< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Цілі й основні етапи аналізу ризику

У тих випадках, коли підприємницька діяльність здійснюється в умовах ризику, необхідно цей ризик ідентифікувати, виміряти, оцінити його можливі наслідки і контролювати. Процес ідентифікації, виміру й оцінки складає зміст аналізу ризику.

Логічний процес аналізу ризику менеджером подано на рис. 3.11:

Логічний процес аналізу ризику під час прийняття управлінських рішень

Рис. 3.11. Логічний процес аналізу ризику під час прийняття управлінських рішень

Питання для аналізу ризику:

 • o де зосереджені основні джерела ризику?
 • o які ймовірності нанесення тих або інших збитків, зв'язаних з окремими джерелами ризику?
 • o наскільки великі будуть збитки, якщо реалізується гірший сценарій?
 • o наскільки ці збитки порівнянні з витратами на реалізацію проекту підприємницької діяльності?
 • o які дії дозволять знизити ризик або зовсім уникнути його?
 • o чи можуть ці дії генерувати нові ризики?

Для опрацювання відповідей на ці питання робиться аналіз головних передумов і альтернатив дій по досягненню намічених цілей підприємницького проекту/плану й аналіз можливих погроз не досягнення сформульованих стратегічних або тактичних цілей фірми.

Ідентифікація ризику

Прогноз і аналіз потенційних джерел ризику в антикризовому управлінні проводиться з метою визначення в майбутньому тих областей усередині і поза сферою організації підприємницького проекту (підприємства), що можуть призвести до втрат (можливо критичного характеру). Цей прогноз повинен бути спрямовано як на аналіз відомих, що раніше мали місце подій, так і на області, що не розглядалися раніше як потенційно небезпечні.

Приблизні наслідки вибору підприємницького проекту оцінюються засобами кількісного стратегічного аналізу. Вихідним пунктом проведення стратегічного аналізу є розробка сценаріїв еволюції зовнішнього середовища, в якому буде реалізований підприємницький проект. Ці сценарії містять найбільш ймовірні прогнози по наступних напрямках:

 • o прогнози росту ринку по кожному виду підприємницької діяльності по всіх планових періодах;
 • o прогнози частки ринку по кожному продукту і по планових періодах;
 • o прогнози збуту в натуральному і вартісному вираженнях по кожному продукту і по плановому періоді;
 • o прогнози прямих витрат (на визначені обсяги збуту) для кожного продукту по планових періодах;
 • o прогнози фіксованих витрат по планових періодах.

При оцінці проекту передбачається, що в рамках кількісного стратегічного аналізу розраховуються прогнозні стани окремих агрегованих статей балансу і фінансових результатів проекту по планових періодах.

Безпосередній перегляд подій, на тлі яких відбувається підприємницька діяльність, дозволяє виділити набір ситуацій, виникнення яких призведе до відхилень від намічених прогнозів, а через це - до зміни оцінок прибутковості й рівня економічної безпеки підприємства (підприємницького проекту).

До них належать:

 • o посилення діяльності основних конкурентів на цікавому для підприємця сегменті ринку;
 • o вторгнення на ринок закордонних виробників;
 • o поява ефективних (непередбачених) товарів-замінників;
 • o істотне зниження цін конкурентами;
 • o кризовий стан підприємств, основних постачальників матеріалів і комплектуючих;
 • o неплатоспроможність оптових покупців виробленої продукції;
 • o непередбачені обмеження для експорту;
 • o зміни на фінансовому ринку;
 • o зміни цін і/або умов постачання споживаних ресурсів;
 • o збільшення процентної ставки за кредит;
 • o непередбачена зміна керівництва і наступна зміна цілей підприємницької діяльності;
 • o зміна в податковому законодавстві;
 • o технологічні нововведення;
 • o поява несподіваних позовів і претензій, які загрожують істотними фінансовими втратами.

Перераховані вище можливі події і ситуації є зовнішніми джерелами ризику, реалізація яких впливає на оцінку підприємницького проекту. В якості внутрішніх джерела ризику виділяють можливі втрати в матеріальній сфері, у тому числі: втрати машин, устаткування, будинків, споруджень, готової продукції, сировини і матеріалів, енергії.

Заключним етапом ідентифікації джерел ризику є віднесення їх до однієї з трьох основних категорій:

 • 1) ті, що зустрічаються часто або "відомі" ризики;
 • 2) непередбачувані ризики;
 • 3) передбачені ризики.

До відомих ризиків відносять ті, що часто зустрічаються і можуть бути реалізовані з високим ступенем, імовірності. Типові відомі ризики - невиконання робіт до наміченого терміну через зверх-оптимістичні нормативи. Ризики одержання штрафів, утрати частини матеріальних ресурсів унаслідок розкрадань також можуть бути віднесені до цієї категорії. Відомі ризики можуть бути ідентифіковані в процесі аналізу статистичної і бухгалтерської звітності. До передбачуваних ризиків відносяться ті, можливість появи яких диктує досвід. До цієї категорії відносять ризики невиконання договорів на постачання сировини, матеріалів і комплектуючих до завершення переговорів і зриву контрактів із споживачами, ризик зниження трудового потенціалу внаслідок звільнень співробітників, ризик затримки постачань комплектуючих та інші аналогічні ризики. Ці ризики можуть бути ідентифіковані на основі опитування експертів.

До непередбачених ризиків відносять ті потенційні погрози нанесення збитку, щодо яких не можливо спрогнозувати ні час настання (появи), ні ймовірні масштаби наслідків, пов'язаних із їх можливою реалізацією. Як правило, непередбачені ризики пов'язані з такими подіями, як зміни в політичній обстановці, зміна позицій партнерів, вкладників-акціонерів, зміни у банківській політиці (умови кредитування, термінів, процентні ставки тощо).

До показників, що змінюються по періодах, відносять:

 • o ринкові рівноважні ціни; обсяги ринку і можливості збуту на ньому продукції підприємства, виробленої в рамках розглянутого проекту;
 • o вартість матеріалів;
 • o зарплата;
 • o накладні витрати і податкові відрахування.

Хоча нестабільність цих розмірів у часу може бути спрогнозована з великою часткою упевненості, але точна, однозначна оцінка цих змін навряд чи можлива для більшості інвестиційних проектів. У той же час ясно, що відхилення в значеннях розмірів цих показників можуть призвести до істотної зміни розмірів грошового потоку, а тим самим - до оцінки показника чистої приведеної вартості проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >