< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Суть та значення інвестицій у малому бізнесі. Інвестиційна діяльність малого підприємства

Підвищення ефективності господарської діяльності малих підприємств, забезпечення її зростання в умовах ринкових відносин зумовлюють необхідність пошуку шляхів подовження життєвого циклу товарів на ринку, що неможливе без ефективного розвитку інвестиційного процесу.

Інвестиції в МБ - це процес взаємодії щонайменше двох сторін: підприємця (ініціатора проекту) та інвестора (того, хто фінансує проект).

Інвестиційна діяльність підприємства - це об'єктивний процес, що має свою логіку, розвивається відповідно до властивих йому закономірностей і має важливе значення для господарської діяльності малого підприємства, адже за своєю економічною природою інвестиції є своєрідною відмовою від теперішнього споживання заради одержання прибутків у майбутньому.

Аналіз інвестиційної діяльності передбачає дослідження загальних засад і механізму здійснення інвестиційної діяльності як найважливішої складової ринкового господарювання малих підприємств, виявлення специфіки інвестиційних процесів в умовах їх інтенсивного розвитку.

Сьогодні у вітчизняній економіці вагомого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, що має, в кінцевому підсумку, забезпечити економічне зростання. Особливості сучасного етапу розвитку економіки країни зумовлюють істотну специфіку здійснення інвестиційної діяльності, яка характеризується суттєвими темпами приросту інвестицій (табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Макроекономічні показники інвестиційної діяльності України у 2000-2007 рр.

Показники

Роки

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах), млн грн

170 070

225 810

267344

845113

441452

544 153

712 945

Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млрд грн

23,6

37,2

51,0

75,7

93,1

125,3

188,5

Індекс цін інвестицій в основний капітал (у відсотках до попереднього року)

117,7

103,5

105,9

115,0

120,7

113,0

116,0

Як засвідчують дані табл. 9.1, незважаючи на проблеми із залученням малих підприємств до інвестиційної діяльності, спостерігається постійне збільшення обсягу валових капітальних інвестицій. З боку матеріальних активів головний приріст забезпечили капіталовкладення у раніше наявні основні засоби (у понад З рази) та у будівництво (85 %), а також істотно зросли інвестиції у нематеріальні активи (у 2,9 раза).

Загалом по Україні кількість малих підприємств, що у 2007 р. здійснювали валові капітальні інвестиції, дорівнювала 54,3 тис. од. І хоча цей показник становив лише 19,9 % від загальної кількості діючих малих підприємств, він зріс на 17,2 % у порівнянні з 2006 р.

Незначне підвищення інвестиційної активності спостерігається майже в усіх регіонах України. Так, найвищими були показники приросту малих підприємств, що здійснювали інвестиційну діяльність у 2007 р., у Миколаївській (38,6 % приросту), Харківській (29,9 %), Кіровоградській (29,2 %), Сумській (29,1 %), Донецькій (27,1 %), Черкаській (26,0 %), Чернівецькій (26,2 %), Чернігівській (25,9 %) областях.

Встановлено, що, незважаючи на значну кількість збиткових підприємств (близько 40 %), найбільша частка інвестицій походить із власних ресурсів, на формування яких суттєво впливають два види податків - на прибуток і нарахування на заробітну плату [1].

Необхідно вдосконалити діючу амортизаційну політику, внаслідок застосування якої формуються передумови до розширення інвестиційних можливостей підприємств завдяки збільшенню бази нарахування амортизації та її розмірів. На жаль, амортизація в Україні припинила виконувати свою головну відтворювальну функцію. Аналіз використання амортизаційних відрахувань на малих підприємствах засвідчує, що вони переважно спрямовуються на поповнення обігових коштів (45,1 %); незначна частка (17,5 %) використовується для придбання нових активів, причому найбільшою вона є на малих підприємствах, що займаються науково-технічною діяльністю.

Отже, амортизаційні відрахування більшою мірою впливають на забезпечення поточної діяльності (а не на відновлення основного капіталу) і не сприяють інноваційному розвиткові підприємств. Не маючи доступу до зовнішніх джерел фінансування, малі підприємства розраховують на власні джерела здійснення інвестицій, зокрема частка банківських кредитів у фінансуванні інвестицій є найменшою - 6,7 %.

Результати аналізу використання ресурсів фінансово-кредитних установ для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств показали, що серед клієнтів банків переважають торговельні та посередницькі організації, у зв'язку з чим промислові й сільськогосподарські малі підприємства, які не належать до сфер зі швидкою окупністю капітальних вкладень, втрачають інвестиційну привабливість як для вітчизняного, так і для іноземного інвестора. Труднощі з отриманням кредитів зумовлені їх короткостроковістю (від 6 до 18 місяців), високою вартістю позичкового капіталу (від 23 до 36 %) і необхідністю ліквідної застави (від 120 до 200 % від вартості застави).

Як відомо, основу інвестиційної діяльності підприємства становить реальне інвестування. Нині на більшості малих підприємств це інвестування є єдиним напрямом інвестиційної діяльності, що зумовлює вагоме значення управління реальними інвестиціями в системі інвестиційної діяльності малого підприємства.

Процес здійснення реальних інвестицій на малих підприємствах характеризується особливостями, які відображені на рис. 9.1.

Переваги реального інвестування на малих підприємствах полягають у тому, що:

  • - основна ціль забезпечується здійсненням високоефективних реальних інвестиційних проектів, а власне процес стратегічного розвитку малого підприємства є сукупністю реалізованих у часі інвестиційних проектів;
  • - від реалізованих малим підприємством реальних інвестиційних проектів багато в чому залежать параметри майбутнього операційного процесу, потенціал зростання обсягів його операційної діяльності;
  • - спроможність генерувати велику норму прибутку є одним із спонукальних мотивів до підприємницької діяльності в реальному секторі економіки;
  • - реальним інвестиціям властивий високий рівень ризику старіння, який супроводжує інвестиційну діяльність як на стадії реалізації реальних інвестиційних проектів, так і на стадії постінвестиційної їх експлуатації; стрімкий технологічний прогрес сформував тенденцію до збільшення рівня цього ризику в процесі реального інвестування;
  • - в умовах інфляційної економіки темпи зростання цін на більшість об'єктів реального інвестування не лише відповідають, а й у багатьох випадках перевищують темпи зростання інфляції.

Інвестиції здійснюються малими підприємствами в різноманітних формах (рис. 9.2), а саме:

1. Нове будівництво. Як правило, це інвестиційна операція, пов'язана з будівництвом нового об'єкта, із завершеним технологічним циклом, за індивідуально

Схема особливостей реального інвестування на малих підприємствах

Рис. 9.1. Схема особливостей реального інвестування на малих підприємствах

розробленим або типовим проектом на спеціально відведеній території. До нового будівництва мале підприємство вдається за умови кардинального збільшення обсягів своєї операційної діяльності в майбутньому періоді, її галузевої, товарної або регіональної диверсифікації (створення філій, дочірніх підприємств та ін.).

  • 2. Реконструкція. Зумовлена істотним перетворенням усього виробничого процесу на основі сучасних науково-технічних досягнень. її здійснюють відповідно до комплексного плану реконструкції малого підприємства з метою радикального збільшення його виробничого потенціалу, значного підвищення якості продукції, що випускається, запровадження ресурсозберігаючих технологій і под.
  • 3. Модернізація. Пов'язана з удосконаленням і приведенням активної частини виробничих основних засобів у стан, що відповідає сучасному рівню здійснення технологічних процесів, унаслідок конструктивних змін основного парку машин, механізмів і устаткування, використовуваних малим підприємством у процесі операційної діяльності.
  • 4. Оновлення. Спричиняється необхідністю заміни (у зв'язку з фізичним зношенням), доповнення (у зв'язку зі збільшенням обсягів діяльності або необхідністю підвищення продуктивності праці) або відновлення окремих видів устаткування і характеризує просте відтворення активної частини виробничих основних засобів.
  • 5. Інноваційне інвестування у нематеріальні активи. Спрямоване на використання в операційній та інших видах діяльності малих підприємств нових наукових і технологічних знань з метою досягнення комерційного успіху.
  • 6. Інвестування приросту запасів матеріальних оборотних активів. Орієнтоване на розширення обсягу використовуваних операційних оборотних активів підприємства, що забезпечує необхідну пропорційність (збалансованість) у розвитку позаоборотних і оборотних операційних активів у результаті здійснення інвестиційної діяльності.

Основні форми інвестування на малих підприємствах

Рис. 9.2. Основні форми інвестування на малих підприємствах

Специфічний характер інвестування і його форм визначають особливості його здійснення на підприємстві. За умови високої інвестиційної активності малого підприємства, з метою підвищення ефективності управління реальними інвестиціями, розробляється спеціальна інвестиційна політика.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >