< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ключові поняття

закономірності історії; закони історії; форми вияву закономірностей історії; зміна уявлень про закономірності історії; міфологія як форма вираження та осягнення закономірностей історії; доля як форма вираження історичної закономірності; закони історії як вираження характеристик людської життєдіяльності; закони історії як форми вияву об'єктивної історичної закономірності; закономірності історії як вираження єдності людської життєдіяльності та об'єктивної історичної необхідності; механізм дії історичних законів; механізм "використання" історичних законів; лінійні закономірності історії; нелінійні закономірності історії; класичне тлумачення закономірностей історії; не класичне тлумачення закономірностей історії; типологія нелінійних закономірностей історії; смисложиттєві закони історії; людиноцентризм як закон історії; самопізнання і самоздійснення індивідуальної людської істоти як закон історії.

Завдання та запитання

 • 1. Які три ракурси розгляду закономірностей історії можна визначити за основні і чому?
 • 2. У чому полягає специфіка традиційного підходу до вивчення закономірностей історії?
 • 3. Чим характеризується просвітницьке тлумачення закономірностей історії?
 • 4. Чи є розбіжність у поглядах представників традиційного підходу до закономірностей історії на сферу його застосування та реальним інтервалом застосовності даного підходу?
 • 5. Охарактеризуйте основні форми закономірностей історії та зміну уявлень про них.
 • 6. Чим визначається своєрідність міфології як форми вираження та осягнення закономірностей історії?
 • 7. Проаналізуйте основні характеристики долі як форми вияву історичної закономірності.
 • 8. Що притаманне початковому етапу осмислення суспільних законів?
 • 9. У чому виявлялося в старовину протиставлення закону як уособлення історичної необхідності пристрастям людей?
 • 10. Розкрийте особливості такого протиставлення в історії західноєвропейської філософії.
 • 11. У чому полягає специфіка гегелівського трактування законів історії?
 • 12. Як розглядається проблема історичних законів у контексті матеріалістичного розуміння історії?
 • 13. Чому закони історії можна і необхідно розглядати як вираження єдності людської життєдіяльності та об'єктивної історичної необхідності?
 • 14. Дайте порівняльний аналіз марксистського та веберівського трактування законів розвитку суспільства.
 • 15. Охарактеризуйте сутність механізму дії історичних закономірностей, особливості основних його складових та взаємозв'язків між ними.
 • 16. Чи правомірно говорити про механізми використання історичних законів? Обгрунтуйте свою позицію.
 • 17. У чому полягають особливості нелінійного підходу до розгляду закономірностей історії?
 • 18. Проаналізуйте відмітні риси нелінійних закономірностей історії щодо лінійних.
 • 19. У якому сенсі можна говорити про романтичні витоки нелінійного розуміння витоків розуміння історії?
 • 20. Основні риси концепції історичних закономірностей Мішле.
 • 21. Чи є підстави говорити про нелінійне трактування законів історії засновниками марксизму і чому?
 • 22. Що є характерним для сучасного етапу нелінійного осмислення законів історії?
 • 23. Що таке синергетичний поворот у дослідженні закономірностей історії?
 • 24. Основні типологічні особливості нелінійних законів історії.
 • 25. Як співвідносяться діахронічний та синхронічний виміри нелінійних закономірностей історії?
 • 26. Що таке антропологічний підхід у дослідженні закономірностей історії?
 • 27. Дайте загальну характеристику смисложиттєвих законів історії.
 • 28. Як розуміти людиноцентризм як закон історії?
 • 29. Охарактеризуйте античні витоки людиноцентричного бачення історії.
 • 30. Людиноцентризм філософських роздумів Паскаля.
 • 31. Самопізнання і самоздійснення індивідуальної людської істоти як закон історії.
 • 82. Охарактеризуйте перші історичні спроби з'ясування цього закону.
 • 33. Специфіка середньовічного трактування закону самопізнання і самоздійснення людської істоти.
 • 34. Як трактують цей закон Лейбніц та Шефтсбері?
 • 35. Як тлумачить цей закон Сковорода?
 • 36. У чому полягає своєрідність сучасних версій розгляду закону самопізнання і самоздійснення індивідуальної людської істоти?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >