< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ

Договірне регулювання трудових відносин

Основні положення з оплати праці регламентовано Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-УШ (далі КЗпП).

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників регламентуються Законом України "Про оплату праці" від 24.03.1995 року № 108/95-ВР.

Організація оплати праці здійснюється на підставі:

  • o законодавчих та інших нормативних актів;
  • o генеральної угоди на державному рівні;
  • o галузевих, регіональних угод;
  • o колективних договорів;
  • o трудових договорів.

Право на працю в бюджетних установах громадяни реалізують укладанням колективного договору, трудового договору або трудового контракту, який є однією з форм трудового договору.

Колективний договір укладається для визначення прав, обов'язків та відповідальності працівників, з одного боку, та власника або його представника, з іншого.

Трудовий договір - це угода між працівником і керівником установи, організації або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу визначену цією угодою, із дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Практикується також прийом на роботу за конкурсом.

Оперативний облік персоналу

Чисельність працівників бюджетних установ визначається штатним розписом.

Штатний розпис бюджетної установи являє собою затверджений вищою установою перелік найменувань посад постійних співробітників із зазначенням кількості однойменних посад (вакансій) та посадових окладів за структурними підрозділами установи.

Залежно від виконуваних функцій чи сфер застосування праці персонал бюджетних установ поділяється так:

  • o основні працівники, на яких покладено виконання головних функцій, закріплених за відповідною установою в загальній системі поділу праці (педагогічний персонал, професорсько-викладацький склад, наукові працівники, лікарі);
  • o допоміжно-технічний персонал, завдання якого-обслуговувати основних працівників у виконанні покладених на них функцій (середній медичний персонал, навчально-допоміжний та інший персонал);
  • o адміністративно-господарський і молодший обслуговуючий персонал (забезпечення узгодженості робіт між структурними підрозділами, створення умов праці, утримання приміщень тощо).

Працівники, які обіймають посади в державних органах та їхньому апараті, згідно з Законом України "Про державну службу" від 16.12.93 № 3724-ХІІ є державними службовцями. Під час прийняття на роботу вони складають присягу, і їм присвоюється відповідний ранг у межах категорії (табл. 17.1).

Таблиця 17.1. РАНЖУВАННЯ РАНГІВ ЗГІДНО З КАТЕГОРІЄЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

РАНЖУВАННЯ РАНГІВ ЗГІДНО З КАТЕГОРІЄЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Персонал військових формувань поділяється на військовослужбовців і цивільних працівників. Перші перебувають на військовій службі. Згідно зі ст. 2 Закону України від 25.03.1992 № 2333-ХІІ "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" встановлюються такі види військової служби: строкова військова служба; військова служба за контрактом солдатів, матросів, сержантів і старшин; військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів; військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу; військова підготовка за контрактом осіб офіцерського складу; кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних сил України та інших військових формувань до впровадження військової служби за контрактом.

Штат військової частини - це нормативний документ, що визначає її склад, організаційну структуру, чисельність, найменування посад, посадові оклади (тарифні розряди) військовослужбовців і працівників.

Загальна чисельність працівників бюджетної установи називається обліковою чисельністю, або штатним (обліковим) складом. Для виконання окремих робіт на короткий час можуть залучатися особи, які не перебувають у штаті установи і працюють за трудовою угодою; такі працівники належать до нештатного (необлікового)складу.

Оперативний облік персоналу веде відділ кадрів на бланках типових форм, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці"

Первинну облікову документацію оперативного обліку персоналу відображено в табл. 17.2.

Таблиця 17.2. ПЕРВИННА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ПЕРСОНАЛУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Індекс

Назва документа

П-1

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу

П-3

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

П-4

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >