< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РЕСУРСИ БАЗ ДАНИХ

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно з якою дані мають бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що постійно змінюється, і задоволення інформаційних вимог користувачів.

База даних - це сукупність логічно пов'язаних даних, організованих на машинному носії засобами системи управління даними (СУБД). Система управління базою даних - це комплекс програм, за допомогою якого користувачі можуть визначати, створювати і підтримувати базу даних, а також здійснювати до неї контрольований доступ.

База даних включає дані, які відображають певну логічну модель взаємопов'язаних інформаційних об'єктів, що представляють конкретну предметну область. База даних організується відповідно до моделі і структури даних, які підтримує СУБД. Організація даних у пам'яті комп'ютера характеризується двома рівнями - логічним і фізичним.

Організація даних

База даних передбачає певну організацію даних у пам'яті комп'ютера. Фізична організація даних визначає спосіб розміщення даних безпосередньо на машинному носії. У сучасних прикладних програмних засобах цей рівень організації забезпечується автоматично без втручання користувача. Користувач, як правило, оперує в прикладних програмах та універсальних програмних засобах уявленнями про логічну організацію даних.

Логічна організація даних на машинному носії залежить від програмних засобів організації і ведення даних, які використовуються у внутрішньо-машинній сфері. Логічна організація даних визначається типом структур даних і видом моделі, яку використовує і підтримує програмний засіб.

Основою організації бази даних є модель даних, яка визначає правила, відповідно до яких структуруються дані.

Модель даних - це сукупність взаємопов'язаних структур даних і операцій над ними.

За допомогою моделі даних описується взаємозв'язок між елементами даних. Вид моделі і типи структур даних, що використовуються в ній, відображають концепцію організації та обробки даних, яка є основою СУБД, що підтримує модель. Для розміщення тієї самої інформації у внутрішньо-машинній сфері можуть бути використані різні структури і моделі даних. їх вибір покладається на користувача, що створює інформаційну базу, і залежить від багатьох факторів, у тому числі й від технічного та програмного забезпечення, визначається складністю задач, що автоматизуються, та обсягом інформації.

Найпоширенішими є такі моделі даних: файлова, ієрархічна, мережева, реляційна.

Файлова модель

У файлових системах реалізується модель типу плоский файл. За цієї моделі внутрішньомашинна інформаційна база (ІБ) є сукупністю не пов'язаних між собою незалежних файлів з однотипних записів з лінійною (однорівневою) структурою. Основними елементами структур даних файлової моделі є поле, запис, файл.

Поле - елементарна одиниця логічної організації даних, яка відповідає окремій, неподільній одиниці інформації - реквізиту.

Запис - сукупність полів, що відповідають логічно пов'язаним реквізитам. Структура запису визначається складом і послідовністю полів, кожне з яких містить елементарне дане. Запис є основною структурною одиницею обробки даних і одиницею обміну між оперативною і зовнішньою пам'яттю.

Файл - сукупність однакових за структурою примірників записів зі значеннями окремих полів.

Організацію даних за файловою моделлю можна проаналізувати на прикладі інформаційної бази (ІБ) двох відділів фірми (реалізації і контрактів), що працюють із нерухомістю. ІБ відділу реалізації, що відповідає за оренду та продаж нерухомості, може бути представлена трьома файлами - Об'єкти_ Нерухомості, Власники_Об'єктів, Орендарі (у дужках наведено перелік полів кожного файла):

  • • Об'єкти_нерухомості (Код_об'єкта, Адреса, Тип_об'єкта, Кіль-кість_кімнат, Орендна_плата, Код_власника);
  • • Власники_об'єктів (Код_власника, Прізвище_власника, Ім'я_власника, Адреса, №_телефону);
  • • Орендарі (Код_орендаря, Прізвище_орендаря, Ім'я_орендаря, Адреса, №_телефону, Тип_нерухомості, Мах_орендна_плата).

ІБ відділу контрактів, що відповідає за укладення угод про оренду нерухомості, може бути представлена такими трьома файлами - Угоди, Об'єкти_нерухомості, Орендарі:

  • • Угоди (№_угоди, Код_об'єкта, Код_орендаря, Орендна_плата, Платіжний_інструмент, Завдаток, Оплата, Дата_початку_оренди, Кінцева_Дата_оренди, Термін_оренди);
  • • Об'єкти _нерухомості (Код_об'єкта, Адреса_об'єкта, Орендна_ плата);
  • • Орендарі (Код_орендаря, Прізвище_орендаря, Ім'я_орендаря,

Адреса, №_телефону, Тип_нерухомості, Мах_орендна_плата). Схему обробки файлів наведено на рис. 2.12.

Схема обробки даних у файловій системі

Рис. 2.12. Схема обробки даних у файловій системі

Зі схеми очевидно, що кожен відділ має своє програмне забезпечення, а відповідно, і свою технологію обробки даних. Набір програм кожного відділу визначає свою структуру файлів, уведення даних і генерує певний фіксований набір спеціалізованих звітів. Важливим є те, що структура даних і методи збереження записів файлів жорстко визначені в коді програм кожного відділу. Очевидно також, що така організація даних призводить до їх дублювання в різних відділах. Це є найхарактернішою рисою для будь-яких файлових систем.

На основі короткого опису файлових систем узагальнимо суть притаманних їм обмежень: розподіл та ізоляція даних - дані ізольовані в окремих файлах, що ускладнює їх синхронну обробку; дублювання даних - децентралізована робота з даними фактично стимулює безконтрольне дублювання даних, що, у принципі, неминуче (в ІБ відділу реалізації та ІБ відділу контрактів дублюються дані про об'єкти нерухомості та орендарів); залежність від даних- як уже згадувалось вище, фізична структура і спосіб збереження записів файлових даних жорстко зафіксовані в коді програм застосувань. Це означає, що змінити структуру даних досить складно. Наприклад, щоб збільшити у файлі Об'єкти_нерухомості довжину поля Адреса об'єкта з 35 до 36 символів (незначна зміна його структури), треба написати програму спеціального призначення (та одноразового використання) для перетворення файла Об'єкти „нерухомості в новий формат; несумісність форматів файлів - оскільки структура файлів визначається кодом програми, вона також залежить від мови програмування. Наприклад, структура файла, що створена мовою

Cobol, може зовсім відрізнятись від структури файла, створеного мовою С. Пряма несумісність форматів таких файлів ускладнює процес їх сумісної обробки.

Така організація даних є неефективною і вимагає пошуку інших рішень, нових підходів. На рис. 2.13 наведено приклад реалізації підходу до обробки даних з використанням СУБД.

Схема обробки даних у середовищі СУБД

Рис. 2.13. Схема обробки даних у середовищі СУБД

У новому варіанті обробки даних користувачі взаємодіють з прикладними програмами, які, у свою чергу, взаємодіють із Базою даних через СУБД. Технологія баз даних виключає дублювання даних, зменшує залежність програм від форматів файлів тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >