руктуванні, само наказі, самоконтролі, оцінюванні

Зразок індивідуального плану

професійного самовиховання майбутнього вчителя

Завдання

Шляхи та засоби

Терміни

1

2

3

І. Із розвитку пізнавальних умінь

Тренуватися в угадуванні внутрішнього стану учнів за зовнішніми проявами поведінки

1. Розвивати в собі педагогічну спостережливість

Проявляти більш щирий інтерес до особистості кожного з учнів

Закінчення таблиці

1

2

2. Навчитися керувати своїми почуттями

При надмірному хвилюванні використовувати самозаспокоєння, самовідволікання. Здійснювати самоконтроль

3. Розвивати в собі дотепність та оперативність

Тренуватися у розв'язуванні педагогічних задач експромтом, але з наступним критичним аналізом

II. Із розвитку конструктивних умінь

Усі справи чітко розраховувати та планувати

1. Навчитися складати конкретні плани різних заходів

Вивчити плани досвідчених педагогів, засвоїти основні логічні схеми планів, скласти варіанти планів і обговорити їх із досвідченими вчителями

III. Із розвитку комунікативних умінь

Тренуватися в передкомуні-кативному орієнтуванні, контактах, особливо з незнайомими людьми

1. Подолати надмірну соромливість у спілкуванні

Учитися не думати про себе під час спілкування

2. Розвивати в собі товариськість

Користуватися будь-якою можливістю проявити ініціативу в спілкуванні

IV. Із розвитку інформаційних умінь

Вивчати літературу з вибраної проблеми

1. Навчитися виразному читанню

Тренуватися в голосному виразному читанні. Проаналізувати записи своєї мови

2. Навчитися коротко, але змістовно виступати на зборах

Користуватися можливістю висловити свою думку перед аудиторією. Виступати за планом: а) про що хочу сказати; б) що про це хочу сказати; в) що пропоную

V. Із розвитку організаторських умінь: навчитися навичкам самоконструювання, самонаказу та самоконтролю

У процесі практичних педагогічних справ тренуватися в самоінструктуванні та інших прийомах самоактивізації

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >