< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники ліквідності та платоспроможності

Ліквідність підприємства трактують як його спроможність перетворювати свої активи в грошові кошти для здійснення необхідних поточних платежів, своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань. Платоспроможність підприємства-це його спроможність своєчасно і повністю розраховуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з торговельних, кредитних та інших операцій грошового характеру.

Ліквідність і платоспроможність як економічні категорії не тотожні, але на практиці вони тісно пов'язані між собою. Ліквідність необхідна і обов'язкова умова платоспроможності. Від рівня ліквідності балансу підприємства, тобто від рівня покриття боргових зобов'язань активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань, залежить платоспроможність підприємства.

Для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства використовують такі основні прийоми: аналіз ліквідності балансу та оцінку відносних показників ліквідності та платоспроможності.

У вивченні фінансового стану підприємства аналіз ліквідності балансу здійснюють на основі більш детального групування його активів (А) і пасивів (/7). Ліквідність балансу - це рівень покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

В аналізі ліквідності балансу використовують дві основні групи методів:

 • - метод групування активів за рівнем ліквідності, а пасивів - за терміном погашення зобов'язань. Для визначення ліквідності балансу відповідні групи активів і пасивів зіставляються між собою;
 • - метод коефіцієнтів, які характеризують різні рівні відносної ліквідності балансу (миттєвої, абсолютної, поточної).

Аналіз ліквідності балансу на основі методу групування полягає у порівнянні статей активів, які згруповані за ознакою ліквідності та розташовані в порядку її спадання, зі статями пасиву, що згруповані за ознакою строковості погашення зобов'язань і розміщені в порядку збільшення термінів погашення зобов'язань.

У групуванні активів за рівнем ліквідності виділяють такі групи [49]: 1) найліквідніші (високоліквідні) активи (А1)- сума за всіма статтями грошових коштів та їх еквівалентів, а також поточні фінансові інвестиції (ряд. 220,230,240 активу балансу). Для цієї групи активів практично немає небезпеки втрати своєї вартості в разі ліквідації підприємства і не існує часового лагу для перетворення їх у платіжні засоби;

 • 2) активи, що швидко реалізуються (швидколіквідні активи) (А 2) - активи, для перетворення яких у грошові кошти в потрібний певний час. Сюди зараховують дебіторську заборгованість, платежі за якою очікують протягом дванадцяти місяців після звітної дати (ряд. 150-210 активу балансу). Ліквідність цих активів різна і залежить від суб'єктивних та об'єктивних чинників: кваліфікації фінансових працівників, платоспроможності платників, умов надання кредитів покупцям, організації вексельного обігу та ін.
 • 3) активи, що повільно реалізуються (повільноліквідні активи) (АЗ) - це найменш ліквідні оборотні активи: запаси, інші оборотні активи, (ряд. 100-140, 250). Ліквідність цієї групи активів залежить від наявності покупців та їх платоспроможності, від якості продукції та попиту на неї, від її конкурентоспроможності, форм розрахунків тощо;
 • 4) активи, що важко реалізуються (важко ліквідні активи) (А4) - це активи, призначені для використання в господарській діяльності протягом тривалого періоду. До цієї групи зараховують усі необоротні активи підприємства та витрати майбутніх періодів (ряд. 010-070 першого розділу активу балансу та ряд. 270).

У розподілі пасивів балансу за рівнем строковості погашення зобов'язань виділяють такі групи:

 • 1) термінові (негайні) пасиви (ПІ) - це кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та поточні зобов'язання за розрахунками (ряд. 530-610 балансу);
 • 2) короткострокові пасиви (П2) - короткострокові кредити банків та інші поточні зобов'язання, що підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу (ряд. 500-520 балансу);
 • 3) довгострокові пасиви (ПЗ) - всі довгострокові зобов'язання підприємства - розділ Ш пасиву балансу (ряд. 400-420; 440-470; 370,630);
 • 4) постійні пасиви (774) - власний капітал підприємства, забезпечення наступних витрат і платежів, доходи майбутніх періодів (ряд. 300-370).

Баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо одночасно виконуються такі умови:

Перші дві умови (А1>П; А2>Ц2) дають змогу виявити поточну ліквідність підприємства, яка свідчить про його поточну платоспроможність. Виконання умови АЗ>ЦЗ є свідченням перспективної платоспроможності підприємства. На основі цієї умови прогнозується довгострокова орієнтовна платоспроможність підприємства.

Поточну платоспроможність (неплатоспроможність) Пп(Пш) підприємства можна оцінити також за формулою:

де ДФ1' ап - довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (ряд. 040 активу балансу); ДФНін - інші довгострокові фінансові інвестиції (ряд. 045 активу балансу); ПФІ- поточні фінансові інвестиції (ряд 220 активу балансу); ГК - грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті (ряд. 230); ҐКіноз - грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті (ряд. 240); 773-поточні зобов'язання (ряд. 620 пасиву балансу).

Приклад 10.4. На основі даних балансу ПрАТ "Троянда" у базовому році проведемо групування його активів і пасивів з метою оцінки ліквідності балансу на початок базового року.

Результати групування подано у табл. 10.4 і 10.5.

Таблиця 10.4. Розподіл активів балансу ПрАТ "Троянда" за рівнем ліквідності на початок базового періоду

Розподіл активів балансу ПрАТ

Таблиця 10.5. Розподіл пасивів балансу ПрАТ "Троянда" за строком погашенням зобов'язань на початок базового періоду

Розподіл пасивів балансу ПрАТ

З метою узагальненої оцінки та аналізу ліквідності балансу ПрАТ "Троянда" у динаміці здійснено аналогічне групування активів і пасивів на початок базового періоду, а результати порівняння систематизовано у табл. 10.6., на підставі якої доходимо таких висновків:

 • - баланс ПрАТ "Троянда" не є абсолютно ліквідним через невиконання лише однієї умови - нестачу високоліквідних активів на початок як базового, так і звітного періодів. Водночас позитивно характеризує динаміку ліквідності зменшення дефіциту (нестачі) високоліквідних активів, а, відповідно, зростання величини покриття ними термінових пасивів з 0,5 до 25,7%. Отже, нестача грошових коштів, висока частка дебіторської заборгованості в активах підприємства та відсутність у пасивах короткострокових кредитів банків зумовлюють часткове виконання умови поточної платоспроможності підприємства;
 • - на початок базового та звітного періодів виконувалась умова АЗ 2 /73, причому у звітному періоді за повної відсутності довгострокових зобов'язань підприємства. Це свідчить про довгострокову орієнтовну платоспроможність підприємства;
 • - виконання умови А4 £ П4 на початок як базового, так і звітного періоду свідчить про те, що підприємство має достатньо високий обсяг власних фінансових ресурсів для формування необоротних активів, а також використання власного капіталу для покриття приросту оборотних активів.

Таблиця 10.6. Аналіз ліквідності балансу ПрАТ "Троянда"

Аналіз ліквідності балансу ПрАТ

Основними фінансовими коефіцієнтами ліквідності є коефіцієнти абсолютної, проміжної та загальної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної (миттєвої) ліквідності є найжорсткішим критерієм платоспроможності, що показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство може за необхідності погасити за рахунок найліквідніших активів. Розраховується коефіцієнт як відношення вартості найліквідніших активів (А,: рядки 220, 230, 240 активу балансу) до суми поточної заборгованості, тобто до підсумку розділу IV пасиву балансу "Поточні зобов'язання". Він характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу, тому висновки щодо майбутньої його платоспроможності на основі аналізу цього показника робити недоцільно.

Коефіцієнт критичної (проміжної, швидкої, оперативної) ліквідності, або коефіцієнт кислотного тесту, відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами. Обчислюють його діленням суми найліквідніших активів (А.) та активів, що швидко реалізуються (А^, на суму поточної заборгованості підприємства. Він дає змогу оцінити можливість погашення підприємством поточних зобов'язань у разі критичного їх стану і характеризує очікувану платоспроможність підприємства у короткостроковому періоді, тобто періоді, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості за умови її своєчасного погашення.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (коефіцієнт покриття) оцінює загальну платоспроможність підприємства, показує, якою мірою оборотні активи покривають поточні зобов'язання. Він характеризує очікувану платоспроможність підприємства за період, який дорівнює середній тривалості одного обороту всіх його оборотних активів. Перевищення оборотними активами поточних зобов'язань забезпечує резервний запас для компенсації збитків, які може мати підприємство при розміщенні та ліквідації всіх оборотних активів, крім абсолютно ліквідних. Чим більшою буде величина цього запасу, тим впевненішими можуть бути кредитори, що борги їм буде повернуто.

Приклад 10.5. Оцінка рівня платоспроможності ПрАТ "Троянда" на основі фінансових коефіцієнтів ліквідності наведена в табл. 10.7.

Таблиця 10.7. Аналіз платоспроможності ПрАТ "Троянда"

Аналіз платоспроможності ПрАТ

На кінець року щодо його початку значення коефіцієнта абсолютної ліквідності знизилося на 18,2 в.п., що свідчить про зменшення частини короткострокових зобов'язань, яка, за необхідності, може бути погашеною негайно. Знизилась і частка короткострокових зобов'язань, яка може бути погашена за рахунок наявних коштів та можливих надходжень. Значення коефіцієнта поточної (загальної) ліквідності показує, що оборотні активи багатократно перевищували поточні зобов'язання, забезпечуючи зростання резервного запасу для компенсації збитків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >