< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація первинних документів за видами бухгалтерського обліку

Дана класифікація (схема 1.2) припускає групування документів за здійсненням фінансового обліку, управлінського (виробничого обліку) і податкового обліку.

Класифікація первинних документів за видами обліку

Схема 1.2. Класифікація первинних документів за видами обліку

Об'єктами фінансового обліку є активи, власний капітал і зобов'язання підприємства, доходи, витрати і фінансові результати його діяльності.

Основними об'єктами управлінського обліку і контролю є витрати на виробництво і собівартість продукції, що виготовляється (робіт, послуг). Найчастіше тут застосовуються первинні документи, характерні для конкретного виробництва, тобто галузеві і самостійно розроблені підприємством.

Фінансовий і управлінський облік в Україні тісно взаємопов'язані. насамперед застосуванням єдиної первинної документації. В основі податкового обліку лежать дані первинних документів бухгалтерського обліку. Разом з тим, не всі первинні документи належать до окремих видів обліку, крім того кожен вид обліку має свої специфічні, властиві йому, первинні документи.

Форми і порядок заповнення податкових документів затверджуються податковим законодавством.

Класифікація документів за термінами зберігання

Класифікація документів за термінами зберігання (схема 1.3) має важливе значення в роботі з документами на підприємстві для правильної організації їхнього зберігання.

Класифікація бухгалтерських документів за термінами зберігання

Схема 1.3. Класифікація бухгалтерських документів за термінами зберігання

Зберігання документів припускає їх поточне зберігання і формування справ для передачі до архіву підприємства, а в особливих випадках до Державного архіву.

Формуються справи (папки) суворо за термінами зберігання документів, що пов'язано з їхнім списанням по закінченні термінів зберігання. Перелік і терміни зберігання документів, що утворюються на підприємстві, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ТИПОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ІНШИХ УСТАНОВ, ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ".

Загальні вимоги до складання первинних документів і виправлення помилок

Первинні документи дуже різноманітні за призначенням, змістом, формою. Порядок їхнього складання (заповнення бланків форм) регламентується відповідними нормативними актами. Разом з тим є цілий ряд вимог, що однакові для всіх первинних документів і обов'язкові для виконання всіма суб'єктами господарювання. Ці вимоги викладені в ст. 9 Закону про бухгалтерський облік і в Положенні № 88.

У п. 1 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік визначений момент складання первинних документів. Вони повинні бути складені:

  • — під час здійснення господарської операції;
  • — безпосередньо після закінчення господарської операції.

На практиці такі документи, як лімітно-забірні карти на відпуск матеріалів зі складу у виробництво, наряд на відрядну оплату праці, той самий видатковий касовий ордер складають до початку операції, що важливо для організації і управління діяльністю підприємства. "Закриття" документа відбувається безпосередньо після закінчення господарської операції: у межах звітного періоду (лімітно-забірна карта) чи незалежно від звітного періоду (акт про приймання будівельного об'єкта).

Відповідно до пп. 2. п. 10 Положення № 88 записи в первинних документах можуть бути виконані певним способом:

  • — темним чорнилом;
  • — кульковими ручками;
  • — за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації, інших засобів, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого строку зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

В основі названих вимог лежить поняття практичного забезпечення зберігання записів протягом усього терміну зберігання документів, установлених законодавством. Відповідальність за прийняття в діловодство неякісно заповнених первинних документів у будь-якому випадку несе головний бухгалтер.

Не може вважатися первинним документом бухгалтерського обліку і "документ", отриманий по факсу, тому що він повинен бути заповнений ручним або механізованим способом — безпосередньо.

У тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

Виправлення помилок, допущених у первинних документах, здійснюється коректурним способом, правила якого передбачають:

  • 1) закреслити помилкову цифру чи текст однією лінією, щоб можна було прочитати раніше написане;
  • 2) правильний запис виконати над закресленим;
  • 3) поруч із виправленим записом зробити напис "виправлено" і розписатися за виправлення особам, які підписали документ, із зазначенням дати.

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або із знаком "мінус", а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до облікового регістру у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка має наводити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку, і підписується працівником, який склав довідку, та після її перевірки — головним бухгалтером.

Тільки виправлений у такий спосіб первинний документ має юридичну силу з усіма наслідками, що звідси випливають.

Сказане з приводу виправлень не стосується касових і банківських документів. У них виправлення не допускаються.

Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства.

Первинні документи за родом господарських операцій діяльності підприємства складають і підписують різні посадові особи і потім передають їх до бухгалтерії.

Правильність оформлення документів є одним з найважливіших обов'язків працівників підприємств, у тому числі і працівників обліку. Особи, які склали і підписали первинні документи, відповідно до законодавства несуть відповідальність за вірогідність їхніх даних.

З працівниками, що займаються оформленням господарських операцій, необхідно проводити інструктаж із заповнення і складання первинних документів.

Заповнення документів має забезпечити запобігання несанкціонованих і непомітних виправлень.

Інша важлива вимога до складання документа — прочеркування в документах вільних рядків. Наприклад, якщо в дорученні на одержання цінностей не зробити прочерки у вільних рядках, то це може призвести до певних порушень і зловживань.

Щоб уникнути повторного використання, всі первинні документи, відображені в обліку, повинні мати відмітку — дату запису в обліковий реєстр, а при обробці на обчислювальній техніці — відбиток штампа оператора, відповідального за їхню обробку. Усі документи, прикладені до прибуткових і видаткових ордерів, а також документи, що є підставою для нарахування заробітної плати й інших подібних виплат, підлягають погашенню штампом або написом від руки "отримано" або "сплачено" із зазначенням дати.

Правильне оформлення й уміння перевірити первинний документ є абеткою для бухгалтера. Бухгалтеру не слід приймати й обробляти первинні документи за відсутності якого-небудь обов'язкового реквізиту документа, у тому числі й підпису особи, яка дозволила господарську операцію.

Право працівників на підписання дозвільних документів визначає керівник підприємства (за погодженням з головним бухгалтером), що відбивається в спеціальному наказі або в окремому розділі облікової політики підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >