< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Завдання аудиту з перевірки фінансової звітності

Одним із найбільш відповідальних моментів під час проведення аудиту є перевірка фінансової звітності. До фінансової звітності відносять: комплекс документації, в якій відображають фінансово-господарську діяльність підприємства. Дана документація є об'єктом перевірки під час аудиту. Основні завдання витікають з того, що випливають більш реальні результати роботи об'єкта.

Виходячи зі структури фінансової звітності, можна зробити висновок про те, що основними завданнями з її перевірки є:

* виявлення наявності фінансової звітності;

* виявлення відповідності форм звітності встановленим вимогам;

* перевірка взаємозв'язку різних даних, показаних у формах фінансової звітності;

* детальне вивчення показників звітності за окремими напрямками залежно від тематичної характеристики форми.

Наприклад, до завдань перевірки форми № 1 "Баланс" включають:

 • - належність та величину активів і пасивів;
 • - ліквідність підприємства;
 • - платоспроможність та ін.

Під час перевірки форми № 2 "Звіт про фінансові результати" вивчають:

* виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • o величину податку на додану вартість і акцизний збір;
 • o валовий прибуток;
 • o фінансові результати від операційної діяльності;
 • o фінансові результати від звичайної діяльності;
 • o чистий прибуток (збиток);
 • o порівнювані елементи операційних витрат.

Під час перевірки форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів" установлюють:

 • - рух коштів у результаті операційної діяльності;
 • - рух коштів у результаті інвестиційної діяльності;
 • - рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Під час перевірки форми № 4 "Звіт про власний капітал" виявляють результати руху власного капіталу: статутного, пайового, додаткового, іншого додаткового, резервного, нерозподіленого прибутку, неоплаченого та вилученого.

Основними завданнями перевірки форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" є вивчення:

 • o руху нематеріальних активів та нарахування амортизації за даною групою;
 • o руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахування амортизації за даними групами;
 • - руху капітальних та фінансових інвестицій;
 • o утворення доходів і витрат;
 • o залишків грошових коштів;
 • o руху забезпечення резервів;
 • o зміни вартості запасів;
 • o наявності дебіторської заборгованості;
 • o розміру нестач і втрат від псування цінностей.

За даними статистичної звітності (форми № 50 с.-г.) "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" визначають обсяг виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, витрати на основне виробництво, вартість активів і середню облікову чисельність працівників, наявність сільськогосподарських угідь, структуру виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції.

Під час аналізу спеціалізованої форми статистичної звітності сільськогосподарських підприємств № 50 с.-г. вивчають:

 • - повноту заповнення форми;
 • - наявність усіх необхідних розділів ("Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції", "Витрати на основне виробництво",

"Вартість активів і середньооблікова чисельність працівників", "Землекористування протягом звітного року", "Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської продукції").

Виходячи з обумовленої направленості показників даної форми, вивчають і окремі завдання щодо їх перевірки.

За формою № 50 с.-г. можна вивчити обсяг виробництва продукції та продуктивності праці. Наприклад, валову продукцію сільського господарства у зіставних цінах, середньорічну чисельність працівників для обчислення продуктивності праці. Крім того, за таблицею можна визначити валовий дохід підприємства та витрати на основне виробництво (рослинництво і тваринництво).

За формою № 50 с.-г. можна встановити обсяг реалізації сільськогосподарської продукції за видами. При цьому в таблицях 1 і 2 вказується кількість продукції в натурі, виробнича собівартість сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації.

За даними форми № 50 с.-г. визначають собівартість продукції рослинництва і тваринництва для подальшого аналізу. У формі № 50 с.-г. у розділі "Продукція рослинництва" показники представлені в такій послідовності:

 • o назва продукції;
 • o зібрана площа, га;
 • o виробництво продукції, ц;
 • o виробнича собівартість, тис. грн;
 • o прямі затрати праці на продукцію усього (тис. люд.-год.);
 • o реалізація продукції (робіт, послуг).

Аналогічні показники представлені у формі № 50 с.-г. "Продукція тваринництва".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >