< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Система інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого підприємства

Кожне мале підприємство в процесі свого функціонування прагне досягти максимального ефекту, а це неможливо без ефективного управління ним. Своєю чергою, управління є творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях, прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві.

Система інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого підприємства - це безперервний і цілеспрямований добір відповідних інформаційних показників, необхідних для аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень за всіма напрямами фінансово-господарської діяльності (рис. 6.1).

Інформаційна система покликана забезпечувати необхідною інформацією не тільки управлінський персонал та власників малого підприємства, а й задовольняти інтереси широкого кола її користувачів.

Користувачів статистичної та фінансової інформації прийнято поділяти на дві групи: зовнішніх та внутрішніх.

Зовнішні користувачі використовують лише ту частину інформації, яка характеризує результати фінансово-господарської діяльності малого підприємства та його фінансовий стан. Переважна більшість цієї інформації міститься в офіційній фінансовій звітності малого підприємства.

Структура системи інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого підприємства

Рис. 6.1. Структура системи інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування малого підприємства

Внутрішні користувачі, поряд з вищенаведеною, використовують значний обсяг інформації про діяльність малого підприємства, яка становить комерційну таємницю.

Нині у системі показників інформаційного забезпечення функціонування малого підприємства виокремлюють показники, що формуються із зовнішніх та внутрішніх джерел.

До інформаційних джерел зовнішнього походження належать показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни, кон'юнктуру ринку, а також діяльність контрагентів та конкурентів.

Показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни, поділяються на дві групи:

 • 1) показники макроекономічного розвитку (обсяг доходів та витрат державного бюджету, бюджетний дефіцит, емісія грошей, індекс інфляції, система оподаткування МБ, розвиток малого підприємництва та ін.);
 • 2) показники галузевого розвитку (обсяг виробленої/реалізованої продукції/послуг, загальна вартість активів, суми капіталу і прибутку до оподаткування та чистого прибутку, індекс цін на продукцію тощо). Система інформаційних показників цієї групи е основою для проведення аналізу та прогнозування умов зовнішнього середовища функціонування малого підприємства під час прийняття стратегічних рішень.

Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку, поділяють на показники фондового та грошового ринку.

До складу цих показників належать:

 • - різновиди основних фондових інструментів, що обертаються на біржовому та небіржовому ринках;
 • - котирувальні ціни попиту та пропозиції основних фондових інструментів;
 • - обсяги угод про окремі фондові інструменти;
 • - депозитні та кредитні ставки комерційних банків та ін.

Система показників цієї групи слугує для прийняття управлінських рішень у сфері формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій, здійснення короткострокових фінансових інвестицій тощо.

Показники, що характеризують діяльність контрагентів та конкурентів у сфері підприємництва, охоплюють показники діяльності банківських установ, страхових компаній, постачальників та покупців продукції, конкурентів. Джерелами їх надходження є публікації звітних матеріалів у пресі (за окремими видами господарюючих суб'єктів), рейтинги (банки, страхові компанії), платні бізнес-довідки, що надаються окремими інформаційними компаніями. Вони, як правило, використовуються для прийняття управлінських рішень з питань оперативної фінансово-господарської діяльності малих підприємств.

Інформаційні джерела внутрішнього походження посідають провідне місце в системі управління малим підприємством і тому заслуговують особливої уваги. Показники цієї групи прийнято поділяти на:

 • - показники, що характеризують фінансовий стан та результати фінансово-господарської діяльності підприємства загалом. Формування системи показників цієї групи базується на результатах фінансового обліку підприємства. Фінансовий облік дає певний агрегований опис стану малого підприємства, який орієнтований на зовнішнього користувача, достатньою мірою формалізований і є підґрунтям для прийняття управлінських рішень стосовно того, як змінити діяльність малого підприємства загалом;
 • - показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів малого підприємства. Система показників цієї групи використовується для поточного та оперативного управління всіма аспектами фінансово-господарської діяльності малого підприємства. Формування системи показників цієї групи базується на даних організованого на підприємстві управлінського обліку. Цей вид обліку в країнах з розвинутою ринковою економікою є однією із суттєвих інформаційних передумов функціонування малого підприємства;
 • - нормативно-планові показники, пов'язані з економічним розвитком підприємства. Ці показники використовуються в процесі поточного та оперативного контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності. Вони формуються за такими блоками:
 • - внутрішні нормативи, що регулюють економічний розвиток підприємства. Цей блок охоплює нормативи окремих видів активів підприємства, нормативи співвідношення окремих видів активів та структури капіталу, нормативи питомих витрат фінансових ресурсів та витрат;
 • - планові показники фінансового розвитку підприємства, тобто сукупність показників поточних та оперативних фінансових планів підприємства.

Отже, неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності малого підприємства під час вирішення поточних та перспективних господарських проблем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >