< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вступ

Динамізм розвитку трансформаційних змін в усіх сферах людського буття обумовлений широким спектром прояву різноманітних ризиків: природних; антропогенних; екологічних; фінансово-економічних; соціально-психологічних тощо, а також їх впливом на оточуюче середовище. Досягнення сталості соціально-економічного зростання можливе лише за умов ефективного реагування та своєчасної протидії прояву ризикових ситуацій. Необхідною ознакою цивілізаційності сучасних економічних процесів є розвиток системи страхування та її складової частини ринку страхових послуг.

Попит на страхові послуги збільшується пропорційно до темпів розвитку підприємницького середовища в країні та економічної активності громадян. Поза всяких сумнівів, кожен підприємець зацікавлений перш за все у збереженні та примноженні власного капіталу під час здійснення виробничо-господарської діяльності. Саме розгалужена система страхових послуг здатна захистити майнові та особисті інтереси фізичних та юридичних осіб під час невизначеності та ризикогенності. Виходячи з досвіду країн з найвищими стандартами життя (Швейцарії, Японії, США, Канади, а також провідних країн Європейського Союзу), страхування розглядається як незамінний атрибут ринкової економіки. Наявність страхового полісу з того чи іншого виду страхування сприймається як необхідність у повсякденному житті.

Авторами навчального посібника висвітлено широкий спектр теоретичних та методичних аспектів функціонування вітчизняного ринку страхових послуг. Головна мета навчального посібника полягає у розумінні студентами сутності концептуальних основ функціонування ринку страхових послуг, оволодінні знаннями щодо розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України.

Структура навчального посібника складається з чотирьох змістовних модулів та шістнадцяти розділів. Перший змістовний модуль (розділи 1-3) розкриває соціально-економічну сутність страхової послуги; висвітлює тенденції розвитку вітчизняного ринку страхових послуг; визначає етапи розробки, формування та реалізації страхових послуг кінцевому споживачу; конкретизує шляхи інноваційної діяльності страховиків за умов зростаючої конкуренції на ринку страхових послуг; показує роль страхових посередників у системі реалізації страхових послуг; відображає правові засади регулювання ринку страхових послуг в Україні тощо. У логічній послідовності висвітлено порядок укладання та ведення страхової угоди.

Другий змістовний модуль (розділи 4-6) присвячено питанням надання страхових послуг у сфері особистих інтересів громадян щодо їх життя, здоров'я та працездатності. Страхові послуги з убезпечення життя в Україні поки що знаходяться на початковому етапі свого становлення. На страхування життя припадає лише біля 4% від загального річного обсягу зібраних страхових платежів страховими компаніями. Це свідчить про нерозкритий потенціал даного сегменту страхового ринку та перспективи формування сучасної соціальної інфраструктури для потенційних страхувальників та третіх осіб (вигодонабувачів). Авторами представленого навчального посібника відображено організаційні засади надання страхових послуг зі страхування життя та його видів, зокрема висвітлено процес страхування життя на випадок смерті, визначено основні умови страхування на дожиття, наведено переваги змішаного страхування життя, обгрунтовано необхідність страхування додаткової пенсії та доцільність розвитку недержавних пенсійних фондів. Розкрито методичні підходи до порядку розрахунку тарифів страхування на дожиття та життя. Описано порядок надання страхових послуг зі страхування від нещасних випадків, а також медичного страхування.

Третій змістовний модуль (розділи 7-13) розкриває сутність надання страхових послуг з майнових видів страхування та відповідальності. У посібнику відображено необхідність страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб. Висвітлено порядок страхування майна підприємств, визначено переваги та недоліки різних організаційних форм страхування. Приділено увагу питанням добровільного страхування майна громадян, а також страхуванню їх цивільної відповідальності.

Процес аграрного виробництва завжди супроводжується наявністю різноманітних ризиків, що потребує вжиття заходів щодо мінімізації непередбачених збитків за допомогою страхування. Так, у розділі 9 розкрито питання надання страхових послуг: зі страхування сільськогосподарських культур; багаторічних насаджень та страхування сільськогосподарських тварин, особливо з огляду на прийнятий Закон

України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою". Висвітлено організаційні засади розвитку сільськогосподарського страхування в зарубіжних країнах світу. Обґрунтовано необхідність розвитку системи страхування у лісовому господарстві.

За останні роки все більшим попитом користуються страхові послуги зі страхування технічних ризиків. У 10 розділі висвітлюється порядок надання страхових послуг зі страхування будівельно-монтажних ризиків, страхування машин і обладнання та страхування електронного обладнання.

Функціонування фінансово-економічних інституцій зумовлює значну кількість ризиків, що потребує вивчення причин їх виникнення та мінімізації за допомогою страхування. У розділі 11 розкрито сутність фінансово-економічних ризиків, зокрема висвітлено порядок надання страхових послуг зі страхування фінансових ризиків, кредитних ризиків, депозитів, фінансових гарантій, страхування ризику втрати права власності, а також інших майнових прав (титульне страхування).

Вагоме місце у структурі надання страхових послуг посідає страхування відповідальності. З огляду на це, значну увагу приділено таким видам страхування, як цивільної та професійної відповідальності перед третіми особами. Автори посібника вважають, що зважаючи на посилення екологічної кризи в країні, необхідно висвітлити питання щодо страхування відповідальності за забруднення довкілля, страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання, пов'язаних з екологічною небезпекою, обов'язковому страхуванню відповідальності експортера тощо.

Четвертий змістовний модуль (розділи 14-16) присвячено висвітленню питань, пов'язаних з умовами надання страхових послугу сфері транспортного обслуговування. Ризикогенність усіх видів транспорту постійно перебуває на небезпечному рівні для оточуючого середовища. У зазначених розділах розкривається зміст таких страхових послуг, як: добровільне страхування автомобільних транспортних засобів (авто-каско); обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та добровільне страхування водного транспорту різних видів страхування цивільної авіації.

Структура навчального посібника формується у певній послідовності, кожен з розділів розпочинається з обгрунтування сутності організації страхового процесу між суб'єктами страхування. Викладання навчального матеріалу здійснюється у відповідності до Законів України та Постанов Кабінету Міністрів України щодо надання страхових послуг з обов'язкових видів страхування, а також відповідних Правил страхування при реалізації страхових послуг з добровільних видів страхування. Вибір такого стилю викладання обумовлений необхідністю усвідомлення студентами процесу розробки, реалізації та споживання страхових послуг потенційними страхувальниками на страховому ринку України.

У кінці кожного з розділів запропоновано практикум, який складається з контрольних запитань і тематики рефератів для опрацювання на практичних заняттях та самостійної роботи. З метою практичного оволодіння студентами технікою страхування на підставі засвоєного теоретичного матеріалу запропоновано перелік задач та тестових завдань.

Автори сподіваються, що друге видання переробленого та доповненого навчального посібника з дисципліни "Страхові послуги" сприятиме підвищенню рівня підготовки економістів у сфері культури споживання страхових послуг, особливо, майбутніх керівників, фінансистів, бухгалтерів та аудиторів, які усвідомлюють необхідність зміцнення економічної бази держави та впровадження наукових досліджень з проблем ризикології та використання світового досвіду страхової індустрії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >