Наст >

Вступ

В основу навчального посібника покладено зміст навчальної дисципліни "Інвестування", яка є базовою для підготовки бакалаврів з напряму "Фінанси і кредит" і має теоретико-прикладний характер. Навчальний посібник підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних спеціальностей вищих закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних практичних навичок виконання економічних розрахунків у сфері обґрунтування інвестиційних рішень.

Предметом курсу "Інвестування" є вивчення фінансових відносин, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності, визначення основних показників інвестиційної діяльності та методики їх розрахунку, вивчення основних законів України, що регулюють інвестиційну діяльність. Навчальний посібник присвячено розгляду питань економічної сутності інвестицій та інвестиційних процесів, аналізу інвестиційного клімату та сучасного стану інвестиційної сфери в Україні, дослідженню ролі інвестиційної діяльності в системі ринкових відносин, розгляду концепції державного регулювання інвестиційної діяльності, особливостей здійснення реальних та фінансових інвестицій, вивченню механізму стимулювання і фінансування інвестиційної сфери, висвітленню питань щодо оцінки економічної ефективності інвестицій.

Метою дисципліни "Інвестування" є вивчення та засвоєння знань з інвестиційної діяльності, надання майбутнім фахівцям розуміння економічної сутності та механізму інвестування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів; вироблення вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну привабливість галузей, регіонів, підприємств; інвестиційну політику, що проводиться в країні, інвестиційний клімат країни, а також оцінювати інвестиційні інструменти, портфелі та інвестиційні проекти.

Основне завдання дисципліни — вивчення конкретних шляхів і методів здійснення інвестиційних рішень, а також засобів підвищення ефективності інвестицій; забезпечити опанування студентами прийняття економічно обґрунтованих рішень; розуміння принципів інвестування, вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику підприємства, що становить теоретичну і практичну базу для виконання дипломної (магістерської) роботи та майбутньої практичної діяльності.

Зміст дисципліни "Інвестування" базується на пізнанні теорії і практики інвестиційної сфери, є логічним продовженням та базується на основних положеннях дисциплін "Політекономія", "Історія економічних вчень", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Гроші та кредит", "Економіка підприємства", "Фінанси", "Економіка підприємства" і, в свою чергу, є базовою для спеціальних дисциплін "Інвестиційний менеджмент", "Проектний аналіз", "Аналіз інвестиційних проектів", "Економіка і організація інноваційної діяльності" та "Фінансовий менеджмент".

Виходячи зі змісту навчальної дисципліни "Інвестування", даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу.

В результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни "Інвестування" студенти повинні:

знати: основні положення організації, планування та державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств; основи формування та оптимізації структури джерел фінансування інвестиційної діяльності; принципи формування, типи та тактику управління портфелем цінних паперів; класифікацію та методичні підходи до аналізу інвестиційних проектів; зміст, види та систему показників оцінки ефективності інвестицій.

вміти: оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства; розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності підприємства; складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної діяльності підприємства; аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій.

Вивчення дисципліни має сприяти формуванню у студентів економічного мислення, творчої активності, навичок самостійної роботи. Вивчення курсу допоможе студентам орієнтуватися в питаннях інвестиційної діяльності на макро- та мікрорівні, особливостях інвестування в ринкових економічних умовах, розуміти роль інвестиційної політики як засобу підвищення ефективності підприємницької діяльності, виробництва конкурентоспроможної продукції та освоєння нових ринків її збуту; вміти управляти інвестиційними проектами на підприємстві та обирати найефективніші напрями інвестування.

Навчальний посібник складається із чотирьох розділів, які включають зміст лекцій, тести та завдання для практичних та семінарських занять, методичне забезпечення для самостійної роботи, рекомендації до розв'язання задач. Структурними складовими посібника в розрізі кожної теми курсу є: викладення основних положень теоретичної підготовки, основні терміни та поняття, контрольні питання для перевірки знань. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу пропонуються тестові завдання з кожної теми курсу. З метою формування навичок виконання економічних розрахунків, проведення аналітичної і дослідницької роботи, у практикумі наведено задачі для самостійного розв'язання. Термінологічний словник покликаний допомогти сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування. Запропоновані у посібнику форми навчання дають можливість студентам у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, навчити правильно застосовувати методичний інвестиційний інструментарій, розвинути практичні навички та виробити вміння аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проектів, а також самостійно контролювати знання.

 
Наст >