< Попер   ЗМІСТ   Наст >

"Відтік капіталу" як одна з істотних загроз економічній безпеці

Економічний спад в Україні вже завершився, але масовий "відтік капіталу" з України продовжується. Наслідки цього явища значні: втрата продуктивного потенціалу, податкової бази і контролю над грошовими коштами — усе це лягає важким тягарем на суспільство загалом й ускладнює здійснення заходів державної політики.

"Відтік капіталу" за кордон є однією з істотних загроз економічній безпеці країни.

Масштаби цього явища визначити практично неможливо, але вони обчислюються багатьма сотнями мільярдів доларів США.

Виділяють такі причини "відтоку капіталу":

 • • економічна і політична нестабільність у країні;
 • • високий рівень інфляції, що обумовлює знецінення капіталу й утруднює його інвестування всередині країни;
 • • високий рівень оподатковування і здійснення податковою системою переважно фіскальних функцій;
 • • "відмивання" за кордоном незаконно здобутих доходів;
 • • слабка державна підтримка приватного бізнесу;
 • • численні валютні та зовнішньоторговельні обмеження тощо. "Відтік капіталу" відбувається, як правило, у грошовій формі

і здійснюється двома основними способами:

 • • шляхом легального переміщення коштів з однієї країни в іншу;
 • • незаконним шляхом, тобто з порушенням національного валютного і зовнішньоторговельного законодавства.

"Відтік капіталу", як правило, йде з країн, що розвиваються, в яких висока економічна і політична нестабільність, а також наявність можливості протизаконного нагромадження капіталу. Причому "відтік капіталу" спрямований у країни, в яких існує пільгове оподатковування.

Як приклад, в Україні масовий і прискорений "відтік капіталу" за кордон мав місце в 1993—2001 роках з метою збереження капіталу.

"Відтік капіталу" з нашої країни характеризується такими причинами:

 • • глобальним характером прискореної трансформації економічної та політичної системи;
 • • низьким рівнем довіри інвесторів до національної валюти;
 • • відсутністю сприятливого інвестиційного клімату в Україні, механізму захисту прав власності;
 • • повільним визріванням підприємництва — основного фактору формування ринкових відносин;
 • • "доларизацією" економіки, що визначає мотивацію поведінки і пріоритети в системі заощаджень населення;
 • • недостатнім рівнем законодавчого регулювання операцій по експорту капіталу, а також низькою ефективністю валютного й експортного контролю;
 • • недосконалою системою охорони державного кордону України, що ускладнює ефективний митний контроль.

Виділяють такі канали і способи "відтоку капіталу" з України:

 • • переміщення коштів за кордон за допомогою перекручування фактичної вартості товарів і послуг у результаті зовнішньоторговельних операцій;
 • • недопоставка імпортних товарів за виставленими раніше рахунками або часткове постачання; постачання за іншими цінами, не тими, які у представлених рахунках;
 • • так званий толінг, суть якого полягає в тому, що в країну імпортується сировина, яка переробляється на місці, а експортується готовий продукт без сплати податків і мита;
 • • безвалютні розрахунки в режимі товарообміну (бартер, кліринг, прикордонні, рівнобіжні та компенсаційні угоди);
 • • контрабандний експорт — незаконний вивіз валюти, цінностей, антикваріату, зброї, бойової техніки, боєприпасів, кольорових і чорних металів, нафти, нафтопродуктів, газу, вугілля, прокату, хутра, наркотиків тощо;
 • • взаєморозрахунки без підписання формальних контрактів між резидентами і нерезидентами, коли розрахунки за товари, послуги і права на власність не супроводжуються рухом коштів через кордон;
 • • офшорний бізнес.

"Відтік капіталу" викликає низку негативних наслідків, серед яких можна виділити такі:

 • • скорочує масштаб податкових надходжень до державного бюджету, тому що при легальному експорті капіталу і його реєстрації бюджет одержує обов'язкові платежі;
 • • зменшує валютні резерви і джерела погашення зовнішньої заборгованості;
 • • значно послаблює ресурси платіжного балансу шляхом поглинання позитивного сальдо торговельного балансу.

З метою оздоровлення фінансово-економічного стану України необхідним є вжиття спеціальних заходів, спрямованих на запобігання "відтоку капіталу" і репатріації уже вивезених за кордон засобів.

Можна назвати такі основні заходи для подолання цього явища:

 • • створення сприятливих умов для репатріації вивезеного за кордон капіталу, що можливо при економічному зростанні;
 • • підвищення заходів митного, валютного і банківського контролю;
 • • зміцнення довіри до банківської системи і гарантій збереження внесків населення, що припускає концентрацію банківських капіталів у невеликій кількості банків;
 • • розширення консультацій НБУ і провідних комерційних банків з відповідними закордонними установами стосовно каналів і механізмів "відтоку капіталу", методики оцінювання його масштабів тощо;
 • • розширення та вдосконалення законодавчої бази щодо регулювання експорту грошових коштів.

Вбачається, що найбільш оптимальні методи боротьби з "відтоком капіталу" з України виступають у двох видах: у вигляді економічної політики та у валютному адмініструванні.

Перший напрям обмеження "відтоку капіталу" спрямований на поліпшення інвестиційного клімату України, що передбачає необхідність вирішення таких завдань:

 • • забезпечення політичної стабільності;
 • • здійснення грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, спрямованої на зниження інфляції;
 • • вдосконалення законодавчої бази, спрямованої на здобуття стандартних міжнародних умов для діяльності інвесторів;
 • • перехід бухгалтерського обліку і звітності підприємств, а також кредитних організацій на міжнародні стандарти, що дасть можливість зробити підприємства України більш "прозорими" для інвесторів;
 • • гарантія прав власності;
 • • поліпшення податкової системи в Україні з урахуванням світових стандартів;
 • • реструктуризація банківської системи і зниження процентних ставок по кредитах та ін.

Другий напрям обмеження "витоку капіталу" з України припускає послідовне введення достатньо твердих адміністративних обмежень у сфері валютного регулювання. У світовій практиці найбільш ефективним у боротьбі з "відмиванням" кримінальних капіталів вважається італійське законодавство, яке було рекомендоване Євросоюзом як зразок для уніфікації національних законодавств у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Італійським законодавством встановлено 150 ознак, які характеризують можливу приналежність здійснюваної операції до розряду кримінальних.

Також для вирішення проблеми відтоку капіталу з України можна рекомендувати виконання таких додаткових заходів:

 • • визначити пріоритетним напрям боротьби з відтоком капіталу;
 • • розробити і ввести в дію спеціальну програму першочергових заходів для виявлення нелегального "відтоку капіталу" і повернення раніше вивезених коштів;
 • • державі необхідно розробити пропозиції з удосконалення державної статистики та науково обґрунтованої методики моніторингу оцінювання масштабів капіталу, що експортується з країни, і представлення в більш детальному вигляді у платіжному балансі України індикаторів, що відображають "відтік капіталу" за кордон.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що основними причинами "відтоку капіталу" є політична нестабільність, непослідовність реформ, слабкість інституціональної основи, у тому числі вираженої в корупції. "Відтік капіталу" є істотною загрозою економічній безпеці України, оскільки значно мірою впливає на економічний розвиток держави, а отже потребує швидкого вирішення. Вбачається, що стійке поліпшення макроекономічних показників у країні і зміцнення організаційно-правової бази, у тому числі зміцнення політичної стабільності, захист прав власності і верховенство закону, дозволять якщо не припинити повністю "відтік капіталу" з країни, то звести його до мінімуму.

Основні поняття

Зовнішньоекономічна безпека. Експортна безпека. Експортні субсидії. Імпортна безпека. Тариф на імпорт. Квотування імпорту. "Відтік капіталу".

Контрольні поняття

 • 1. Дайте визначення поняттю "зовнішньоекономічна безпека".
 • 2. Які ви знаєте основні принципи здійснення зовнішньоекономічної безпеки в Україні?
 • 3. За якими показниками можна визначити рівень забезпечення зовнішньоекономічної безпеки?
 • 4. Які державні заходи необхідно провести для забезпечення зо внішньоекономічної безпеки?
 • 5. Охарактеризуйте поняття експортна безпека.
 • 6. Що таке експортна субсидія?
 • 7. Які можливі наслідки при введенні експортної субсидії?
 • 8. Назвіть економічні та організаційно-правові заходи для стимулювання розвитку експорту.
 • 9. Дайте визначення поняттю "імпортна безпека".
 • 10. Що таке тариф на імпорт? Назвіть основні види тарифу на імпорт.
 • 11. Що таке квотування імпорту?
 • 12. Чим відрізняються наслідки використання тарифу на імпорт від квотування імпорту?
 • 13. Які заходи необхідно провести державі для забезпечення імпортної безпеки?
 • 14. Назвіть основні причини "відтоку капіталу".
 • 15. Які причини "відтоку капіталу" з України?
 • 16. Охарактеризуйте основні канали і способи "відтоку капіталу" з України.
 • 17. Які наслідки "відтоку капіталу"?
 • 18. Як можна подолати "відтік капіталу"?
 • 19. Яким чином можна подолати "відтік капіталу" з України?

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >