< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Професійна усталеність викладача професійної школи

У формуванні особистості майбутнього фахівця, його світогляду, професійних якостей провідну роль відіграє викладач вищого навчального закладу. Його вплив зазвичай відрізняється від впливу шкільного вчителя, тому що характер стосунків між викладачами і студентами у вищому навчальному закладі значно змінюється. Студент І курсу - це вчорашній школяр, який інколи ще до кінця не усвідомлює, для чого він прийшов навчатися у вищий навчальний заклад, студент IV-V курсів - це молодший колега, який незабаром прийде на виробництво чи буде займатися науковою діяльністю. Згідно з Національною доктриною освіти система "викладач - студент", що діє у вищому навчальному закладі, спрямована на формування особистості висококваліфікованого спеціаліста, громадянина, патріота. Дослідження багатьох педагогів і психологів (Н.Ф. Левітов, О.М. Матюшкін, Б.М. Тєплов, В.П. Давидов, В.Н. Струманський та ін.) підкреслюють зв'язок процесу формування особистості з тим впливом, що здійснює викладач на розум і почуття вихованців. Педагог професійної школи повинен бути як висококваліфікованим ученим, фахівцем, науковцем, так і вихователем.

Будь-яка педагогічна діяльність є емоційно напруженою. Умови такої діяльності у вищій школі мають свою специфіку, пов'язану з необхідністю читання лекцій для студентів, проведення практичних занять, керівництва самостійною та науково-дослідною діяльністю тощо. Так, наприклад, читання лекцій перед великою аудиторією пов'язане не тільки з умінням ознайомити студентів з даними конкретної науки, але й робити їх доступними, цікавими, методично-виваженими, крім того необхідно керувати увагою студентів, активізувати їх мислення, швидко реагувати на атмосферу в аудиторії, влучно відповідати на поставлені запитання та зауваження тощо. Отже, викладацька діяльність відбувається в умовах як розумової, так і емоційної напруженості.

Викладач професійної школи одночасно повинен займатися науковою роботою, яка також пов'язана з розумовою й емоційною напруженістю. При цьому виникають значні труднощі, пов'язані з умінням швидко орієнтуватися у змінених умовах, знаходити оптимальні рішення у нестандартних ситуаціях і зберігати при цьому витримку й самовладання, тобто бути на певному рівні розвитку професійної усталеності в педагогічній діяльності.

На відміну від учителя школи, викладачі вищих навчальних закладів не проходять спеціальну педагогічну підготовку, що несприятливо впливає на процес зростання їхньої педагогічної майстерності.

Професійна усталеність викладача - синтез властивостей і якостей його особистості, що дає можливість у межах виконання своєї професійної діяльності протягом тривалого часу виконувати її впевнено, самостійно, без емоційного напруження в різних, часто непередбачуваних умовах, з мінімальними помилками.

Така риса не є природженою. Вона формується поступово і рівень її може бути змінений за допомогою свідомої, цілеспрямованої роботи, яка враховує особливості особистості, зокрема її педагогічні здібності.

Структура професійної усталеності викладача професійної школи дещо відрізняється від структури професійної усталеності вчителя, хоча сукупність головних взаємопов'язаних компонентів залишається інваріантною - це мотиваційний, емоційно-вольовий, особистісний та професійно-педагогічний компоненти.

  • 1. Мотиваційний компонент: наявність мотивації на досягнення успіху; впевненість у собі як викладачеві; задоволення діяльністю.
  • 2. Емоційно-вольовий компонент: відсутність емоційного напруження, страху перед аудиторією; уміння регулювати свої емоційні стани; наявність вольових якостей,
  • 3. Особистісний компоненті методологічна рефлексія; швидкість реакції на поведінку аудиторії й окремих студентів; нормальна втомлюваність.
  • 4. Професійно-педагогічний компонент: уміння приймати педагогічно доцільне рішення у нестандартних ситуаціях; знання та вміння викладача (професійні, психолого-педагогічні, загальні); стійка потреба у самоосвіті, самопізнанні.

Наведемо короткі характеристики ознак кожного з компонентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >