< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оподаткування надмірно витрачених підзвітних сум

Згідно з п. 170.9 ПКУ під оподаткування підпадають суми надмірно витрачених грошових коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, та не повернених в установлений строк:

 • - на відрядження - у сумі, що перевищує суму витрат платника податків на таке відрядження, розраховану згідно з розд. III ПКУ;
 • - під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій - у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податків на виконання таких Дій.

Суму надмірно витрачених коштів має бути повернено до каси або зараховано на рахунок особи, яка їх видала, до або під час подання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримується особою, яка видала такі кошти, за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) платника податку за відповідний місяць, а в разі недостатності суми доходу - за рахунок оподатковуваних доходів подальших звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

Податок на додану вартість (далі - ПДВ) - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм ПКУ.

Єдиним критерієм обов'язкової реєстрації бюджетних установ платником ПДВ є перевищення обсягу оподатковуваних операцій за останні 12 місяців 300 тис. гри.

Податкове зобов'язання - загальна сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

Дату виникнення податкових зобов'язань відображено в табл. 15.1.

Податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду.

Таблиця 15.1. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Подія

Дата

подія, яка припадає на податковий період, що сталася раніше з постачання товарів/послуг

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку

подія за грошовими розрахунками

поставка товарів (послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів, за якими податкові зобов'язання відображатимуться за датою зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок платника податку

поставка комунальних послуг та послуг житлово-комунальних послуг (поставки теплової енергії, газу, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг, вартість яких включається до складу квартирної плати), для яких датою виникнення податкових зобов'язань, як і раніше, буде дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, а датою виникнення права на податковий кредит виявиться дата списання коштів з банківського рахунка в оплату придбаних товарів, послуг

Віднесення сум податку до податкового кредиту за датою виникнення відображено в табл. 15.2.

Таблиця 15.2. ДАТА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ВІДНЕСЕННЯ СУМ ПОДАТКУ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ

з/п

Подія

Дата

1

подія, що відбулася раніше

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною

2

здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України:

датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями:

у разі ввезення товарів на митну територію України

дата подання митної декларації для митного оформлення

за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше

3

право орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу)

дата фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем

4

право замовника на віднесення сум до податкового кредиту з договорів (контрактів), визначених довгостроковими

є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами)

5

операції постачання (придбання) товарів/послуг, яких контролюється приладами обліку

факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвідчується даними обліку.

Єдиний реєстр податкових накладних - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

Реєстрації підлягають податкові накладні, якщо сума ПДВ в одній податковій накладній перевищує:

 • o 1 мли. гри. - з 01.01.2011 р.;
 • o 500 тис. гри. - з 01.04.2011 р.;
 • o 100 тис. гри. - з 01.07.2011 р.;
 • o 10 тис. гри. - з 01.01.2012 р.

Податкові накладні з сумою ПДВ, що не перевищує 10 тис. гри., не підлягають включенню до Єдиного реєстру.

Операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ відображено в табл. 15.3.

Таблиця 15.3. ОПЕРАЦІЇ, ЗВІЛЬНЕНІ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

Операції

Види послуг

постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках

виховання та навчання дітей, які постачаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гра на музичних інструментах, хореографія, образотворче мистецтво, гуртки (факультативи) іноземних мов, комп'ютерного навчання)

утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як у межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг

усіх видів освітньої діяльності, які постачаються загальноосвітніми навчальними закладами І - III ступенів

усіх видів освітньої діяльності, які постачаються професійно-технічними навчальними закладами

усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І - IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти

навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів

повторного вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з подальшим складенням іспитів

навчання аспірантів і докторантів

приймання кандидатських іспитів

надання наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно

довузівської підготовки

проведення лекцій з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства

надання консультацій для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для аспірантів, докторантів

організації літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групових та індивідуальних занять фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортивних залах і плавальних басейнах, на тенісних кортах для дітей, учнів і студентів

постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що

надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями

масаж для зміцнення здоров'я дорослого населення, корекції осанки тощо

проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про стан здоров'я на прохання громадян

мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг

проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об'єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції

надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи

обстеження за заявкою замовника об'єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному законодавству

проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров'я людини

постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а

видача суб'єктам господарювання дозволів на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров'я людини

також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання

надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров'я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

таких послуг відповідно до законодавства, крім таких послуг

проведення медичного огляду осіб для видачі:

 • o дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством
 • o відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов'язана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи)
 • o посвідчення водія транспортного засобу

медичне обслуговування з'їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо

медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням

організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах

проведення профілактичних щеплень громадянам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від'їжджають на лікування та в службові відрядження)

складення за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об'єктів та проведення досліджень для їх підтвердження

проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень

визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії

навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень

надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами)

постачання послуг з:

утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах

утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах, реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним громадянам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних громадян, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної

постачання послуг з:

адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я

Операції

Види послуг

харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, а саме:

 • o харчування, у тому числі приготування їжі
 • o забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами
 • o користування кімнатами тривалих побачень
 • o послуги поштового та телефонно-телеграфного зв'язку
 • o постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності
 • o ремонт взуття та одягу
 • o додаткове медичне обслуговування
 • o банно-пральні послуги
 • o прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи

харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних громадян, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та інвалідів, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах

Безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень. Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку

Постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо

Плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок - це обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Пільги зі сплати земельного податку відображено в табл. 15.4

Таблиця 15.4. ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

з/п Назва території

1

заповідники, утому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва

2

дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ

3

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

4

дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі установ та організацій

5

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності та джерел фінансування, а також заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

Об'єкт плати за землю - це земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, зокрема на умовах оренди.

Землекористувачі - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу - загальнодержавний збір, який справляється за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів.

Перша реєстрація транспортного засобу - реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше.

Новий транспортний засіб - транспортний засіб, що не має актів державної реєстрації уповноважених органів, у тому числі іноземних, які дають право на його експлуатацію.

Рік виготовлення транспортного засобу - календарна дата виготовлення транспортного засобу (день, місяць, рік); для транспортних засобів, календарну дату виготовлення яких визначити неможливо, - 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Транспортні засоби, що не є об'єктами обкладення збором відображено в табл. 15.5.

Крім того, не є об'єктами обкладення збором літаки та вертольоти Збройних Сил України, літаки та вертольоти головного органу в системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

Транспортні засоби, що звільняються від сплати збору:

 • o легкові автомобілі для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. см, придбані за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України;
 • o транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта.

Залежно від "віку" транспортного засобу, що проходить першу реєстрацію, застосовуються такі коефіцієнти:

 • o для нових транспортних засобів - 1;
 • o для транспортних засобів, які використовувалися до років (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, і тракторів), - 2;
 • o для суден, а також літаків і вертольотів, що використовувалися більше 8 років, - 3;
 • o для решти транспортних засобів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, і тракторів), які використовувалися більше 8 років, - 40.

Таблиця 15.5. ПІЛЬГИ ЗІ СПЛАТИ ЗБОРУ ПЕРШОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

з/п

Найменування транспортних засобів

1

транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва

2

транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом

3

транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення

4

транспортні засоби швидкої медичної допомоги

5

машини і механізми для сільськогосподарських робіт - товарні позиції 8432 і 8433 згідно з УКТ ЗЕД

6

причепи (напівпричепи)

7

Мопеди

8

Велосипеди

Збір за користування радіочастотним ресурсом України - загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України.

Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

 • o ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
 • o ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
 • o дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
 • o дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Збір за спеціальне використання води - загальнодержавний збір, який справляється водокористувачами, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах, збір обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

Ставки податків відображено в табл. 15.6.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >