< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва

Термінологічний словник

Запаси - активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Виробничі запаси - засоби, що знаходяться на складах споживачів, виробництва, призначені для виробничого споживання, але що ще не вступили у виробничий процес.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)- це запаси, які використовуються підприємством протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Сільськогосподарська продукція - це сільськогосподарські харчові продукти тваринного та рослинного походження, призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі. До них відносяться товари, які вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних та орендованих потужностях (площах).

Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Завдання, об'єкти, джерела, методичні прийоми і напрямки проведення контролю матеріальних запасів і поточних біологічних активів тваринництва.

Витрати на придбання матеріальних запасів складають близько 25-30 % у структурі собівартості продукції більшості підприємств виробничого спрямування. Саме тому забезпечення збереження й раціональне використання запасів розглядаються як вирішальні умови підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.

Мета внутрішньогосподарського контролю операцій із запасами та поточними біологічними активами полягає у підтвердженні достовірності бухгалтерських даних і звітності щодо наявності та вибуття цих видів активів, а також у дотриманні належних умов їх збереження та раціонального розпорядження ними.

Завдання внутрішньогосподарського контролю операцій із запасами та поточних біологічних активів тваринництва представлені на рис. 10.1.

Об'єкти контролю включають у себе інвентарні об'єкти товарно-матеріальних цінностей як власних так і утримуваних на відповідальному зберіганні, стан їх збереження та обліку, формування собівартості запасів, відображення витрат пов'язаних із придбанням (створенням), використанням та реалізацією (списанням) таких активів, відображення цих процесів у фінансовій, статистичній та податковій звітності підприємства. Наказ про облікову політику в частині обліку поточних біологічних активів, статутні документи, первинні документи, регістри, рахунок 21 "Поточні біологічні активи".

Джерелами інформації для контролю господарських операцій із запасами є:

 • o Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ;
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджений наказом МФУ від 20.10.1999 р. № 246;
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Витрати", затверджений наказом МФУ від 31.12.1999 р. № 318;
 • o Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291;
 • o Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.1994 р. № 69;
 • o Наказ МФУ від 10.01.07 р. № 2 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів";
 • o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи";

Завдання внутрішньогосподарського контролю операцій із запасами

Рис. 10.1. Завдання внутрішньогосподарського контролю операцій із запасами

 • o Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених Міністерством фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315;
 • o Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики від 21 лютого 2008 року № 73;
 • o Порядок № 116 "Про затвердження порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" від 22.01.1996;
 • o договірна та розпорядча документація, первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку; (баланс (ф. №1); звіт про фінансові результати (ф. № 2), примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5).

Внутрішньогосподарський контроль операцій із запасами та поточними біологічними активами передбачає здійснення переліку органолептичних, розрахунково-аналітичних і документальних та фактичних прийомів і процедур. Контроль даної ділянки слід розпочинати інвентаризацією даного виду активів й обстеженням умов ведення складського господарства підприємства. При цьому важливе значення має також уміле поєднання документальних методичних прийомів і способів перевірки цих операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >