< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні напрями інвестиційної політики в Україні

Недосконалість національної законодавчої бази, яка регламентує здійснення інвестиційної діяльності, фінансового та фондового ринків, політична нестабільність стримують інвестиційну активність в Україні на сучасному етапі розвитку. Залученню іноземних інвестицій в економіку України заважають часті зміни законодавства та відсутність надійних гарантій захисту для іноземних інвесторів, занадто високий рівень ставок оподаткування, відсутність обґрунтованої програми приватизації. Тому стратегічними цілями інвестиційної політики є:

 • - створення сприятливого інвестиційного клімату та стимулювання припливу капітальних вкладень у виробництво конкурентоспроможної продукції;
 • - інвестиційне забезпечення структурної перебудови економіки;
 • - мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання на пріоритетних напрямах економічного розвитку;
 • - стимулювання процесів розвитку виробничої сфери;
 • - забезпечення сталого зростання внутрішнього валового продукту та створення умов для нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Збільшення обсягів інвестицій у 2006-2008 рр. і підвищення їх ефективності передбачає вирішення таких завдань:

 • - формування пріоритетних напрямів залучення інвестицій;
 • - удосконалення амортизаційної політики;
 • - надання державної підтримки суб'єктам господарювання;
 • - підвищення ефективності використання державних інвестиційних ресурсів;
 • - запровадження механізмів стимулювання довгострокового кредитування виробництва комерційними банками;
 • - стимулювання збільшення заощаджень громадян та їх інвестиційного спрямування, вдосконалення системи гарантів збереження внесків громадян у фінансово-кредитні установи;
 • - сприяння залученню іноземних інвесторів до довгострокових інвестиційних проектів, практичне забезпечення системи гарантій для них;
 • - стимулювання збільшення виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг за рахунок ресурсозбереження, впровадження нових технічних і технологічних досягнень, прогресивних структурних змін у виробництві;
 • - удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності.

Реалізація основних напрямів інвестиційної політики на 2007-2008 рр. потребує консолідації ресурсної бази та усіх джерел фінансування. З метою мобілізації та ефективного використання у 2007-2008 рр. додаткових джерел інвестування економіки України передбачається здійснити таку послідовність заходів:

 • 1) обґрунтувати перелік пріоритетних секторів і галузей економіки для реалізації інвестиційних проектів, а також науково-технічних програм та основних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів;
 • 2) підвищити регулюючу роль держави у відновленні інвестиційного процесу шляхом концентрації та спрямування інвестиційних ресурсів бюджетів усіх рівнів, а також кредитних коштів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України у розвиток пріоритетних секторів економіки;
 • 3) розробити пропозиції щодо податкового стимулювання інвестиційних процесів;
 • 4) здійснювати обґрунтований відбір інвестиційних проектів для надання державної підтримки у разі, якщо: інвестиційний проект має державне значення; інвестиція супроводжується впровадженням ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій; продукція підприємства має експортну спрямованість; інвестиції сприяють створенню нових робочих місць, особливо в регіонах з напруженим ринком праці;
 • 5) здійснити перехід від безповоротного бюджетного фінансування інвестицій до цільового кредитування інвестиційних проектів на пільгових умовах та з майновими гарантіями їх цільового використання;
 • 6) розробити механізм посилення економічної зацікавленості комерційних банків у кредитуванні проектів, пов'язаних із випуском експортоспроможної продукції;
 • 7) сприяти залученню коштів, у тому числі міжнародних фінансових організацій, у державні фонди підтримки підприємництва в Україні;
 • 8) здійснити емісію цінних паперів з метою залучення коштів населення до реалізації інвестиційних проектів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >