< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика складання звітності про заборгованість бюджетних установ

Структура форми бюджетної звітності № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

В умовах дефіциту бюджетів різних рівнів нашої країни особливим показником ефективності діяльності бюджетної установи є заборгованість - причому як кредиторська, так і дебіторська.

Наявність кредиторської заборгованості у бюджетній установі може свідчити про нецільове використання коштів бюджету відповідного рівня, до якого призвело перевищення фактичних видатків над кошторисними призначеннями. Дебіторська заборгованість, у свою чергу, може свідчити про відволікання коштів бюджету, що також може бути визнане як їх нецільове використання.

Інформація про боргові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідного бюджету узагальнюється в спеціально призначеній для цього формі № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами". Форма № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" передбачає два розділи (рис. 1.11):

I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості

II. Звіт про зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

Для своєчасного отримання бюджетних асигнувань на проведення видатків і зменшення бюджетної кредиторської заборгованості шляхом оплати, розпорядникам необхідно своєчасно зареєструвати взяті зобов'язання в органах Казначейства відповідно до вимог Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затв. наказом МФУ від 02.03.2012 № 309. Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом бюджетного періоду, повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році. На кінець бюджетного періоду сума бюджетних фінансових зобов'язань повинна відповідати сумі бюджетної кредиторської заборгованості.

Структура форми № 7д, 7м

Рис. 1.11 Структура форми № 7д, 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у свою чергу за елементами господарської діяльності поділяється на заборгованість за видатками та доходами. Крім того, за термінами утворення кредиторську та дебіторську заборгованість на звітну дату поділяють на списану та на прострочену, а кредиторську ще й на термін оплати якої не настає.

Класифікацію заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відображено на рис. 1.12.

Класифікація заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Рис. 1.12 Класифікація заборгованості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Джерела даних та методика складання форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Джерелами даних складання форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" є:

  • - регістри аналітичного обліку: книга обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань; картки ф. 292а або книги ф. 292, в яких надається інформація про фактичну дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникла при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за поточний та минулі звітні роки;
  • - регістри синтетичного обліку за звітний період (рік) відображені в табл. 1.34

Таблиця 1.34. Відображення показників форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" у облікових регістрах

Регістр обліку

Зміст операції

Графи форми № 7д, № 7м

м/о № 4

Відображення інформації про дебіторську заборгованість

гр. 5 - 6

м/о № 2, м/о № 3, м/о № 5

Відображення інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці, розрахунками із податків і платежів та розрахунками зі страхування

гр. 5 - 6, гр. 9 - 11

м/о № 6

Відображення інформації про кредиторську заборгованість

гр. 9 - 11

м/о № 7

Відображення інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість за розрахунками в порядку планових платежів

гр. 5 - 6, гр. 9 - 11

м/о № 8

Відображення інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість за розрахунками з підзвітними особами

гр. 5 - 6, гр. 9 - 11

м/о ф. № 274

Відображення інформації про списану дебіторську та кредиторську заборгованість

гр. 7, гр. 12

  • - книга "Журнал - головна" ф. 308 (бюджет) за рахунками синтетичного обліку:
  • - в частині дебіторської заборгованості: № 35 "Розрахунки з покупцями та замовниками", № 36 "Розрахунки з різними дебіторами";
  • - в частині кредиторської заборгованості: № 63 "Розрахунки за виконані роботи", № 64 "Розрахунки із податків і платежів", № 65 "Розрахунки із страхування", № 66 "Розрахунки з оплати праці", № 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами".

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами складається в розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків бюджету та містить інформацію про заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками та розпорядників за нарахованими доходами.

Бюджетна звітність за формою № 7д, № 7м складається окремо про заборгованість за коштами загального та спеціального фондів.

Розпорядниками бюджетних коштів при складанні зведеного звіту форми № 7д, № 7м за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів рядки "код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету", "код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" у преамбулі форми не заповнюються.

Зведена бюджетна звітність складається за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами бюджетів.

Заповнення окремих граф бюджетної звітності за формою № 7д. № 7м здійснюється у порядку, відображеному у табл. 1.35

У річній бюджетній звітності на кінець звітного року дані граф 13 та 14 мають бути тотожними, одержувачами бюджетних коштів ці графи не заповнюються.

Усі розрахунки одержувачами бюджетних коштів на кінець звітного року мають бути завершені в межах бюджетних асигнувань, відповідно обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості на звітну дату ними не визначаються та в бюджетній звітності не відображають.

Заповнення рядків форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" здійснюється у порядку відображеному у табл. 1.36.

Таблиця 1.35. Характеристика заповнення окремих граф форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Характеристика заповнення окремих граф форми № 7д, № 7м

Таблиця 1.36. Характеристика заповнення окремих рядків форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

Доходи

010

заповнюється у бюджетній звітності лише за спеціальним фондом (за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством та коштами, що отримуються вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право)

Доходи

010

відображається загальною сумою дебіторська (нарахований і не отриманий дохід за надані послуги) та кредиторська (надходження оплати за надану послугу в сумі більшій, ніж була нарахована) заборгованість за доходами, яка не поділяється за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

У цьому рядку графа "кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року), з неї термін оплати якої не настав" не заповнюється

Показники

Код рядка

Характеристика рядка

Видатки - усього на утримання установи

020

відображається загальна сума заборгованості на звітну дату, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису (плану використання бюджетних коштів)

рядки з 030 до 560 включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету

рядки з 380 до 560 у місячній бюджетній звітності не заповнюються

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >