< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРАВО ЄС: ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Вступ

Мета цього розділу полягає в тому, щоб надати всім, хто вивчає право Європейського Союзу, корисну інформацію, яка значно допоможе в таких сферах.

· Поради та відповідні вказівки щодо навчання. Ця частина містить корисну інформацію, яка має допомогти студентам скоріше та якісніше оволодіти досліджуваним предметом. У зв'язку з цим їм надається інформація про те, як знайти необхідні положення права Співтовариства, а також пояснення щодо того, в який спосіб робляться посилання на положення права Співтовариства та в якому вигляді, як правило, наводяться його положення.

· Поради аспірантам. Тут мета полягає в наданні порад за допомогою вивчення різноманітних можливостей, якими можуть скористатися студенти, що вивчають право Співтовариства, відносно подальшої підготовки з цього предмета та перспектив навчання в аспірантурі.

· Допомога у вивченні термінології. Ця частина служить для надання тлумачення та пояснення основних техніко-юридичних термінів, що використовуються щодо права Співтовариства.

Пошук та наведення положень права Співтовариства

А. Первинне законодавство

Офіційні тексти

Співтовариства

Служба публікацій Співтовариства, яка знаходиться в Люксембурзі, видає повні збірники актів первинного законодавства, які охоплюють не тільки основоположні договори, а й інші документи, такі як різноманітні акти про приєднання та угоди з третіми державами, які не є членами Співтовариства. Ці збірники видаються всіма офіційними мовами Співтовариства (включаючи ірландську мову), а знайти їх можна в будь-якому з європейських центрів документації.

Канцелярія її Величності (Her Majesty's stationery office (HMSO))

HMSO Великобританії також публікує збірники Договорів. До них входять "Договір про заснування Європейського об'єднання вугілля та сталі" (Cmnd 7461) з нагадуванням про те, що єдиним автентичним варіантом є франкомовний текст цього договору, "Договір про заснування Євроатому та Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства" (Cmnd 7460), "Договір про приєднання до Співтовариств Сполученого Королівства, Данії, Ірландії і Норвегії"' (Cmnd 7463), "Єдиний Європейський Акт" (Cmnd 9758) та "Договір про заснування Європейського Союзу" (Cmnd 9758).

Неофіційні тексти

Також існує велика кількість збірників Договорів, що видаються в приватному порядку, які в більшості випадків супроводжуються значною кількістю важливих положень вторинного законодавства. Основними з них є "Договори Європейського Співтовариства" (European Community Treaties), що публікуються видавництвом "Світ енд Максвелл" (Sweet and Maxwell) (видання з відривними аркушами, що регулярно поновлюється), "Законодавство Європейського Співтовариства" (EC Legislation) (за редакцією Найджела Фостера (Nigel Foster)) видавництва "Блекстоун" (Blackstone) та "Основні закони Співтовариства" {Basic Community Laws) (видавництво "Оксфорд юнівесіті пресе" (Oxford University Press)), за редакцією Бернарда Руддена (Bernard Rudden) і Дерріка Вайата (Derrick Wyati).

Увагу слід також приділити Римському договору з коментарями, який, строго кажучи, не є "Збірником Договорів".

Б. Похідне законодавство та інші документи

Співтовариства

До основних текстів, що видаються самими інституціями Співтовариства, належать такі.

Офіційні тексти

"Офіційний вісник Європейського Співтовариства (Official Journal)' Він вважається основним з усіх документів Європейського Союзу і фактично публікується щоденно. Всі видання послідовно пронумеровані, починаючи з першого.

"Офіційний вісник" включає в себе: а) всі положення прийнятого законодавства, публікація яких є обов'язковою; б) фактично всі положення прийнятого законодавства, публікація яких не є обов'язковою; в) положення запропонованого законодавства; г) політичні документи; д) важливі повідомлення.

"Офіційний вісник" (який при посиланні на нього зазвичай позначається абревіатурою OJ) поділяється на три розділи: серії "Z," (the L series), серії "С" (the С series) та серії "S" (the S series). У серіях "L" міститься прийняте законодавство. Деякі з положень законодавства мають бути опубліковані, а деякі можуть бути опубліковані в "Офіційному віснику". Які саме положення законодавства належать до кожної з категорій, можна дізнатися зі ст. 191 Договору. Ця стаття охоплює найбільш важливі рекомендації (наприклад, Рекомендацію про догляд за дитиною). У серіях "£" також публікуються рішення Комісії щодо права конкуренції, хоча це й не зазначено в ст. 191.

Розділ "С" містить дуже велику кількість документів, які майже не мають нічого спільного. Однак, у більшості випадків вони можуть вплинути прямо чи опосередковано на законодавство Співтовариства. Відповідно, він охоплює проекти найважливіших директив та регламентів, висновків Економічного та соціального комітету, "спільні позиції" Ради в розумінні ст. 189(b) і 189(c) (див. с. 55). Більшість висновків Комісії також включені в цей розділ (наприклад, Висновок про рівну оплату 1993 р.). До того ж, у цьому розділі розміщують різного роду повідомлення. Стосовно Європейського Парламенту в серіях "С" публікуються Резолюції та Поправки, а також запитання, що ставляться перед комісарами і членами Ради, і відповіді, які ті надають на ці запитання.

Серії "S" включають у себе деталі різних контрактів, що укладаються державними організаціями щодо роботи та оплати згідно з директивами Європейського Союзу в цій сфері. Додаток до "Офіційного вісника" містить систематичні доповіді відносно дебатів на сесіях Європейського Парламенту.

"Офіційний вісник" видається всіма офіційними мовами Європейського Союзу. Після приєднання до Співтовариства в 1973 р. Великобританії та Ірландії спеціальні серії, які містили найважливіші законодавчі акти, прийняті до приєднання цих двох країн, були перекладені англійською мовою.

"Довідник чинного законодавства Співтовариства" (Directory of Community legislation in force). Цей довідник публікується двічі на рік і виходить у двох томах. Перший том — це довідник, в якому положення законодавства упорядковані згідно з предметом, який регулюється; кожна стаття законодавства супроводжується відповідним посиланням на "Офіційний вісник". У другому томі наводиться перелік положень законодавства відповідно до порядкових номерів їхніх посилань.

Інші офіційні документи Співтовариства. Інституції Співтовариства видають велику кількість документів з різною метою. По-перше, існують документи КОМ {COMdocuments). У більшості випадків законодавчі пропозиції Комісії перед публікацією в серіях "С" "Офіційного вісника" разом з пояснювальною довідкою публікуються як документи КОМ. Іншими документами, що публікуються в серіях КОМ є програмні документи, відомі як Білі та Зелені книги, а також різноманітні робочі програми.

Співтовариство також публікує документи, які надають можливість повного огляду різних видів діяльності Співтовариства. У цьому відношенні три документи заслуговують на особливу увагу.

  • 1. "Загальна доповідь про діяльність Співтовариств" (the General Report on the Activities of the Communities), яка публікується Комісією в середині лютого наступного року після року, до якого належить доповідь (хоча передача цієї доповіді до різних центрів з розповсюдження може зайняти деякий час). Також існують щорічні доповіді спеціалістів стосовно певних сфер (наприклад, права конкуренції, сільськогосподарської політики).
  • 2. "Бюлетень Європейських Співтовариств" (the Bulletin of the European Communities), що публікується Комісією, складається зі щомісячного огляду розвитку всіх сфер діяльності Співтовариства, а також включає в себе різні Додатки, які присвячені окремим питанням.
  • 3. "Огляд роботи Ради" (the Review of the Council's Work) видається Генеральним секретаріатом Ради.

Стосовно специфічного предмета права конкуренції, Комісія видає збірник регламентів та повідомлень, який має назву "Право конкуренції в ЄЕС і в ЄОВС* (4-те видання, 1991) (Competition Law in the EEC and in the ECSC (4-th edn, 1991)).

Європейський Парламент також видає важливі документи. Доповіді його комітетів публікуються в "Сесійних документах9' (the Session Documents). Звіти про парламентські засідання публікуються в додатку до "Офіційного вісника", тоді як питання, відповіді, резолюції та поправки видаються в серіях "С" "Офіційного вісника". Парламент також видає офіційний перелік своїх депутатів, у якому міститься інформація про членів Європейського Парламенту шодо їхньої політичної орієнтації та партійності, парламентських комітетів та делегацій, до яких вони мають відношення. Крім того, Парламент публікує документи з метою інформування широкої громадськості про свою діяльність. Серед цих документів слід згадати "Тиждень" (The Week), який охоплює парламентські дискусії протягом сесій, "Брифінг" (The Briefing), в якому Йдеться про програму наступної сесії. На початковому рівні "Новини Європейського Парламенту" (ЕР News) надають інформацію про діяльність та вдосконалення в роботі Парламенту.

Зрештою, найкориснішим довідником є "Бюлетень СКАД" (SCAD bulletin). Він щотижня видається Службою документації Комісії й охоплює велику кількість документів Співтовариства, що подаються відповідно до 28 предметних заголовків. Цей бюлетень виходить трьома мовами (англійською, французькою та німецькою).

Неофіційні тексти

Деякі з приватних видань договорів Співтовариства також містять найбільш важливі акти похідного законодавства Співтовариства (див. с. 95).

Зведення похідного законодавства Співтовариства і національного законодавства з імплементації можна знайти в "Дайджесті Європейського права" (видавництво "Світ енд Максвелл") (European Law Digest (Sweet and Maxwell)). Іншим корисним збірником такого типу є Butterworth's EC Brief, в якому різноманітні акти упорядковані відповідно до предметних заголовків. Не слід ігнорувати серії "Європейський доступ" (the European Access series), які публікуються кожні два місяці й містять класифікований перелік посилань на нещодавно прийняте законодавство. Також варто приділити увагу анотованим текстам у збірнику "Законодавчі акти Англії" (3-те видання) укладача Хелсбері (Halsbury's Statutes of England (3rd edn)) і "Покажчик законодавства ЄЕС" (Guide to EEC Legislation), що видається Інститутом Асера Амстердамського університету (the ТМ С Asser Institute of Amsterdam University), який виходить разом з додатком.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >