< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зарубіжний досвід застосування інноваційних систем у малому бізнесі

Зарубіжний досвід сучасних інноваційних систем у різних країнах світу засвідчує високий рівень державної підтримки інноваційної діяльності (табл. 9.5).

Таблиця 9.5. Сучасні інноваційні системи малого підприємництва в різних країнах світу

Назва країни

Державна підтримка інноваційної діяльності

Основні організаційні

Організаційні структури інституційної підтримки

Форми стимулювання

структури інноваційного процесу

1

2

3

4

США

Адміністрація у справах малого бізнесу, Національний науковий фонд, федеральні відомства, національна мережа центрів впровадження нових технологій, Американська асоціація розвитку науки, адміністрація технологій, Національна дослідна рада, Національний інститут стандартів та технологій, Національна служба технічної інформації, Управління технологічної політики

Пільгове оподаткування, інвестиційний податковий кредит, пільговий режим амортизаційних відрахувань, субсидії, цільові асигнування з бюджету, викреслення витрат на НДДКР, пов'язаних з основною виробничою і торговою діяльністю, із суми оподаткованого доходу

Мережа технологічного капіталу: технополіси, науково-технічні парки, квазіризикова форма організації корпорацій, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми та організації, бізнес-інкубатори, науково-технологічні та науково-інженерні центри, спільні промислово-університетські дослідні центри, венчурні фірми

Японія

Державні фонди для заохочення науково-дослідної діяльності, Фонд сприяння малим і середнім венчурним підприємствам, Корпорація фінансування малого бізнесу, Центр сприяння розвитку підприємств

Пільгові кредити, пільгове оподаткування, субсидії

Японська корпорація розвитку досліджень, технополіси, науково-технічні парки, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми та організації

Франція

Спеціальна урядова організація (ІНОДВВ), Французьке товариство сприяння венчурному капіталу" Національний центр наукових досліджень, Національне агентство з впровадження досліджень "Анвар", Національне агентство перспективних досліджень, державно-приватний банк для фінансування малого інноваційного бізнесу, науково-технічний фонд тощо

Дотації, субсидії, довгострокові позики, податкові кредити, кредитні гарантії, пільгове оподаткування

Технополіси, технопарки, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми, венчурні фірми, центри передачі технологій

Німеччина

Консорціуми малого інноваційного бізнесу, державні спеціалізовані банки - Банк кредитів на відтворення та Німецький банк вирівнювання, Міністерство економіки, Міністерство наукових досліджень та технологій, Федерація промислових дослідницьких асоціацій, Патентний центр

Цільові безоплатні субсидії, дотації, оплата витрат на технічну експертизу, пільгові кредити, система страхування кредитів, податкові знижки і пільги, прискорена амортизація, цільові банківські кредити

Науково-технічні парки, малі інноваційні фірми, науково-дослідні консорціуми, венчурні фірми, технополіси

Канада

Консорціуми малого інноваційного бізнесу, Канадський інноваційний фонд

Позички на пільгових умовах, субсидії, технічна допомога, податковий кредит, пільгове оподаткування

Технополіси, науково-технічні парки, малі інноваційні фірми, венчурні фірми, науково-дослідні консорціуми

Велика Британія

Рада з науки та техніки, урядові ради за напрямами досліджень та ін.

Пільгове оподаткування, субсидії, списання витрат на НДДКР на собівартість продукції/ послуг, кредитні гарантії

Британська технологічна група, технополіси, малі інноваційні фірми, науково-технічні парки, венчурні фірми, науково-дослідні консорціуми

При цьому основними варіантами інноваційної політики промислово розвинутих країн е технологічний поштовх, ринкова орієнтація, соціальна орієнтація, зміни економічної структури господарського механізму тощо (табл. 9.6).

Найпоширеніші засоби стимулювання інноваційних процесів малих підприємств у деяких країнах світу подано у табл. 9.7.

Таблиця 9.6. Основні варіанти інноваційної політики у сфері малого підприємництва промислово розвинутих країн

Варіант

Період та країна впровадження

Характерні риси

Технологічного поштовху

США, 1940- 1950 рр.

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки визначені державою, яка володіє необхідними матеріальними ресурсами, експертизою та інформаційним забезпеченням. Політика виходить з наявності науково-технічних та соціально-економічних проблем і передбачає для їхнього вирішення розробку різноманітних державних програм, великі капіталовкладення, інші прямі форми державної участі у регулюванні інноваційних процесів. Наочним прикладом такої політики є створення принципово нових напрямів у галузі електроніки, зв'язку, авіабудування, ЕОМ

Ринкової орієнтації

США, Німеччина, Японія, 70-ті роки XX ст.; початок 80-х років XX ст. - більшість розвинутих країн

Провідна роль ринкового механізму полягає в розподілі ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і техніки. Модель орієнтована на обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних досліджень, створенні відповідного економічного клімату та інформаційного середовища для нововведень у фірмах, скорочення прямої участі в НДДКР та дослідженнях ринків, а також на зменшення прямих форм регулювання, які шкодять стимулюванню ринкової ініціативи та ефективній перебудові ринку

Соціальної орієнтації

США, 1960- 1970 рр.

Регулювання соціальних наслідків НТП, прийняття рішень ґрунтувалося на консенсусі соціально-політичних сил із залученням широкого кола громадськості; велика кількість розробок у військовій сфері, спрямованих у цивільну промисловість для виробництва товарів народного вжитку

Зміни економічної структури господарського механізму

Сучасний етап, Японія

Суттєвий вплив передових технологій на вирішення соціально-економічних проблем, аміни галузевої структури, взаємодію суб'єктів господарювання, рівень життя тощо. Утворення нової концепції: односторонній потік технологій замінено спільними дослідженнями на основі взаємності. Таким чином забезпечено постійне надходження до країни нових перспективних розробок

Таблиця 9.7. Найбільш поширені засоби стимулювання інноваційних процесів малих підприємств у деяких країнах світу

Види пільг

Характеристика пільг

1

2

США

Вилучення витрат на НДДКР, пов'язаних з основною виробничою і торговельною діяльністю, із суми доходу, що оподатковується

До 20 % витрат

Пільгове оподаткування венчурних фірм та фірм, що здійснюють НДДКР

До 20 % приросту витрат на НДДКР, порівняно із середньорічним рівнем цих витрат за попередні три роки. До 20 % витрат компаній на програми

фундаментальних наукових досліджень, що виконуються університетами за контрактами. Вирахування з доходу, що оподатковується, вартості наукової апаратури та обладнання, яке безкоштовно передається компаніям університетами та науково-дослідними організаціями

Відсутній податок на оренду для венчурних фірм

Пільговий режим амортизаційних відрахувань

Строк служби обладнання до 3 років; для інших фондів - до б років

Не підлягає оподаткуванню юридична форма ризикового капіталу

Інвестиційний податковий кредит

Зменшення податку на прибуток від 6 до 10 % від загальної вартості інвестицій в устаткування

Зменшення податку на прибуток для організацій з цінними паперами венчурних структур

60 % доходу не оподатковується взагалі; 40 % - оподатковується звичайними податками

Гарантоване повернення приватного капіталу, який вкладається у венчурний бізнес, Адміністрацією у справах малого бізнесу

До 90 % приватного капіталу

Надання Адміністрацією малого бізнесу субсидій венчурному бізнесу:

  • - на розширення зовнішньоекономічної діяльності;
  • - на різні види управлінської допомоги

До 100 тис. дол. на 8 років До 1 млн дол. на 25 років

Обов'язкове виділення федеральними відомствами коштів на фінансування венчурного бізнесу зі свого бюджету

Не менше ніж 1,25 % від бюджету відомства

Обов'язкове залучення венчурних фірм до виконання великих інноваційних проектів згідно із законодавством США

Вартість проектів понад 100 тис. дол.

Велика Британія

Зменшення податку на прибуток для венчурних фірм

Звичайний податок на прибуток - 35 %; для венчурних фірм - 25 %

Система страхування коштів, які надаються венчурним фірмам

Держава гарантує повернення 70 % середньострокових позик, які надаються на 2-7 років

Списання витрат на НДДКР на собівартість продукції (послуг)

У будь-якій сумі

Субсидії на проведення досліджень з розроблення нових видів продукції чи технологій

75 % витрат фірм, на яких зайнято до 50 осіб (але не більше ніж 50 тис. фунтів стерлінгів)

Відшкодування витрат на нововведення згідно з державними програмами зі субсидування малих інноваційних фірм

До 50 % витрат на нововведення

Німеччина

Дотації на підвищення кваліфікації науково-дослідного персоналу (не більше ніж 5 співробітників від кожної фірми), а саме: на стажування у вищих навчальних закладах, наукових інститутах, інших державних чи приватних науково-дослідних організаціях

На термін до трьох років

Цільові безоплатні субсидії підприємствам, що запроваджують нову технологію

Не більше 54 тис. марок на придбання і монтаж нового технологічного обладнання; до 900 тис. марок для впровадження удосконалень на термін до трьох років

Оплата витрат на технічну експертизу проектів, оцінку можливостей патентування результатів проведення НДДКР

До 80 % витрат на інженерні та інші консультації

Пільгові кредити фірмам, річний продаж яких не перевищує 300 млн марок, що вкладають кошти у модернізацію підприємства, освоєння випуску нових товарів, а також у заходи щодо раціонального використання енергії

До 50 % від коштів, що вкладає власник фірми

Пільгові кредити малим і середнім підприємствам, що беруть участь у промисловій кооперації з іншими фірмами

До 100 тис. марок

Пільгові кредити фірмам, що впроваджують ЕОМ

Термін до 15 років

Субсидії малим і середнім фірмам для придбання майна з метою досягнення економії витрат енергії

До 7,5 % від вартості придбаного майна

Дотації малим підприємствам на інвестування у НДДКР під час придбання патентів і рухомого майна, а також на період вкладень у нерухоме майно, що використовується для НДДКР

20 % від вартості придбаного чи утвореного майна в межах його вартості до 500 тис. марок

Дотації малим і середнім фірмам на наукові дослідження або розробку нової технології для виготовлення продукції

30 % від договірної чи контрактної суми проекту в межах 120 тис. марок на рік

Дотації підприємствам з кількістю зайнятих до 1 тис. осіб на науково-дослідні роботи, що виконуються за їх замовленням у навчальних і науково-дослідних закладах

До 50 % від вартості робіт, але не більше ніж 300 тис. марок

Система страхування кредитів

Гарантує приватним банкам повернення 80 % від вартості позик на 15-23 роки

Фірми з обмеженою відповідальністю

Загалом звільняються від ПДВ

Прискорена амортизація

10 % від витрат виробництва нового обладнання

Дотації наукомістким підприємствам, що існують не більше ніж два роки і мають до 10 зайнятих

75 % витрат, пов'язаних з їх створенням чи розвитком, але не більше ніж 750 тис. марок на одне підприємство

Дотації комунальній владі, навчальним, науково-дослідним установам, торгово-промисловим палатам на створення технологічних центрів

75 % витрат, що виникають на стадії планування і підготовки, але не більше ніж 200 тис. марок, а також на стадії безпосереднього будівництва центру, але не більше ніж 1,5 млн марок

Податкова знижка на приватні інвестиції у НДДКР

До 7,5 %

Італія

Пільгові кредити на технологічні нововведення (50 % від суми кредиту видається протягом реалізації програми модернізації; до 30 % - на її завершальній стадії)

До 80 % вартості проекту на термін 15 років

Субсидії малим і середнім підприємствам видобувної і обробної промисловості на купівлю та лізинг ЕОМ

25 % (32 % - для південних районів країни) від вартості ЕОМ

Зменшення прибуткового податку

До 50 % витрат на НДДКР протягом року; до 100 % витрат на НДДКР (якщо результати досліджень не застосовуються на практиці протягом року)

Прискорена амортизація в процесі технічного переоснащення

45 % вартості основних фондів (по 15 % на рік), протягом трьох років з моменту придбання устаткування (понад звичайні норми амортизаційних відрахувань)

Податкові пільги у випадку купівлі передової технології

До 25 % від суми інвестицій для підприємств з чисельністю зайнятих до 100 осіб

Зниження податкових платежів

До 40-50 % витрат на купівлю послуг, що сприяють запровадженню нової технологи, залежно від розміру підприємства

Франція

Державні дотації організаціям, що займаються науково-дослідними роботами за контрактами

До 50 % від суми витрат на проведення робіт за замовленнями малих і середніх підприємств

Субсидії малим і середнім підприємствам

До 50 % витрат підприємств на наймання наукового персоналу (не більше ніж 175 тис. франків на рік)

Податковий кредит на приріст витрат на НДДКР

25 % від приросту витрат компаній на НДДКР, порівняно з рівнем минулого року

Пільговий податок для нових компаній

25 % податку на прибуток протягом трьох років

Не оподатковуються кошти, що вкладаються у ризиковані проекти

Японія

Пільговий податок на прибуток венчурних підприємств

Звичайний податок - 42 %; у венчурних фірм - 30%

Податкова знижка на приватні інвестиції в НДДКР

20%

Отримання субсидій з державних фондів

До 2 млн ієн

Пільгові кредити венчурним фондам

Відсоткова ставка - 5-6 % річних

Гарантоване повернення коштів, які були вкладені у венчурний бізнес, урядовими організаціями

До 80 % від обсягу коштів

Канада

Субсидії на реалізацію проектів промислових досліджень

До 50 % витрат на заробітну плату науково-дослідного персоналу

Зменшення суми корпоративного податку

На суму, еквівалентну частині приросту власних витрат фірми на НДДКР стосовно попереднього рівня

Податковий кредит

10-25 % капітальних і поточних витрат на НДДКР, залежно від масштабу корпорації та її територіального розміщення

Бразилія

Пільгове оподаткування

Скорочення до 50 % податку на прибуток для покриття витрат бразильських та іноземних компаній на наукові дослідження і розвиток технологій у галузі мікроелектроніки. Звільнення продукції цієї галузі від 10-15 % податку на промислові вироби

Ізраїль

Дотації на проведення НДДКР

50 % від витрат промислових компаній

Австралія

Податкові пільги на інвестиції у наукомісткі галузі

50 % від податку, встановленого для інших галузей

Отже, сукупність зазначених інструментів економічно розвинутих країн світу (системне врахування ризику під час формування структури фінансування, можливість його врівноваження, механізм обґрунтування припустимого рівня ризику, врахування різних факторів, які впливають на вибір джерела фінансування, чіткий взаємозв'язок між структурою капіталу проекту і його ефективністю, можливість використання коротко - та довгострокових джерел фінансування, а також підтримка інноваційної діяльності малих підприємств у сучасних умовах) дають змогу вирішити проблему формування оптимальних обсягів та структури капіталу інвестиційного проекту, що забезпечує його високу ефективність і безпеку реалізації та відповідний рівень інвестиційно-інноваційної активності підприємств МБ,

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >