< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю розрахунків за податками та платежами

Об'єктами внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками і платежами є розрахунки, що здійснює підприємство на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами", й охоплює такі важливіші питання як спостереження за дотриманням вимог податкового законодавства, виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом та державними цільовими фондами.

Основні завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками і платежами зображені на рис.8.4.

Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками і платежами

Рис. 8.4. Завдання внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками і платежами

Перевірка розрахунків за податками й платежами здійснюється за видами таких податків і платежів, і порядок її здійснення передбачає наступні напрямки дослідження:

  • - достовірність реєстрації підприємства як платника за належними видами податків, зборів, обов'язкових платежів, враховуючи особливості його практики підприємницької діяльності;
  • - дотримання вимог ведення поточних записів у первинному, аналітичному та синтетичному обліку операцій за розрахунками з бюджетом і цільовими фондами;
  • - правильність обчислення бази (об'єкта) оподаткування за видами податків і зборів;
  • - обґрунтованість застосовуваних ставок податків, зборів, обов'язкових платежів;
  • - правомірність використання пільг за податками, зборами, обов'язковими платежами підприємства;
  • - достовірність арифметичних розрахунків сум податкових зобов'язань за податками, зборами, обов'язковими платежами;
  • - своєчасність і повнота перерахування податкових зобов'язань за податками, зборами, обов'язковими платежами;
  • - правильність складання і дотримання термінів подання звітних форм податковим органам;
  • - реальність відображення залишків заборгованості в розрахунках з бюджетом та цільовими фондами за показниками фінансової звітності підприємства.

Перевірку розрахунків підприємства з бюджетом за податком на прибуток проводять на основі інформації податкових розрахунків підприємства, податкової звітності (декларації про прибуток), а також інформації бухгалтерського обліку за рахунками 641, 70 - 75.

Основних нормативним документом є Податковий кодекс України.

Перевірку доцільно почати із встановлення достовірності визначення величини прибутку, що підлягає оподаткуванню.

Відповідно до ст.. 134.1. Податкового кодексу України прибуток із джерелом походження з України та за її межами, визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

За ст.. 200.1 Податкового Кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетного відшкодування, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

Витрати зі сплати за товари, роботи та послуги відслідковують за дебетом рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 68 "Розрахунки за іншими операціями" у Відомості аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками № 3.3,

Відомості аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами № 3.2, Відомості аналітичного обліку за іншими операціями № 3.5 (в сільськогосподарських підприємствах відповідно використовуються журнал-ордер та відомість аналітичного обліку № 6 с.-г., журнал-ордер та відомість аналітичного обліку № 8 с.-г.).

Під час перевірки достовірності визначення сум амортизаційних відрахувань за основними фондами, контролерам необхідно переконатись у наявності ведення податкового обліку 16 груп основних засобів та інших необоротних активів. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об'єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо -, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", як окремий об'єкт амортизації.

Податковий кодекс України закладає перехід від групового до пооб'єктного обліку основних засобів, тому і нарахування амортизації буде здійснюватися щомісячно (сума амортизації за розрахунковий квартал відповідає добутку місячної суми амортизаційних відрахувань на три місяці) та пооб'єктна.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення та консервації.

Податкові зобов'язання з податку на прибуток шляхом застосування арифметичного та логічного прийомів перевіряються у кореспонденції кредиту субрахунку 641 відповідного аналітичного рахунку з дебетом рахунка 98 "Податок на прибуток". Відповідно у кореспонденції дебета 641 з кредитом рахунків обліку грошових коштів відстежують погашення податкового зобов'язання за податком на прибуток підприємства.

Під час контролю розрахунків підприємства за податком на додану вартість в якості основних нормативних джерел виступають: Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ, Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затверджена наказом МФУ від 01.07.1997 р. № 141 зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів, Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податної звітності з податку на додану вартість від 25.11.2011 р. № 1492, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 143 від 10.02.2012 р..

Перевіряючі мають встановити чи дотримуються на підприємстві вимоги щодо ведення бухгалтерського та податкових розрахунків, а також наскільки правильно складаються декларації за ПДВ.

Спершу встановлюють законність реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності як платника (неплатника) ПДВ, а також встановлення звітного (податкового) періоду в залежності від обсягу оподатковуваних операцій за минулі дванадцять місячних податкових періодів.

Наступним кроком є перевірка правильності застосування ставок нарахування податку (згідно Податкового кодексу ставка податку на додану вартість з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно становить 20 %; а з 1 січня 2014 року буде знижено до 17 %.

Достовірність сум податкових зобов'язань з ЦЦВ у випадках поставки готової продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів, в оплату за які кошти (інші активи) від покупця на дату поставки (передачі, виконання, надання) підприємство не одержало; збільшення після поставки суми компенсації за поставку; одержання оплати за продукцію, товари, роботи, послуги; передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу) відстежують за кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками", аналітичний рахунок "Розрахунки за ПДВ" у кореспонденції з дебетом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 74 "Інші доходи".

Податкові зобов'язання з ПДВ у випадках попереднього отримання підприємством коштів від покупців (замовників) в оплату продукції, товарів, робіт, послуг, інших матеріальних цінностей, необоротних активів перевіряються у кореспонденції кредита субрахунку 641 з дебетом рахунка 643 "Податкові зобов'язання".

Відповідно у кореспонденції кредита 641 з дебетом рахунків обліку витрат відстежують податкове зобов'язання з ПДВ у випадках витрат і втрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми, ліквідації основних фондів за рішенням платника податку, безоплатної поставки матеріальних цінностей, робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (окрім основних фондів), робіт і послуг.

Обґрунтованість відображення сум зменшення податкового зобов'язання (податковий кредит з ПДВ) за одержаними податковими накладними, митними деклараціями, платіжними чи розрахунковими документами, що підтверджують прийняття платежу постачальником від одержувача товарів, послуг, відстежуються за дебетом субрахунку 641, аналітичний рахунок "Розрахунки за податками" у кореспонденції з кредитом рахунків 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" - у випадках придбання (в тому числі й через підзвітних осіб) матеріальних цінностей, робіт і послуг, основних фондів, нематеріальних активів, які придбані з метою подальшого їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; збільшення після поставки зазначених цінностей суми компенсації їх вартості на користь платника податку - постачальника; фактичного отримання об'єкта фінансової оренди (фінансового лізингу) орендарем (лізингоотримувачем).

Зіставлення дебету субрахунку 641 у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" дає можливість перевірити суми податкового кредиту у випадках здійснення попередньої оплати матеріальних цінностей, робіт, послуг, основних фондів, нематеріальних активів, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого підприємства.

В обов'язковому порядку перевіряється дотримання вимог одержання податкової накладної, а також її оформлення на закуплені сировину, матеріали, товари, основні фонди та нематеріальні активи, на виконані роботи і послуги, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При порушенні правил видачі та заповнення податкової накладної постачальником сума ПДВ повинна відображатись за дебетом 644, і лише після отримання податкової накладної або поданні до органу державної податкової служби відповідної заяви зазначена сума податкового кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 у кореспонденції з кредитом 644 "Податковий кредит".

Суми ПДВ, що сплачені при придбанні сировини, матеріалів і товарів, основних фондів і нематеріальних активів, при отриманні виконаних робіт і послуг, які не призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської практики підприємства перевіряються на предмет їх включення до первісної вартості придбаних запасів, товарів, основних засобів і нематеріальних активів, до витрат діяльності підприємства.

Здійснюючи контроль розрахунків за оподаткуванням доходів фізичних осіб особливу увагу слід приділити таким питанням (рис. 8.5):

Основні питання при здійсненні контролю розрахунків за податком доходів фізичних осіб

Рис. 8.5. Основні питання при здійсненні контролю розрахунків за податком доходів фізичних осіб

Основним нормативним документом під час перевірки даної ділянки є Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ.

На основі даних аналітичного обліку за рахунком 641, а також даних первинних документів, що дають підстави для нарахування доходу вибірково шляхом арифметичних перерахунків встановлюють правомірність визначення сукупного оподатковуваного доходу окремих працівників.

В процесі контролю слід звернути увагу на правильність визначення загального оподатковуваного доходу окремої особи.

Об'єкт оподаткування при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати визначається як різниця між сумою такої заробітної плати й суми зборів до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Варто пам'ятати, що згідно статті 164.5. Податкового Кодексу України під час нарахування доходів у будь-якій негрошовій формі, базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

де К - коефіцієнт,

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент такого нарахування.

За цією ж формулою визначається об'єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих працівником на відрядження або під звіт і неповернутих в установлений законодавством строком.

Перевіряючим варто звернути увагу, що у Податковому Кодексі України (ст. 165) передбачено доходи, що не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку.

В обов'язковому порядку відстежують дотримання на підприємстві термінів перерахування податку з доходів фізичних осіб. Зокрема, при виплаті авансу по заробітній платі, заробітної плати за другу половину місяця, а також будь-яких інших оподатковуваних доходів у грошовій формі перерахування податку повинно здійснюватись при одержанні грошей у банку на ці виплати.

При перерахуванні грошей (в тому числі зарплати) на картрахунок особи одночасно з поданням платіжного доручення про перерахування коштів на картрахунки слід оформити й перерахування податку з таких доходів. Виплата будь-якого оподатковуваного доходу (у тому числі й зарплати) з готівкової виручки, чи в натуральній формі передбачає обов'язкове перерахування й податку з такого доходу протягом банківського дня, наступного за днем виплати доходу.

Якщо за даними бухгалтерського обліку доход фізичної особи нараховано, але не виплачено (в тому числі не виплачено зарплату за місяць) згідно вимог перерахувати податок слід у строк, встановлений законом для місячного податкового періоду, - протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу. У разі виявлення несвоєчасних виплат потрібно дослідити їх причини у зв'язку із дотриманням розрахунково-платіжної дисципліни зокрема.

Окремо відслідковують ведення на підприємстві аналітичного обліку з іншою потрібною деталізацією для забезпечення узагальнення інформації для складання податкової звітності та оперативного контролю розрахунків з бюджетом.

При цьому зіставленню підлягають суми, що формують залишок рядка 550 пасиву балансу (поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом), залишок рядка 170 активу балансу (дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом), а також залишок рядків 015, 020, 025, 180 форми № 2 "Звіт про фінансові результати".

Зокрема, суми оборотів і залишків Відомості аналітичного обліку розрахунків з бюджетом № 3.6, розділу II Журналу 3 та Головної книги на рахунку 64 за видами розрахунків за податками й платежами.

На підприємствах аграрно-виробничої галузі інформаційними джерелами такої перевірки будуть журнал-ордер № 8 с.-г. та відомість аналітичного обліку № 8а с.-г., де зобов'язання записують за їх видами за місяць і з початку року.

Перевіряючим необхідно переконатись у тотожності сальдо за рахунком 64 та його субрахунками зокрема.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >