< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

 • 5.1. Поняття "планування". Його місце серед функцій управління.
 • 5.2. Поняття "мети в управлінні" та класифікація цілей організації. Концепція управління за цілями.
 • 5.3. Поняття "стратегії". Елементи та рівні стратегії Визначення місії фірми.
 • 5.4. Зовнішній та внутрішній аналізи. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегій бізнесу.
 • 5.5. Реалізація стратегії та її оцінювання.

Планування, прогнозування, мета, управління за цілями, стратегія, стратегічне планування, місія, управлінське дослідження, політика, процедура, правило, бюджет.

Ознайомившись з цією темою, ви матимете уявлення про:

 • — сутність планування як функції управління;
 • — основні етапи процесу планування та типи планів в організації;
 • — класифікацію цілей управлінського планування;
 • — механізм управління за цілями, його сильні та слабкі аспекти;
 • — сутність поняття "стратегія" й основні елементи та рівні стратегії;
 • — зміст етапів процесу формування стратегії;
 • — методологію використання найпоширеніших інструментів вибору загальнокорпоративної стратегії та стратегії бізнесу.

Поняття "планування". Його місце серед функцій управління

Планування — найперша функція управління, вона передує іншим управлінським функціям і визначає їх сутність. Планування залежить від ефективного аналізу зовнішнього середовища, об'єктивного оцінювання власних позицій, потребує спільних зусиль та участі всіх складових організацій. Також ця функція передбачає вибір мети, розробку шляху її досягнення та просування ним.

Планування як функція менеджменту полягає в розв'язанні таких глобальних проблем:

 • — якими мають бути цілі організації;
 • — як має діяти організація, щоб їх досягти.

Значення планування. Планування дає змогу будь-якій організації передбачати майбутнє. Воно виявляється в програмі дій, що охоплюють усі операції підприємства (технічні, фінансові, комерційні). Планування має враховувати періоди, джерела та витрати.

Процес планування передбачає складання перспективних і поточних плані в-прогнозів, результатом чого є бізнес-план. Призначення всіх видів планів полягає в забезпеченні колективного розуміння загальних завдань, стратегії й тактики їх виконання, а також урахування ресурсів, що є в розпорядженні.

Розрізняють такі принципи планування: об'єктивність, системність, комплексність, оптимальність, єдність інтересів фірми, її персоналу та споживачів, збалансованість, обґрунтованість планів, програм, проспектів, моделей розвитку, пізнання шляхів соціально-економічного розвитку.

Для розробки ефективних програм і планів варто враховувати такі фактори:

 • — уміння керувати людьми;
 • — велика активність;
 • — відповідні моральні якості;
 • — стійкість і рішучість;
 • — необхідні професійні знання в певній галузі;
 • — загальна досвідченість в справах (компетентність, досвід роботи).

Передумовою планування вважається прогнозування, яке більш властиве для сучасного конкурентного середовища. Прогнозування — це визначення об'єктивних тенденцій розвитку бізнесу в майбутньому, а також альтернативних шляхів розвитку і термінів їх реалізації. Прогноз — органічна система (частина) планування.

У практиці є система внутрішньо фірмового планування, яке складається з комплексу планів:

 • — виробничих;
 • — фінансових капіталовкладень;
 • — реалізації продукції;
 • — науково-дослідної діяльності;
 • — організаційного розвитку фірми.

У процесі такого планування слід враховувати такі основні підходи:

 • — відображення взаємозв'язків між виробничою, збутовою й обслуговувальною діяльністю фірми;
 • — ієрархія планів — від стратегічних до індивідуальних;
 • — наявність та якість планової документації, потреба здійснення процесу планування від керівництва фірмою до робочого місця, і навпаки.

Менеджмент не дає універсальних рецептів, але керівництву з метою підвищення ефективності планування варто зважати на такі фактори:

 • — наявність своєчасної та повної інформації про загальноекономічні ринкові умови;
 • — вплив на діяльність і ринок фірми її конкурентів;
 • — динаміку продажу і прибутковість фірми за попередні періоди;
 • — визначення оптимальної товарної структури виробництва з урахуванням досягнень НТП;
 • — облік ресурсів фірми;
 • — встановлення контролю за виконанням планів та їх корегування за потреби;
 • — використання електронно-обчислювальної техніки, що також впливає на ефективність планування.

Функція менеджменту, тобто планування, дає відповідь на такі запитання:

 • 1. В якому стані нині перебуває фірма? Тобто менеджери мають оцінити сильні та слабкі аспекти організації в галузі фінансів, маркетингу, виробництва, інноваційної політики, трудових ресурсів.
 • 2. Куди ми прагнемо рухатися? Що фірма бажає досягти? При цьому слід враховувати перешкоди навколишнього середовища (конкуренція, споживачі, політичні фактори, економічні умови, соціальні та культурні зміни).
 • 3. Яким чином фірма намагається досягти поставлених цілей, тобто хто за що несе відповідальність?

Отже, планування — це один з інструментів, за допомогою якого менеджери формують єдиний напрям зусиль колективу на досягнення цілей організації. Кінцева мета планування полягає в моделюванні майбутнього стану підприємства, а також визначенні шляхів та засобів досягнення цього стану.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >