< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Представницькі органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад

Представницькими органами місцевого самоврядування є ради народних депутатів.

Рада є колегіальним органом, яка складається з депутатів, обраних безпосередньо населенням.

Форми діяльності рад народних депутатів умовно можна розподілити на такі три групи:

> правова форма діяльності рад - нормотворча, нормозастосовча діяльність;

> організаційно-правова форма діяльності - організаційні форми, закріплені законодавчо, а саме: сесії рад, засідання виконкомів рад, постійних комісій, робота депутатів, місцеві референдуми, ініціативи, слухання, збори громадян за місцем проживання тощо.

> організаційна форма діяльності - забезпечує виконання повноважень, не обов'язково закріплених законодавчо.

Основною організаційно-правовою формою роботи місцевих рад всіх рівнів є сесія.

Сесія - це сукупність пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.

Перша сесія обраної ради скликається відповідною територіальною комісією не пізніше, ніж через місяць після оголошення результатів виборів.

Друга і наступні сесії скликає міський, селищний, сільський голова. Як правило на ній затверджується регламент і Положення про постійні комісії. Сесія збирається по мірі необхідності, але не рідше, ніж 1 раз на три місяці.

Питання на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою держадміністрації, загальними зборами, а також за процедурою місцевої ініціативи.

Питання вносяться на розгляд за наявністю проекту рішення і необхідних інформаційно-довідкових матеріалів. Всі матеріали подаються голові не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії.

Проекти рішень підлягають попередньому розгляду на постійних комісіях у відповідності до їх компетенції.

Голова ради оголошує питання, які виносяться на розгляд ради. Порядок денний сесії після обговорення депутатами затверджується чи змінюється за результатами голосування.

У відповідності до затвердженого порядку денного оголошується доповідь. Після закінчення виступу доповідача депутати можуть подавати йому письмові чи усні питання.

Після обговорення проект рішення приймається за основу або відхиляється простою більшістю. Зміни і доповнення, які поступили в ході обговорення голосуються кожне окремо.

Постійні комісії обираються з числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які відносяться до відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Мінімальний склад постійної комісії - п'ять осіб. Основною формою роботи є засідання.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету (підготовча функція), звіти про виконання програм і бюджету (контрольна функція).

Тимчасові контрольні комісії обираються з депутатів ради для здійснення контролю за конкретно визначеними радою питаннями.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назва, завдання персональний склад і голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 1/3 депутатів.

Основною формою роботи тимчасової комісії є закрите засідання. Депутати, які входять до складу комісії а також залучені до роботи в комісії особи на повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома внаслідок роботи комісії.

Основною формою роботи депутатів є їх участь в роботі ради. На час сесії, засідань постійних комісій рад депутат звільняється від виконання службових обов'язків із відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок місцевого бюджету.

До індивідуальних форм роботи депутатів відноситься прийом громадян за місцем проживання, участь у громадських слуханнях, а також винесення на сесію депутатського запиту - вимоги депутата до підконтрольних раді органів дати офіційну відповідь.

Крім індивідуальних існують колективні форми роботи депутатів: участь у депутатських групах (не менше трьох депутатів), а також на основі партійної належності - в депутатських фракціях.

Сільський, селищний, міський голова

Сільський, селищний, міський голова є головними посадовими особами територіального колективу. Голова обирається відповідною територіальною громадою на підставі загального прямого виборчого права шляхом тайного голосування.

Голова виступає одноосібним представником територіальної громади, очолює відповідну раду і її виконавчі органи, головує на сесіях ради і засіданнях виконкому. Він представляє територіальну громаду, раду, її виконавчий комітет у відносинах з іншими суб'єктами.

Голова здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень голови - 4 роки.

Голова забезпечує виконання рішень місцевих референдумів ради, її виконкому, а також скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Голова забезпечує підготовку і розгляд проектів програм, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання.

Голова призначає на посади і звільняє керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, що належать до комунальної власності.

Голова може звертатися в суд від імені територіальної громади. Його обов'язком є розгляд заяв, скарг і пропозицій громадян. Він веде особистий прийом. В межах своїх повноважень голова виносить розпорядження.

Голова несе персональну відповідальність за здійснення даних йому повноважень перед державою, радою, юридичними і фізичними особами.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад

До виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних в містах рад належать:

їх виконавчі комітети;

відділи;

управління;

інші виконавчі органи, які утворюються цими радами.

Виконавчі органи рад створюються відповідною радою на строк її повноважень і діють до формування нового складу виконавчого органу. Вони не належать до органів державної виконавчої влади.

Виконавчі органи є юридичними особами, наділеними виконавчо-розпорядчими функціями, які від свого імені видають нормативно-правові акти, які є обов'язковими для виконання на території відповідної ради.

До основних функцій виконавчого комітету ради відносяться:

^ попередній розгляд проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм, місцевого бюджету, проектів рішень з питань, які відносяться до розгляду ради;

^ координація діяльності відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, об'єктів комунальної власності;

^ право змінювати і відміняти акти підлеглих йому відділів, управлінь, а також їх посадових осіб;

^ президіальні функції - функції, спрямовані на забезпечення діяльності відповідних рад.

Основною формою роботи виконкому ради є засідання. Засідання скликає голова не рідше одного разу на місяць. Основним документом, який визначає організащйно-процедурні питання є регламент виконкому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >