< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прогнозування наслідків впливу сильнодіючих ядучих речовин

Наслідки впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті визначаються з метою прогнозування масштабів зараження при аваріях з небезпечними хімічними речовинами на промислових об'єктах, автомобільному, залізничному і трубопровідному транспорті, а також морському транспорті, якщо заражена хмара може дійти до прибережної зони, де перебувають люди.

Прогнозування масштабів зараження — це визначення глибини і площі можливого і фактичного зараження території СДЯР, часу підходу зараженого повітря і небезпеки ураження людей, тварин і рослин.

Методика прогнозування застосовується для хімічних речовин, що перебувають у рідкому або газоподібному стані та при потраплянні в атмосферу переходять у газоподібний стан і утворюють хмару зараженого повітря (первинну і вторинну).

Розрахунки передбачається проводити для приземного шару повітря до висоти 10 м над поверхнею землі.

Прогнозування проводиться з метою планування організації захисту людей, сільськогосподарських тварин, урожаю, продуктів харчування та ін., які перебувають у зоні хімічного зараження.

Прогнозування обстановки може бути довгострокове (оперативне) і аварійне.

Довгострокове прогнозування проводиться завчасно для визначення можливих масштабів зараження, сил і засобів для ліквідації наслідків аварії, розробки заходів забезпечення захисту населення та підвищення стійкості роботи об'єктів. Для прогнозування необхідні такі дані:

 • — загальна кількість небезпечних хімічних речовин на об'єктах, які знаходяться в небезпечних районах (на воєнний час та для сейсмонебезпечних районів тощо), розлив хімічної речовини приймається "вільно"; кількість хімічної речовини в одиничній максимальній ємності — залежно від умов зберігання приймається розлив хімічної речовини "у піддон" або "вільно"; висота обвалування та піддону;
 • — метеоумови;
 • — швидкість вітру в приземному шарі — 1 м/с, температура повітря — 20 °С, ступінь вертикальної стійкості повітря — інверсія, напрямок вітру не враховується, тому поширення хмари зараженого повітря приймається у полі 360°;
 • — заповнення ємності приймається за 70 % від паспортного об'єму ємності;
 • — ємності при аваріях руйнуються повністю;
 • — при аваріях на газо- і продуктопроводах величина викидання хімічної речовини приймається за таку, що дорівнює її максимальній кількості, яка знаходиться в трубопроводі між автоматичними відсіка-чами (це 270—500 г);
 • — середня щільність населення в цій місцевості;
 • — захищеність населення, продуктів харчування.

При розташуванні в межах адміністративної території двох і більше хімічно небезпечних об'єктів та накладанні зон можливого зараження одна на одну чисельність населення, що може потрапити в зону зараження, визначають з розрахунку одноразового зараження території максимальною зоною можливого зараження СДЯР.

Зона можливого хімічного зараження — це площа кола з радіусом, який дорівнює глибині поширення хмари зараженого повітря з уражаючою токсодозою.

За наявності на об'єкті або адміністративній території кількох небезпечних речовин прогнозування масштабів зараження та оцінювання ступеня хімічної небезпеки проводяться за тією речовиною, аварія з викиданням (виливанням) якої може бути найбільш небезпечною для населення.

Порядок нанесення зон зараження СДЯР на карти і схеми. При швидкості вітру, меншій за 1 м/с, зараження має вигляд кола (рис. 31, а), точка 0 відповідає джерелу зараження, ф = 360°. Радіус кола дорівнює Г. Зображення еліпса (пунктиром) відповідає зоні фактичного зараження на певний момент часу.

Нанесення зон зараження СДЯР на карту (схему)

а б в

Рис. 31. Нанесення зон зараження СДЯР на карту (схему): а — при швидкості вітру < 1 м/с; б — при швидкості вітру 1 м/с; в — при швидкості вітру > 1 м/с

При швидкості вітру за прогнозом 1 м/с зона зараження має вигляд півкола (рис. 31, б), точка 0 відповідає джерелу зараження, Ф = 180°. Радіус півкола дорівнює Г. Бісектриса півкола збігається з віссю сліду зараженої хмари і орієнтована за напрямком вітру.

При швидкості вітру за прогнозом від 1 до 2 м/с зона зараження має вигляд сектора (рис. 31, в), точка 0 відповідає джерелу зараження, ф = 90°. При швидкості вітру за прогнозом більше ніж 2 м/с Ф = 45е, радіус сектора дорівнює Г.

Бісектриса сектора збігається з віссю сліду хмари й орієнтована за напрямком вітру.

Визначення площі зони можливого і фактичного хімічного зараження. Прогнозування масштабів зараження — це визначення глибини і площі можливого і фактичного зараження території СДЯР, часу підходу зараженого повітря і небезпеки ураження людей, тварин і рослин.

У результаті руйнування ємності і миттєвого (1—3 хв.) переходу в атмосферу хімічної речовини утворюється первинна хмара зараження.

Випаровування речовини, що розлилася на підстеляючу поверхню, утворює вторинну хмару небезпечної хімічної речовини.

Площа зони фактичного зараження — це територія з небезпечними для життя людей і тварин межами.

Площу можливого зараження первинною (або вторинною) хмарою СДЯР визначають за формулою

Su = 8,72 · 10-е . Г2 · ф,

де Sm — площа зони можливого зараження СДЯР, км2; Г — глибина зараження, км; ф — умовний розмір зони можливого зараження, коефіцієнт, що умовно дорівнює кутовому розміру зони.

Аварійне прогнозування здійснюється за даяними розвідки після виникнення аварії для визначення можливих наслідків аварії і порядку дій у зоні можливого хімічного зараження.

Для аварійного прогнозування необхідні такі дані:

 • — загальна кількість хімічної речовини в ємності (або трубопроводі) на час аварії;
 • — характер розливу хімічної речовини на підстеляючу поверхню ("вільно" або "у піддон");
 • — висота обвалування (або піддону);
 • — наявність населених пунктів, лісових і садових насаджень;
 • — реальні метеоумови на даний час: температура повітря (°С), швидкість (м/с) і напрямок вітру в приземному шарі, ступінь вертикальної стійкості шарів повітря (інверсія, конвекція, ізотермія) (рис. 29, 30, табл. 68,69, 71);
 • — середня густота населення для території, над якою поширюється хмара зараженого повітря;
 • — захищеність населення.

Прогноз здійснюється не більше ніж на 4 год, після чого він має бути уточнений.

Після отримання даних з урахуванням усіх коефіцієнтів отримане значення порівнюється з максимальним значенням перенесення повітряних мас за 4 год: Г = 4У, де Г — глибина зони; V — швидкість перенесення повітряних мас (табл. 68).

Таблиця 68. Швидкість перенесення переднього фронту хмари, зараженої СДЯР, км/год залежно від швидкості вітру і вертикального стану атмосфери

Швидкість вітру,

м/с

Швидкість перенесення фронту хмари зараженого повітря СДЯР, км/год,:

Ізотермія

Інверсія

Конвекція

1

6

5

7

2

12

10

14

3

18

16

21

4

24

21

28

5

29

6

35

7

41

8

47

9

53

10

59

Площу зони фактичного зараження ЗфСкм2) розраховують за формулою

де К — коефіцієнт, який залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря, приймається рівним 0,081 — при інверсії; 0,133 — при ізотермії; 0,235 —- при конвекції; Г — глибина зони зараження, яка визначається за допомогою таблиць 69—78, t — час, який пройшов після аварії, год.


Таблиця 69. Глибина поширення зараженого повітря сірковуглецем, соляною кислотою, сірчистим ангідридом після аварії, при інверсії, км

Кількість СДЯР, т

Темпе-ратура повітря, °С

Сірковуглець

Соляна кислота

Сірчистий ангідрид

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1,0

-20

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

1,9

1,2

1,0

0,9

0

1,2

0,9

0,8

0,7

2,1

1,4

1,1

1,0

+20

1,9

1,2

1,0

0,9

2,3

1,5

1,2

1,1

5,0

-20

<0,5

<0,5

1,5

1,4

1,0

1,0

5,2

8,2

2,5

2,1

0

<0,5

3,0

2,2

1,9

1,8

5,8

3,6

2,8

2,4

+20

<0,6

5,2

3,2

2,5

2,2

6,4

3,9

3,1

2,7

10

-20

<0,5

2,3

1,7

1,6

1,5

7,8

4,7

3,7

3,1

0

0,5

4,6

3,2

2,7

2,5

9,2

5,6

4,3

3,7

+20

1,3

0,9

0,7

0,6

7,9

4,8

3,7

3,1

9,9

6,0

4,6

3,9

50

-20

1,4

1,0

0,9

0,9

6,1

4,2

3,7

3.3

21,2

12,4

9,2

7,6

0

2,0

1,5

1,4

1,3

12,2

8,2

6,9

6,3

24,7

14,3

10,8

9,0

+20

3,2

2,0

1,6

1,4

21,5

12,5

9,3

7,7

26,4

15,3

11,5

9,5

70

-20

1,6

1,2

1,1

1,1

7,5

5,3

4,5

4,1

26,2

15,2

11,4

9,4

0

2,5

1,9

1,7

5

14,8

10,1

8,4

7,5

30,8

17,8

13,3

11,0

+20

3,9

2,4

1,9

1,7

26,5

15,4

11,5

9,5

32,9

19,0

14,2

11,7

Таблиця 70. Глибина поширення зараженого повітря хлором, аміаком, сірководнем після аварії, при інверсії, км

Кіль-

кість СДЯР, т

Тем-

пература повітря, °С

Хлор

Аміак

Сірководень

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

-20

4,2

2,7

2,1

1,9

1,0

0

4,6

2,9

2,3

2,0

<0,5

<0,5

+20

4,8

3,0

2,4

2,1

-20

11,6

6,9

5,3

4,5

1,5

1,0

0,8

0,7

1,4

0,9

0,8

0,7

5,0

0

12,2

7,3

5,6

4,7

1,6

1,1

0,8

0,9

1,5

1

0,8

0,7

+20

12,8

7,6

5,8

4,9

1,6

1,1

1,0

0,9

1,6

1,1

0,9

0,8

-20

17,7

10,4

7,9

6,6

2,3

1,5

1,2

1,0

2,2

1,5

1.2

1.1

10

0

18,5

10,9

8,3

6,9

2,4

1,5

1,3

1,1

2,5

1,6

1,3

1,2

+20

19,3

11,3

8,6

7,2

2,6

1,7

1,4

1,2

2,6

1,7

1,4

1,2

-20

48,2

27,3

20,3

16,6

6,6

4,0

3,2

1,2

6,3

3,9

3,0

2,6

50

0

50,4

28,6

21,2

17,3

6,8

4,2

3,3

1,3

6,7

4,1

3,2

2,8

+20

52,9

30,0

22,1

18,1

7,2

4,4

3,4

2,4

6,9

4,2

3,3

2,9

-20

59,9

33,7

24,8

20,3

8,1

4,9

3,8

3,2

7,7

4,7

3,7

3,2

70

0

62,6

35,2

25,9

21,1

8,4

5,1

4,0

3,4

8,2

5,0

3,8

3,3

+20

65,6

36,8

27,1

22,0

8,9

5,4

4,2

3,6

8,4

5,1

3,9

3,4

Таблиця 71. Глибина поширення зараженого повітря хлорпікрином, формальдегідом після аварії, при інверсії, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітря, °С

Хлорпікрин

Формальдегід

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,0

-20

1,8

1,3

1,2

1,1

4,1

2,7

2,1

1,9

0

3,6

2,6

2,2

2,1

4,6

3,1

2,4

2,1

+20

7,4

5,2

4,4

4,0

4,9

3,2

2,6

2,2

5,0

+40

28,6

18,9

15,7

13,9

9,9

6,0

4,6

3,9

-20

5,0

3,4

2,9

2,7

10,8

6,4

4,9

4,1

0

9,7

6,6

5,6

5,0

12,3

7,3

5,6

4,7

+20

20,2

13,4

11,3

10,1

13,1

7,8

6,0

5,0

10

-20

7,4

5,2

4,4

4,0

16,4

9,6

7,3

6,0

0

14,7

9,9

8,35

7,4

18,7

11,0

8,3

6,9

+20

31,3

20,7

17,0

15,2

19,7

11,6

8,8

7,3

50

-20

20,2

16,4

11,3

10,2

44,9

25,4

21,6

17,5

0

40,3

26,4

21,8

19,3

50,9

28,9

24,2

19,6

+20

86,0

54,1

43,9

38,8

54,1

30,7

25,4

20,6

70

-20

24,8

16,3

13,8

12,4

55,8

31,4

23,1

18,7

0

49,8

32,5

26,7

23,6

63,1

35,6

26,2

21,3

+20

105

66,9

54,9

48,8

67,1

37,7

27,8

22,5

Таблиця 72. Глибина поширення зараженого повітря хлором, аміаком після аварії, при ізотерміїї, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітря, ͦ С

Хлор

Аміак

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,0

-20

1,6

ІД

0,9

0,8

0,7

0,6

0

1,7

1,2

1,0

0,9

0,8

0,6

+20

1,8

1,3

1,1

1,0

0,9

0,7

+40

1,9

2,1

1,2

1,1

1,0

0,7

5,0

-20

4,7

3,2

2,3

2,0

1,9

1,4

<0,5

0

5,0

3,4

2,6

2,2

2,0

1,4

+20

5,2

3,3

2,6

2,3

2,0

1,5

+40

5,4

3,4

2,6

2,3

2,1

1,5


Продовження табл. 72

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

-20

7,1

4,3

3,4

2,9

2,6

1,9

1,1

0,8

0,6

0,5

0,5

0,5

0

7,3

4,5

3,5

3,0

2,7

2,0

1,2

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

+20

7,8

4,7

3,7

3,2

2,9

2,1

1,3

0,9

0,7

0,6

0,6

0,5

+40

8,1

4,9

3,8

3,3

3,0

2,2

1,3

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

50

-20

19,3

11,3

8,8

7,2

6,3

4,4

2,6

1,7

1,2

1,2

1,1

0,8

0

20,2

11,8

9,1

7,5

6,5

4,6

2,7

1,8

1,3

1,3

1,2

0,9

+20

21,1

12,4

10,0

7,8

6,8

4,8

3,0

1,9

1,4

1,4

1,3

0,9

+40

22,0

12,9

9,9

8,0

7,0

5,0

3,1

2,0

1,6

1,4

1,3

1,0

70

-20

23,6

13,8

10,4

8,6

7,5

5,2

3,5

2,2

1,6

1,5

1,4

1,0

0

24,7

14,3

10,8

8,9

7,8

5,4

3,7

2,3

1,8

1,6

1,5

1,1

+20

26

15,1

11,3

9,3

8,1

5,7

3,8

2,4

1,9

1,7

1,5

1,1

+40

27,0

15,6

11,7

9,6

8,4

5,9

33,9

2,5

1,9

1,7

1,6

1,2

Таблиця 73. Глибина поширення зараженого повітря сірковуглецем, соляною кислотою після аварії при ізотерміїї, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітря, °С

Сірковуглець

Соляна кислота

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

5

6

10

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,0

-20

<0,5

<0,5

<0,5

0

+20

0,6

+40

0,7

0,5

<0,5

5,0

-20

0,8

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0

1,3

1,0

0,9

0,8

0,8

0,6

+20

2,1

1,2

1,1

1,0

0,9

0,7

+40

2,2

1,4

1,2

1,0

0,9

0,7

10

-20

<0,5

1,1

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

0

1,8

1,3

1,3

1,2

1,2

0,9

+20

3,3

2,1

1,7

1,5

1,3

1,0

+40

3,5

2,2

1,8

1,5

1,4

1,0

50

-20

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2,5

1,9

1,7

1,6

1,65

1,4

0

0,65

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

5,0

3,4

2,9

2,1

2,06

2,0

+20

1,35

0,95

0,7

0,7

0,6

0,4

8,7

4,5

4,1

3,4

3,0

2,3

+40

1,45

1,0

0,85

0,7

0,65

0,5

9,3

5,6

4,3

3,6

3,2

2,4

70

-20

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2,2

2,2

2,0

1,9

1,8

1,6

0

1,0

0,7

0,5

0,5

<0,5

<0,5

5,95

4,2

3,6

3,13

3,2

2,4

+20

1,6

1,0

0,9

0,8

0,7

0,5

10,7

6,4

4,9

4,1

3,6

2,7

+40

1,7

1,1

0,9

0,8

0,75

0,6

11,4

6,8

5,2

4,3

3,7

2,8


Таблиця 74. Глибина поширення зараженого повітря сірчистим ангідридом, сірководнем після аварії, при ізотерміїї, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітря, °С

Сірчистий ангідрид

Сірководень

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

5

6

10

1

2

3

4

5

10

1,0

-20

0,6

<0,5

0

0,7

+20

0,7

+40

0,8

5,0

-20

2,1

1,3

1,1

1,0

0,9

0,7

<0,5

0

2,4

1,5

1,3

1,1

1,0

0,8

+20

2,6

1,6

1,4

1,2

1,1

0,8

+40

2,7

1,7

1,4

1,3

1,2

0,9

10

-20

3,3

2,1

1,7

1,5

1,3

1,0

0,6

<0,5

0

3,7

2,3

1,9

1,6

1,5

1,1

0,7

+20

4,1

2,5

2,1

1,8

1,6

1,2

0,7

+40

4,3

2,7

2,2

1,9

1,7

1,3

0,8

50

-20

8,6

5,2

4,0

3,4

3,0

2,2

2,3

1,6

1,3

1,2

1,1

0,8

0

10,2

6,0

4,7

3,9

3,5

2,6

2,7

1,8

1,4

1,3

1,2

0,8

+20

10,9

6,3

5,0

4,2

3,7

2,8

2,8

1,8

1,5

1,3

1,2

0,9

+40

11,4

6,6

5,2

4,4

3,9

2,9

2,8

1,8

1,5

1,3

1,2

0,9

70

-20

10,9

6,3

4,8

4,1

3,5

2,7

3,2

2,1

1,7

1,5

1,1

1,0

0

12,4

7,4

5,7

4,7

4,2

3,1

3,4

2,2

1,8

1,6

1,4

1,1

+20

13,3

8,0

6,1

5,1

4,5

3,3

3,5

2,2

1,8

1,6

1,3

1,1

+40

14,0

8,3

6,3

5,3

4,7

3,4

3,6

2,3

1,9

1,7

1,3

1,2

Таблиця 75. Глибина поширення зараженого повітря сірчистим ангі-дридом, сірководнем, формальдегідом після аварії при конвекції, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітря, °С

Сірчистий ангідрид

Формальдегід

Сірководень

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1,0

-20

0,7

0,5

<0,5

<0,5

0

<0,5

0,8

0,5

<0,5

<0,5

+20

0,8

0,6

<0,5

<0,5

+40

0,9

0,6

0,5

<0,5

5,0

-20

1,2

0,8

0,7

0,5

2,3

1,5

1,2

1,1

0

1,3

0,9

0,7

0,6

2,4

1,7

1,4

1,2

+20

1,4

1,0

0,8

0,7

2,7

1,8

1,5

1,3

+40

1,4

1,0

0,8

0,7

2,9

1,9

1,6

1,4

10

-20

1,7

1,1

0,9

0,8

3,6

2,2

1,8

1,6

0

1,9

1,2

1,0

0,9

4,0

2,5

2,0

1,8

+20

2,0

1,3

1,1

0,9

4,3

2,7

2,2

1,9

+40

2,1

1,4

1,1

1,0

4,5

2,8

2,3

2,0


Продовження табл. 75

50

-20

4,6

2,8

2,2

2,0

1,3

0,9

0,7

0,6

9,4

5,6

4,35

3,6

0

5,1

3,2

2,5

2,2

1,4

1,0

0,8

0,7

10,7

6,4

4,92

4,1

+20

5,7

3,5

2,7

2,4

1,7

1,0

0,8

0,7

11,4

6,8

5,25

4,4

+40

6,0

3,6

2,9

2,5

1,5

1,1

0,9

0,8

12,0

7,1

5,5

4,6

70

-20

5,5

3,3

2,6

2,2

1,5

1,0

0,8

0,7

11,6

6,9

5,3

4,4

0

6,3

3,8

3,0

2,6

1,6

1,1

0,9

0,8

13,2

7,8

6,05

5,0

+20

6,8

4,2

3,3

2,8

1,7

1,2

1,0

0,8

14,0

8,3

6,04

5,3

+40

7,2

4,4

3,4

2,9

1,8

1,2

1,0

0,9

14,6

8,6

6,65

5,5

Таблиця 76. Глибина поширення зараженого повітря хлорпікрином, формальдегідом після аварії, при ізотерміїї, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітря,

°С

Хлорпікрин

Формальдегід

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1,0

-20

1,8

1,3

1,2

1,1

4,1

2,7

2,1

1,9

0

3,6

2,6

2,2

2,1

4,6

3,1

2,4

2,1

+20

7,4

5,2

4,4

4,0

4,9

3,2

2,6

2,2

5,0

-20

5,0

3,4

2,9

2,7

10,8

6,4

4,9

4,1

0

9,7

6,6

5,6

5,0

12,3

7,3

5,6

4,7

+20

20,2

13,4

11,3

10,1

13,1

7,8

6,0

5,0

10

-20

7,4

5,2

4,4

4,0

16,4

9,6

7,3

6,0

0

14,7

9,9

8,35

7,4

18,7

11,0

8,3

6,9

+20

31,3

20,7

17,0

15,2

19,7

11,6

8,8

7,3

50

-20

20,2

13,4

11,3

10,2

44,9

25,4

21,6

17,5

0

40,3

26,4

21,8

19,3

50,9

28,9

24,2

19,6

+20

86,0

54,1

43,9

38,8

54,1

30,7

25,4

20,6

70

-20

24,8

16,7

13,8

12,4

55,18

31,4

23,1

18,7

0

49,8

32,5

26,7

23,6

63,1

35,6

26,2

21,3

+20

105

66,9

54,9

48,8

67,1

37,7

27,8

22,5

Таблиця 77. Глибина поширення зараженого повітря сірковуглецем, соляною кислотою після аварії при конвекції, км

Кількість СДЯР,т

Температура повітря, °С

Сірковуглець

Соляна кислота

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,0

 • -20
 • 0

+20 +40

3,0

-20

0

<0,5

+20

0,6

<0,5

<0,5

<0,5

+40

0,7

0,5

<0,5

<0,5

Продовження табл. 77

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,0

-20

0

<0,5

+20

1,2

0,8

0,7

0,6

+40

1,3

0,9

0,8

0,7

10

-20

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0

0,9

0,6

0,5

<0,5

+20

1,7

1,1

0,9

0,8

+40

1,8

1,2

1,0

1,9

50

-20

1,4

1,0

0,9

0,9

0

2,6

2,0

1,7

1,6

+20

4,7

2,9

2,3

2,0

+40

5,0

3,0

2,3

2,0

70

-20

1,7

1,3

1,1

1,0

0

<0,5

3,3

2,3

2,0

1,9

+20

0,6

<0,5

<0,5

<0,5

5,6

3,4

2,6

2,3

+40

0,8

0,5

<0,5

<0,5

5,9

3,6

2,8

2,4

Таблиця 78. Глибина поширення зараженого повітря хлором, аміаком, хлорпікрином після аварії при конвекції, км

Кількість СДЯР, т

Температура повітряне

Хлор

Аміак

Хлорпікрин

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1,0

-20

0,6

0,5

<0,5

<0,5

<0,5

0

0,7

0,6

0,5

<0,5

0,8

0,7

0,6

0,6

+20

0,8

0,6

0,5

<0,5

1,6

1,2

1,1

1,0

+40

0,9

0,7

0,6

0,5

3,2

2,2

2,0

1,0

5,0

-20

2,2

1,4

1,2

1,1

1,1

0,9

0,8

0,7

0

2,1

1,5

1,3

1,2

2,0

1,5

1,4

1,3

+20

2,5

1,7

1,4

1,2

4,4

3,0

2,6

2,4

+40

2,8

1,8

1,5

1,3

8,2

5,7

4,8

4,4

10

-20

3,8

2,3

1,8

1,6

<0,5

1,6

1,2

1,1

1,0

0

4,0

2,5

2,0

1,8

3,2

2,3

2,0

1,9

+20

4,2

2,7

2,2

1,9

6,5

4,5

3,9

3,5

+40

4,4

2,7

2,2

1,9

12,7

8,5

7,2

6,5

50

-20

10,2

6,1

4,9

3,9

1,4

0,9

0,7

0,7

4,4

36,0

2,6

2,4

0

10,7

6,4

5,2

4,1

1,4

0,9

0,7

0,7

8,3

5,8

4,9

4,5

+20

11,2

6,7

5,3

4,3

1,5

1,0

0,8

0,8

17,9

11,7

9,7

8,8

+40

11,7

7,0

5,7

4,5

1,5

1,0

0,9

0,8

34,3

22,7

18,6

16,6

70

-20

12,4

7,4

5,9

4,8

1,6

1,1

0,9

0,8

5,35

3,6

3,1

2,9

0

13,0

7,8

6,2

5,0

1,6

1,2

0,9

0,8

10,4

7,1

5,9

5,35

+20

13,7

8,1

6,4

5,2

1,8

1,2

1,0

1,9

21,9

14,3

12,1

10,8

+40

14,1

8,4

7,0

5,4

1,5

1,3

1,0

0,9

42,3

27,8

22,8

20,3

Задача 22. Вихідні дані. Після аварії зі СДЯР утвориться зона зараження з глибиною 10 км, швидкість вітру 2 м/с, інверсія.

Визначити. Яка буде площа зони фактичного зараження через 4 год.

Розв'язок. 1. Розрахувати площу можливого зараження за формулою

Sм = 8,72 ·10 · 10-2 · 90 = 79 км2.

2. Визначити площу зони фактичного зараження: 5Ф= 0,081 · 102 · 4М ю,7 км2.

У разі аварії (руйнування) резервуарів СДЯР оцінювання проводиться за конкретною фактичною обстановкою, що склалася, беруть реальні дані метеоумов і кількість речовини, яка вилилася (або викинута) у навколишнє середовище.

Оцінювання хімічної обстановки передбачає визначення розмірів зон хімічного зараження і осередків хімічного ураження, часу підходу зараженого повітря до певного об'єкта, меж населеного пункту, тривалості уражаючої дії і можливих втрат людей в осередку хімічного ураження.

Розглянемо методику розв'язання задач оцінювання хімічної обстановки при аваріях зі СДЯР.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >