< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання комплексу технічних засобів безпеки у готелі

Пріоритетними напрямками забезпечення безпеки сучасного готелю технічними засобами є:

 • - контроль доступу в готель;
 • o комплекс заходів для протипожежного захисту;
 • o охоронна сигналізація і відео спостереження. Встановлюваний комплекс засобів і систем захисту має бути адекватним можливій загрозі, тобто засоби і системи мають бути самодостатні. Неможливо, та й недоцільно, виключити можливість нанесення збитку, насамперед, з економічних міркувань. Засоби за­безпечення безпеки досить дорогі, і їхній вибір має визначатися дій­сно розумним аналізом найвищих ризиків і збитку. Крім того, апа­ратура, що використовується, неповинна створювати додаткових перешкод для нормальною функціонування готелю як для існуючо­го персоналу, так і для гостей. Зайва таємничість і режим, постійна демонстрація збройної охорони і підозрілості може відлякати час­тину клієнтів і позбавити готель статусу "відкритого будинку".

Система повинна бути збалансованою, тобто засоби захисту повинні розподілятися по можливості рівномірно у відповідності зі значимістю зон, що захищаються.

Усі застосовувані заходи і засоби неповинні створювати будь-якої небезпеки здоров'ю і життю гостей та співробітників готелю. Це стосується, в першу чергу, забезпечення екстреної дії в надзви­чайній ситуації.

Першорядним у забезпеченні безпеки клієнта під час перебу­вання його в готелі є обмеження і контроль доступу в номер.

Вхідні двері всіх номерів мають обладнуватися "доводчиками" дверей, що монтуються зсередини, внутрішніми додатковими 1ІС-хлючовими засувами, однобічними ширококутовими вічками, що монтуються на висоті 1,5 м від підлоги.

Пожежні виходи на всіх поверхах мають обладнуватися "до­водчиками" і запірними пристроями, що забезпечують вільний ви­хід і вхід з використанням механічних ключів або карт-ключів. Для забезпечення комфортного перебування клієнтів у готелі варто ви­користовувати малі сейфи в номерах і/або централізоване сховище цінностей (депозитні скриньки).

Кожен готельний номер має обладнуватися мі ні-сейфом, що управляється (закривається і відкривається) персональним кодом клієнта. Розмір сейфа визначається типом номера, однак, варто на­давати перевагу сейфам, що дозволяють зберігати в них переносний комп'ютер. Для надання уповноваженими особами допомоги клієн­там у відкриванні сейфів в екстрених випадках має бути передбаче­ний майстер-пристрій, що управляється спеціальним кодом, що встановлюється охороною готелю.

Дуже корисна наявність у сейфах енергонезалежної пам'яті подій, що знімає всі претензії і питання гостей щодо несанкціонова­ного відкриття сейфів службовцями готелю.

Централізоване сховище цінностей клієнтів - депозитні скри­ньки - розташовуються поблизу стійки реєстрації. Клієнти можуть використовувати скриньку (або сейфи) у такому сховищі для збері­гання важливих і невеликих речей, як, наприклад, вогнепальна зброя, туби, тощо.

Кожен осередок сховища повинен відкриватися двома ключа­ми: майстер-ключем, що зберігається в обслуговуючого персоналу й особистим ключем, що дається клієнтові. Центральне сховище цін­ностей клієнтів обслуговує персонал служби прийому.

Приміщення сховища повинне мати:

 • o капітальні стіни;
 • o двері з металу (або міцного дерева). Допускається вста­новлення звичайних дверей і внутрішніх ґрат;
 • o механізм для автоматичного замикання дверей, що не до­зволяє помилково залишити двері відкритими;
 • o контроль доступу (двері відкриваються за допомогою особистої кодованої картки і/або особистого коду) з можливістю передачі таємного сигналу небезпеки в тих випадках, коли двері ві­дкриваються під примусом;
 • o систему охоронної сигналізації.

Сховище повинне проглядатися засобами відео спостереження з записом зображення на відеомагнітофон.

Централізована система охоронної сигналізації в готелі є центром забезпечення безпеки зон життєзабезпечення готелю, запо­бігання неконтрольованого проникнення усередину приміщення й окремих кімнат.

Для забезпечення постійного моніторингу сигналів тривоги приймально-контрольний прилад розташовується в місці постійної присутності персоналу (це може бути диспетчерське приміщення охорони, прийомна стійка готелю або комутатор).

Повинні бути оснащені охоронними оповісниками на відкрит­тя:

 • o аварійні виходи з готелю;
 • o зовнішні двері, що звичайно закриті;
 • o двері службових приміщень з обладнанням, що звичайно працює без обслуговуючого персоналу (дизельна, трансформаторна, котельня, АТС тощо);
 • o двері ряду критичних приміщень готелю, захист яких має забезпечуватися в той час, коли вони активно не використовуються. Це комори спиртних напоїв, кімнати з електронним обладнанням (телецентр, сервер і т.п.), бухгалтерія.

Скрізь, де це є можливо, оповіщувачі мають бути потайними або врізаними.

У тих місцях, де потрібні особливі запобіжні заходи, через предмети, що там знаходяться (що представляють інтерес для злов­мисників), необхідно встановлювати оповісники руху.

Для схованої передачі сигналу тривоги оповісники сигналізації встановлюються в таких місцях:

 • o стійка адміністратора;
 • o каса прийому грошей у зоні реєстрації;
 • o каса готелю;
 • o інші приміщення, де може накопичуватися готівка;
 • o офіс керівництва.

Система охоронної сигналізації повинна бути обладнана при­строями звукової і візуальної сигналізації (зумер, сирена, строб-сигналізатори), що повинні привернути увагу персоналу до ситуації тривоги.

Необхідно передбачити централізовану систему відео спостереження. Система повинна забезпечувати можливість спостережен­ня в реальному масштабі часу і запис того, що відбувається для по­дальшого вивчення. У ліфтових холах і на сходових клітках (на жи­тлових поверхах) відеокамери варто розміщувати таким чином, щоб двері номерів не потрапляли в поле зору камер. Необхідно забезпе­чити запис усіх відеокамер на відеомагнітофон. Головні монітори спостереження, комутаційне обладнання і записувач слід встанов­лювати в приміщенні служби безпеки або чергового адміністратора.

Необхідно передбачити і робоче місце для перегляду і докуме­нтування відеоінформації. У сучасних готелях з великою кількістю співробітників доцільно обладнати спеціальний службовий вхід, а також передбачити автоматизовану систему контролю доступу й обліку робочого часу на службовому вході персоналу. Система по­винна обмежувати прохід людей, що не мають доступу, за допомо­гою турнікета або дверного замка, вести реєстрацію проходу спів­робітників у режимі реального часу, забезпечувати формування і роздрукування звітів, у тому числі про кількість відпрацьованого часу співробітниками за день, місяць.

Як пропуски для системи контролю доступу й обліку роботи часу можна використовувати картки з нанесенням на них елементів графічної і фотоінформації для використання як посвідчення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >