< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз ефективності використання персоналу. Продуктивність праці: сутність та значення її підвищення

Персонал як певна сукупність працівників підприємства становить ресурс, який залучається для здійснення господарської діяльності. Інтерес власників підприємства до ефективного використання персоналу зумовлений, насамперед, наявністю витрат на його утримання і прагненням мак-симізувати їх віддачу. Ефективність використання трудового ресурсу, тобто ефективність роботи персоналу, полягає в досягненні підприємством максимальних результатів при використанні наявної кількості працівників певних професій, кваліфікацій тощо.

З метою отримання уявлення про ефективність використання персоналу і пошуку резервів її зростання необхідно здійснити оцінку ефективності використання персоналу в такій послідовності:

 • - оцінка витрат підприємства на персонал;
 • - оцінка ефективності роботи персоналу;
 • - оцінка ефективності витрат підприємства на персонал. Така оцінка може проводитися за допомогою системи показників:
 • - показники, які характеризують рівень витрат підприємства на персонал;
 • - показники, що безпосередньо оцінюють ефективність роботи персоналу;
 • - показники, які характеризують ефективність витрат підприємства на персонал.

Підприємство витрачає певну суму коштів, пов'язану з залученням до роботи персоналу, тобто здійснює витрати на персонал. До таких витрат належить заробітна плата; нарахування на заробітну плату у вигляді відрахувань на соціальне і пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві; витрати підприємства на соціальні виплати і пільги, на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, на виплату дивідендів тощо.

Серед показників витрат на персонал:

 • - загальна сума поточних витрат на персонал підприємства;
 • - витрати на оплату праці (фонд оплати праці підприємства);
 • - середня заробітна плата;
 • - величина обов'язкових соціальних виплат, які здійснюються відповідно до норм чинного законодавства;
 • - поточні витрати на утримання соціальної інфраструктури підприємства;
 • - середні витрати на утримання одного працівника;
 • - частка витрат на заробітну плату у складі поточних витрат підприємства;
 • - частка витрат на утримання персоналу у складі поточних витрат підприємства;
 • - частка витрат на заробітну плату у складі доходу підприємства.

Пошук напрямків економії витрат на персонал можна здійснити через аналіз рівня ефективності його праці. Безпосередньо ефективність роботи персоналу оцінюють за допомогою показників, які відображають рівень продуктивності праці на підприємстві. Показники продуктивності праці можуть бути покладені в основу системи мотивації персоналу підприємства.

Продуктивність праці - це економічна категорія, яка відображає результативність та ефективність праці людини. Сутність продуктивності праці полягає в тому, що одна й та сама жива конкретна праця залежно від умов виробництва може виробляти за одиницю часу різну кількість продукції.

Обсяг виробленої на підприємстві продукції за певний період часу прямо пропорційно залежить від рівня продуктивності праці і чисельності залучених для виконання роботи працівників:

де - обсяг виробництва продукції підприємства за певний період;

Ч - чисельність працівників;

W - показник, що характеризує рівень продуктивності праці і називається "виробіток".

З формули зрозуміло, що обсяг виробництва може зазнати змін внаслідок зміни рівня продуктивності праці або зміни чисельності працівників. Проблема підвищення продуктивності праці є особливо актуальною для підприємства в умовах дефіциту трудових ресурсів або недостатності коштів для залучення додаткових працівників. Єдиним напрямком зростання обсягу виробництва за певних умов є підвищення рівня продуктивності праці.

У плановій соціалістичній економіці проблема зростання продуктивності праці належала до пріоритетних напрямків розвитку підприємств. Сьогодні ця категорія відійшла дещо на другий план, проте деякі вітчизняні компанії, які зіштовхнулися із загостренням конкуренції, падінням рентабельності, зростанням частки витрат на оплату праці у собівартості продукції, почали виявляти інтерес до проблеми вимірювання і підвищення продуктивності праці як чинника забезпечення конкурентних переваг (за рахунок економії витрат на персонал, економії умовно-постійних витрат підприємства внаслідок підвищення рівня продуктивності праці) і показника оперативного контролю за роботою менеджменту підприємства. Доцільним є також застосування показників рівня продуктивності праці в системах мотивації персоналу.

За словами головного технолога ЗАТ "Фабрика "Комбі" С. Волосович, продуктивність праці - дуже важливий показник, оскільки він може сигналізувати про серйозні недоліки на підприємстві. Очевидно, що одним з найбільш точних показників ефективності роботи компанії є обсяг надходження грошових коштів. Проте коли продукція відвантажується з відстрочкою платежу або на реалізацію, потік грошових надходжень в поточному місяці (тобто за продукцію, відвантажену в минулому місяці) не відображає реальної картини, і менеджери можуть не помітити проблему, яка приближується. А продуктивність праці однозначно вкаже на погіршення ситуації.

Приклад 5.1.

Використовуючи дані, наведені в табл. 5.3. проведіть факторний аналіз динаміки продуктивності праці на підприємстві.

Таблиця 5.3. Динаміка обсягу виробництва та чисельності персоналу на умовному підприємстві

Динаміка обсягу виробництва та чисельності персоналу на умовному підприємстві

У випадку, коли індекс чисельності ( /*) не перевищує одиниці, тобто чисельність не збільшувалась" увесь приріст обсягу виробництва буде досягнуто за рахунок зростання рівня продуктивності праці1.

Якщо Іч більший за одиницю, то частину - приросту обсягу виробництва буде досягнуто за рахунок збільшення чисельності працівників, а іншу частину - за рахунок підвищення продуктивності праці.

Розрахунок приросту обсягу виробництва здійснюють:

а) за рахунок підвищення продуктивності праці

де - приріст обсягу виробництва за рахунок зростання продуктивності праці;

б) за рахунок збільшення чисельності працівників

де Дфч - приріст обсягу виробництва за рахунок залучення більшої чисельності працівників.

Висновок

Одна умовна одиниця приросту обсягу виробництва отримана внаслідок підвищення продуктивності праці, а чотири умовні одиниці - за рахунок збільшення чисельності робітників.

Розрахунок частки приросту обсягу виробництва здійснюють:

а) за рахунок підвищення продуктивності праці

де Д<? - абсолютне відхилення обсягу виробництва; б) за рахунок збільшення чисельності працівників

Отже, обсяг виробництва збільшився у звітному році порівняно з базовим на 5 одиниць, з них 20 % приросту отримано за рахунок зростання продуктивності праці, а 80 % - за рахунок збільшення чисельності працівників.

В умовах економіки повної зайнятості або у випадку існування фінансових або інших обмежень щодо залучення додаткових працівників на підприємство для виконання робіт єдиним чинником зростання обсягу виробництва є підвищення рівня продуктивності праці.

Порівнюючи результативні показники діяльності персоналу з витратами на його утримання та аналізуючи їх динаміку, можемо здійснити оцінку ефективності витрат на персонал. З цією метою рекомендовано розрахувати:

 • - вартість виготовленої продукції на одиницю загальних витрат на персонал;
 • - суму доходу підприємства на одиницю витрат на персонал;
 • - вартість виробленої продукції на 1 грн фонду оплати праці;
 • - суму доходу підприємства на одиницю фонду оплати праці;
 • - суму прибутку підприємства на одиницю витрат на персонал;
 • - суму прибутку підприємства на 1 грн фонду оплати праці.

На основі аналізу динаміки наведених показників, а також порівняння динаміки продуктивності праці з динамікою витрат на персонал, можна зробити висновки щодо ефективності використання персоналу як ресурсу підприємства та рівня ефективності витрат на персонал.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >