< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Запит цінових пропозицій

Закупівля вже готових для вжитку товарів, для яких ? постійно діючий ринок, здійснюється через запит цінових пропозицій (котирувань), якщо вартість закупівлі не перевищує суму, еквівалентну 10 тис. євро. При цьому запит подається не менше ніж трьом виконавцям.

Кожний виконавець, до якого звернено запит, мас бути повідомлений про те, чи включаються у вартість товарів чи послуг витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.

Кожен виконавець має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в дальшому змінена. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше від установленого ним строку.

Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття тендерних пропозицій запрошуються всі виконавці, що подали свої пропозиції. Замовник протягом шести календарних днів інформує про результати здійснення розгляду запиту цінових пропозицій (котирувань) усіх виконавців, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час розкриття пропозицій.

Замовник укладає Договір про закупівлю з тим виконавцем-переможцем, який подав пропозицію з найнижчою піною, що задовольняє замовника.

Закупівлі товарів у одного постачальника

Закупівля товарів у одного постачальника застосовується замовником після погодження в установленому порядку з уповноваженим органом у разі:

  • — браку конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані) тільки певним виконавцем, і при цьому немає альтернативи;
  • — потреби у здійсненні додаткових поставок первинним виконавцем, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна виконавця може призвести до закупівлі обладнання або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним обладнанням або послугами;
  • — закупівлі товарів, робіт чи послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю;
  • — закупівель, які здійснюються за значно нижчими від ринкових цінами, що діють протягом дуже короткого строку;
  • — виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити.

Права і обов'язки сторін

У разі виникнення обставин, які призвели до зміни ситуації, за якої закупівля перестала відповідати державним інтересам, замовник може за погодженням з уповноваженим органом внести зміни до будь-якої частини укладеного договору про закупівлю чи відмовитися від його виконання протягом одного місяця з дня виникнення таких обставин. При цьому замовник повинен Оплатити вартість фактично поставлених товарів, а також компенсувати постачальнику не отримані доходи.

Якщо замовник відмовляється задовольнити претензії постачальника щодо виконання договірних зобов'язань або не надає відповіді по суті претензії, постачальник має право звернутися до суду чи арбітражного суду.

Будь-який виконавець, що зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель товарів за державні кошти, має право на оскарження дій замовника.

Скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі до укладення договору подається виконавцем, що бере в ній участь, замовнику або вповноваженому органу, який протягом трьох робочих днів з дня її одержання повинен повідомити замовника про її надходження. Замовник або вповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Подання скарги відповідно до частини першої цієї статті зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 15 календарних днів.

Не пізніше п'яти календарних днів після отримання скарги замовник або вповноважений орган повинні повідомити всіх виконавців, яких стосується ця скарга, про її зміст, часі місце розгляду. Під час розгляду скарги будь-який виконавець має право взяти у цьому розгляді участь. Виконавець, який не брав участі у розгляді скарги, позбавляється права на дальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.

Якщо скаргу не врегульовано способом переговорів на підставі взаємної згоди, замовник або вповноважений орган протягом 15 календарних днів з дня її отримання приймає обґрунтоване рішення, у якому необхідно зазначити:

  • — у разі якщо скаргу не задоволено — причини такого рішення;
  • — у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково — заходи, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Якщо скаргу розглядає замовник, зазначене рішення надсилається вповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

У разі виявлення порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі за скаргою виконавців, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації виконавців, уповноважений орган має право визнати результати такої процедури закупівлі недійсними та зобов'язати замовника розпочати нові процедури закупівлі.

Рішення вповноваженого органу про визнання результатів торгів недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для виконавців, і є підставою для звернення до суду або арбітражного суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю у торгах. Відшкодування витрат здійснюється на основі рішення суду або арбітражного суду.

Примірник рішення замовника або вповноваженого органу щодо розгляду скарги надсилається виконавцям, які подали скаргу, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Рішення замовника або вповноваженого органу є остаточним, якщо замовник або виконавець протягом 15 календарних днів з дня його прийняття не звернувся до суду чи арбітражного суду згідно з частиною дев'ятою цієї статті.

Якщо замовник або уповноважений орган не приймає рішення у строк, зазначений в абзаці першому частини п'ятої цієї статті, виконавці, які подали скаргу, або замовник вправі звертатися в установленому порядку до суду або арбітражного суду відповідно до закону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >